WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 5 ] --

Wskaźnik dynamiki liczby nowych podmiotów zarejestrowanych w kolejnych latach traktuje się często jako swoisty barometr przedsiębiorczości. W roku 2003 liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w badanym regionie była prawie trzykrotnie wyższa niż podmiotów wyrejestrowanych (wykres 7). Sytuacja ta niestety zmieniła się w latach 2005-6 i 2008 na niekorzyść dla gospodarki, gdzie liczba przedsiębiorstw wyrejestrowanych znacznie przewyższała nowo powstałe.

2 Mikroprzedsiębiorstwo zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej to przedsiębiorstwo zatrudniające średniorocznie mniej niż 0 osób, przy założeniu, że roczny obrót lub suma bilansowa takiej firmy nie przekracza 2 mln. euro (Dz.U. Nr 73, poz. 807).

–  –  –

Wykres 5: Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w Tarnobrzegu w latach 2003-2008 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

Szczegółowe dane dotyczące liczby podmiotów nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych z systemu REGON według sekcji PKD w Tarnobrzegu przedstawia tabela 13.

–  –  –

Tabela 4: Podmioty gospodarcze według sekcji PKD w Tarnobrzegu w 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

–  –  –

Z danych tych wynika, że najwięcej nowych firm zarejestrowano w 2008 r. w handlu- 108, w budownictwie – 53, w dalszej kolejności w obsłudze nieruchomości – 37 i pośrednictwie finansowym 26 podmiotów. Jednak konfrontując te dane z liczbą skreślonych z ewidencji podmiotów (gdzie również dominuje handel i budownictwo) można zauważyć przyrost podmiotów w sześciu sekcjach w tym – największe dodatnie saldo utworzonych podmiotów odnotowano w budownictwie oraz ochronie zdrowia i obsłudze nieruchomości - odpowiednio 13, 11 i 10 jednostki. Natomiast największy ubytek firm odnotowały sekcje: handel i naprawy – 53, przetwórstwo przemysłowe – 9 oraz hotele i restauracje – 5 podmiotów.

Generalnie tendencja taka utrzymuje się już od kilku lat, co potwierdza wskaźnik dynamiki liczby podmiotów liczony do roku 2005. Wynika z niego, iż liczba podmiotów zmniejszyła się w handlu, obsłudze nieruchomości, transporcie, hotelach i administracji. Natomiast przyrost liczby podmiotów odnotowały: działalność usługowa, ochrona zdrowia, edukacja, pośrednictwo finansowe i budownictwo.

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu wynika, że podmioty z sekcji: handel, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe charakteryzują się dużą fluktuacją i małą stabilnością kadr. Po pracy w przedsiębiorstwach należących do tych sekcji PUP rejestruje najwięcej bezrobotnych, ale jednocześnie sekcje te najczęściej zgłaszają oferty pracy i zatrudniają nowych pracowników za pośrednictwem Urzędu Pracy na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Po części może to wynikać ze specyfiki3 firm działających w handlu i budownictwie, a po części ze słabej kondycji ekonomicznofinansowej przedsiębiorstw działających w Tarnobrzegu.

Wskaźniki rentowności obrotu netto i brutto (wyrażone w procentach relacje odpowiednio wyników finansowych brutto i netto do przychodów z całokształtu działalności) firm powiatu są zbliżone do średniej wojewódzkiej i krajowej i wynoszą odpowiednio 5,03 i 4,54. Natomiast wskaźniki płynności5 firm w powiecie pomimo tendencji wzrostowej (czyli powiększa się zasób środków własnych firm, które można w przyszłości przeznaczyć na inwestycje), nadal są zdecydowanie niższe od tak samo liczonych wskaźników w skali województwa i kraju. Dysproporcje te są znaczne. Przykładowo wskaźnik płynności I- w powiecie ziemskim wynosi- 10,1; w godzkim- 25,7 przy średniej dla województwa 32,3.

Z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej ważny jest również poziom wynagrodzeń, stanowiący poważny koszt dla potencjalnego inwestora. Mimo stałej tendencji wzrostowej wynagrodzeń w powiecie (wykres 8), stale powiększa się dysproporcja do średniej krajowej, co czyni relatywnie tańszy zasób pracy w Tarnobrzegu. Ale z drugiej strony ubożejące społeczeństwo ogranicza chłonność rynku i rozwój przedsiębiorstw.

/Obraz 6/ Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (zł) w Tarnobrzegu w latach 2000-2009. (Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS).

–  –  –

Tabela 5: Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (zł) w Tarnobrzegu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS.

Specjalne strefy ekonomiczne Specjalne strefy ekonomiczne (SSE), jako wydzielone obszary oferujące korzystniejsze niż gdzie indziej warunki prowadzenia działalności gospodarczej, są istotnym elementem poprawy konkurencyjności gospodarki lokalnej, regionalnej.

22 Raport I i II. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnobrzeskim w 2007 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, marzec 2008;

Raport I i II. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnobrzeskim w 2008 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, marzec 2009.

23 W sekcjach tych dominują podmioty małe i bardzo małe. Ponadto ostatnio obserwuje się masowe przechodzenie pracowników firm prywatnych na tzw. samozatrudnienie.

Pracownicy przedsiębiorstw tworzą jednoosobowe firmy, po czym wykonują na rzecz poprzednich pracodawców te same czynności, jakie wykonywali wcześniej, pracując na etatach, co umożliwia ich dotychczasowym pracodawcom osiągnięcie znacznej redukcji kosztów, m.in. w wyniku zmniejszenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Sekcją, gdzie liczba nowo zarejestrowanych podmiotów osób fizycznych wzrosła najszybciej w latach 2005-2006 (ponad dwukrotnie) było Budownictwo, a właśnie w Budownictwie organizacja prac poprzez wynajmowanie podwykonawców (np. murarzy, zbrojarzy czy tynkarzy pracujących jako jednoosobowe firmy) jest szczególnie łatwa od strony technicznej i przynosi największe oszczędności. Za: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s. 2.

24 W analizach statystyczno-ekonomicznych wyróżnia się wskaźniki płynności finansowej pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Wszystkie trzy są ułamkami (po pomnożeniu przez 00 wyrażonymi w procentach) mającymi identyczny mianownik, którym jest wartość zobowiązań krótkoterminowych według stanu na koniec badanego okresu.

Liczniki wskaźników płynności pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia różnią się od siebie stopniem płynności środków, które przedsiębiorstwa mogą wykorzystać do spłaty zobowiązań. W liczniku wskaźnika płynności pierwszego stopnia uwzględnia się środki najbardziej płynne, a więc gotówkę na rachunkach bankowych przedsiębiorstw i te papiery wartościowe w ich dyspozycji, które można sprzedać niemal natychmiast. W liczniku wskaźnika płynności drugiego stopnia uwzględnia się dodatkowo należności i roszczenia przedsiębiorstw, a w liczniku wskaźnika płynności trzeciego stopnia – wartość zapasów towarów, materiałów, produkcji niezakończonej i produktów gotowych, a więc łącznie z pozycjami wymienionymi poprzednio – wartość majątku obrotowego przedsiębiorstw.

25 Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim w latach 2004-2006, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 27 i 52.

5 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014 Na terenie Tarnobrzega funkcjonuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „EURO PARK WISŁOSAN”. Podejmujący działalność gospodarczą na jej terenie korzystają z szerokiego pakietu ulg i preferencji: całkowite zwolnienie od podatku dochodowego w okresie równym połowie czasu trwania strefy, 50% ulgi podatkowej w pozostałym okresie trwania strefy, uznanie wydatków inwestycyjnych za koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym zostały poniesione dla podmiotów nie mających prawa zwolnień podatkowych, możliwość stosowania podwyższonych stawek amortyzacji środków trwałych dla podmiotów nie mających prawa do zwolnień podatkowych, całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Obecnie w podstrefie Tarnobrzeg na powierzchni 126 ha prowadzi działalność 15 przedsiębiorstw, zatrudniając 1111 pracowników. Nakłady inwestycyjne poniesione w strefie wynoszą 211,7 mln zł.

Instytucje wspierające pozyskiwanie inwestorów Współpraca samorządów lokalnych z prywatnymi przedsiębiorstwami często napotyka na różnego rodzaju bariery, powodowane formalną strukturą urzędów oraz różnego rodzaju regulacjami prawnymi. Aby przełamać te bariery i ułatwić kontakt z potencjalnym inwestorem powoływane są do życia agencje rozwoju lokalnego i regionalnego oraz działające na podobnych zasadach stowarzyszenia samorządowe i fundacje.

Funkcjonujące na terenie miasta instytucje otoczenia biznesu powstały w większości w okresie istnienia województwa tarnobrzeskiego. Obejmują swoim obszarem teren miasta, powiatu i dawnego województwa. Najaktywniej działające

to:

• Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. O/Tarnobrzeg,- oprócz zadań swoistego funduszu inwestycyjnego zarządza dwoma specjalnymi strefami ekonomicznymi, w tym TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Jednocześnie pełni również funkcję mecenasa kultury i sztuki na Podkarpaciu, będąc właścicielem dwóch obiektów zabytkowych z szeroko rozwiniętą bazą hotelową, tj. Zamku w Baranowie Sandomierskim oraz Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie.

• Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;

• Tarnobrzeski Inkubator przedsiębiorczości - aktualnie w Inkubatorze działa 8 firm. Środki na uruchomienie Inkubatora TARR S.A. pozyskała w ramach grantu ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach finansowego wsparcia ze strony samorządu Miasta Tarnobrzega.

Oferty inwestycyjne Dla potencjalnych inwestorów znalezienie odpowiedniej nieruchomości jest jednym z podstawowych czynników wpływających na podjęcie decyzji lokalizacyjnej. Ważna jest zarówno wielkość nieruchomości (działek, budynków, budowli), jak i ich położenie, uzbrojenie infrastrukturalne, koszty dostosowania na potrzeby planowanej działalności oraz plany zagospodarowania przestrzennego. Bardzo istotny dla inwestorów jest też stan własności nieruchomości.

Tarnobrzeg posiada dość różnorodną listę ofert terenów inwestycyjnych. Od bardzo małych do wielkich (120 ha), z nieruchomościami lub bez, - których w większości właścicielem działek jest gmina. Na stronie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przedstawionych jest 37 ofert terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni powyżej 230 ha. Dla porównania nieco większe pobliskie miasto Stalowa Wola przedstawia 26 oferty na łączną sumę 30 ha. Do zainteresowania przedsiębiorcy konkretną nieruchomością potrzebna jest kompleksowa i profesjonalna informacja oraz odpowiednia promocja. Niestety tylko jedna oferta z terenu Tarnobrzega jest reklamowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Współpraca z przedsiębiorcami w trakcie trwania procesu inwestycyjnego i po jego zakończeniu Czynnik ten zostanie przeanalizowany na podstawie wyników badania6, w których inwestorzy oceniali poszczególne zakresy sfery obsługi inwestycji przez gminę oraz jej organy.

a) Jakość i środowisko obsługi inwestorów w Tarnobrzegu Uzyskane wyniki wskazują, że wśród czynników określających jakość i środowisko obsługi inwestorów wszystkie zostały ocenione poniżej średniej krajowej.

26 P. Kulawczuk i inni, Pozycja konkurencyjna Miasta Tarnobrzeg w zakresie lokalizacji inwestycji. Wyniki badania inwestorów w roku 2009, Warszawa-Gdynia, grudzień 2009.

–  –  –

Najbliżej średniej oceniono:

• Szybkość obsługi inwestorów;

• Łatwość dostępu do urzędu • Natomiast trochę niżej ocenione zostały przez badanych inwestorów czynniki:

• Prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez Urząd Gminy;

• Terminowość decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji;

• Środowisko obsługi inwestorów.

Szczegółowe dane przestawia wykres 9.

Wykres 6: Pozycja konkurencyjna Miasta Tarnobrzeg w zakresie jakości i środowiska obsługi inwestorów.

Źródło: P. Kulawczuk i inni, Pozycja konkurencyjna Miasta Tarnobrzeg w zakresie lokalizacji inwestycji. Wyniki badania inwestorów w roku 2009, WarszawaGdynia, grudzień 2009).

b) Jakość kapitału ludzkiego w Tarnobrzegu W ramach badania poddano ocenie kapitał ludzki w skali od 1 do 6.

Inwestorzy ocenili na najwyższym poziomie w Tarnobrzegu -Jakość i zakres doradztwa inwestycyjnego- 5,07 ( powyżej średniej).

Na poziomie średnim:

• Łatwość dostępu do pracowników podejmujących decyzje – 4,97 • Kompleksowość obsługi inwestora i rozwiązywania problemów – 4,90 • Skuteczność gminy w rozwiązywaniu problemów inwestora – 4,80 • Kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi inwestora - poniżej średniej, ale nieznacznie.

–  –  –

Wykres 7: Pozycja konkurencyjna Miasta Tarnobrzeg w zakresie jakości kapitału ludzkiego.

Źródło: P. Kulawczuk i inni, Pozycja konkurencyjna Miasta Tarnobrzeg w zakresie lokalizacji inwestycji. Wyniki badania inwestorów w roku 2009, WarszawaGdynia, grudzień 2009.

c) Czynniki ekonomiczne Miasta Tarnobrzeg Z punktu widzenia czynników ekonomicznych, pozycję miasta Tarnobrzeg badani inwestorzy ocenili wysoko (powyżej

średniej). W sześciopunktowej skali ocena badanych czynników przedstawiała się następująco:

• Dostęp do potencjału wykonawczego na terenie gminy – 5,00

• Dostęp do materiałów i surowców budowlanych na terenie gminy – 5,13

• Dostęp do mediów i infrastruktury na terenie gminy - 5,00

• Racjonalność ekonomiczna realizacji inwestycji w danej gminie – 4,89

• Poziom kosztów realizacji inwestycji na terenie gminy - 5,00.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Dormitory Authority Meeting February 10, 2016 The Dormitory Authority of the State of New York met in a Regular Meeting at DASNY’s New York City Office, One Penn Plaza, 52nd Floor, New York, New York at 9:30 a.m. on Wednesday, February 10, 2016. The Meeting was called to order by the Chair. Roll call was taken and a quorum was present. Those Members present for and absent from the Meeting were as follows: Members Present Alfonso L. Carney, Jr., Chair, Member John B. Johnson, Jr., Vice Chair,...»

«Sue Budd is retiring as Postmistress in September see story on page 8 Photo: Martin Blackmore September 2013 50p PURTON CONTACTS Wiltshire Councillor Jacqui Lay 770704 Doctors Purton Surgery 770207 Dental Surgeries Church Street 770532 Philip Cooke 771022 Junior Church Mary Hodges 770505 Library Librarians 770870 (Mondays 2 5pm; Tuesdays 2 7pm; Wednesdays 10am 5pm; Fridays 2 5pm) Museum Curator: Jan Walker 770124 (Wednesdays 2 5pm; Saturdays 10am 1pm) Police / Fire / Ambulance Emergency number...»

«TECHNICAL REPORT ECDC GUIDELINES Minimise the Risk of Humans Acquiring Highly Pathogenic Avian Influenza from Exposure to Infected Birds or Animals Version December 21th 2005 www.ecdc.eu.int Technical Report | Version December 21th 2005 ECDC Guidelines – Human Exposure to HPAI ECDC guidelines to minimise the risk of humans acquiring highly pathogenic avian influenza from exposure to infected birds or animals Summary The risk for any one person working with infected birds is low, though it...»

«Real Estate Investment World Asia 2011 www.terrapinn.com/2011/reiwasia CONFERENCE AGENDA 20 – 22 June 2011 Marina Bay Sands, Singapore Asia’s most influential and established real estate investment management convention, where global industry experts and best of class property companies convene to: Identify and access property development and investment opportunities abound Asian high growth cities and sectors Mitigate risks and maximise yields through improved corporate governance and...»

«Theorising the links between HR and Governance: issues and challenges for HRD Graeme Martin Department of Management University of Glasgow Glasgow, G12 8QQ g.martin@mgt.gla.ac.uk 07777637059 Jim McGoldrick (corresponding author) NHS Fife Board Hayfield House Hayfield Road Kirkcaldy, KY2 5AH james.mcgoldrick@nhs.net and jim.mcgoldrick1@btopenworld.com 01592 648080 and 07748 731921 Stream: Critical Perspectives in Human Resource Development. Paper type: Refereed Track Key Words: Corporate...»

«The Role of Liquidity in Financial Crises* Franklin Allen** University of Pennsylvania and Elena Carletti*** University of Frankfurt and European University Institute Second draft: September 14, 2008 Abstract The purpose of this paper is to use insights from the academic literature on crises to understand the role of liquidity in the current crisis. We focus on four of the crucial features of the crisis that we argue are related to liquidity provision. The first is the fall of the prices of...»

«1 CHINA-2013/10/31 THE BROOKINGS INSTITUTION FALK AUDITORIUM CHINA’S THIRD PLENUM: REFORM AND OPENING UP 2.0? Washington, D.C. Thursday, October 31, 2013 PARTICIPANTS: Introduction and Moderator: JONATHAN POLLACK Senior Fellow and Director, John L. Thornton China Center, The Brookings Institution Panelists: CHENG LI Senior Fellow and Director of Research, John L. Thornton China Center, The Brookings Institution DAVID DOLLAR Senior Fellow, The Brookings Institution ERICA DOWNS Fellow, The...»

«1 San Francisco Theological Seminary: Advanced Pastoral Studies D. Min. Dissertation Project Proposal (Design) * Date: September 2004 1st Design: _ Revised Design X_ Student: Jean Kim ADVISOR: Name: Rev. Dr. William B. Cate Signature: Address: 12642 – NE 5th Ave. Bellevue, WA. 98005 Email: WJCate@aol.com Phone: (425) 455-4048 Fax: TITLE: A Critical Study of the Root Causes of Homelessness, Paying Particular Attention to the Response of the Church PROBLEM: What is the PROBLEM or AREA of STUDY...»

«Press Contacts Patrick Milliman 212.590.0310, pmilliman@themorgan.org l Alanna Schindewolf 212.590.0311, aschindewolf@themorgan.org THE CENTRAL ROLE OF THE EUCHARIST IN THE RELIGIOUS AND CIVIC LIFE OF THE MIDDLE AGES IS EXPLORED IN A NEW EXHIBITION AT THE MORGAN LIBRARY & MUSEUM SHOW INCLUDES A BROAD ARRAY OF ILLUMINATED MASTERWORKS AND PERIOD TEXTS AS WELL AS EXAMPLES OF MEDIEVAL RELIGIOUS OBJECTS Illuminating Faith: The Eucharist in Medieval Life and Art May 17–September 15, 2013 **Press...»

«Occupational Pension Schemes (Assignment, Forfeiture, Bankruptcy etc.) Regulations 1997 – amendment Consultation on draft regulations 20 May 2011 Contents Introduction About this consultation How to respond to this consultation How we consult Impact Assessment Summary Removing barriers in pensions legislation to allow scheme members to meet their Annual Allowance charges from their pension benefits Background The draft Occupational Pension Schemes (Assignment, Forfeiture, Bankruptcy etc.)...»

«“IT’S NOT JUST A DIET”: IDENTITY, COMMITMENT, AND SOCIAL NETWORKS IN VEGANS by ELIZABETH REGAN CHERRY (Under the Direction of David Smilde) ABSTRACT Using interviews with twenty-four self-defined vegans, this project analyzes the differing practices of punk and nonpunk vegans. Vegans are strict vegetarians who exclude all animal products from their diet. Punk vegans have strong vegan identities and are highly committed to veganism, but nonpunk vegans exhibit weaker vegan identities and...»

«SDLT WORDING AND PROCEDURES Practice Note re Lease Transactions and Lending Transactions 1. Lease transactions (a) General Commentary The principal difference in procedure that the new Stamp Duty Land Tax regime imposes arises as a consequence of the statutory duty placed on the purchaser/tenant/assignee to make a tax return in respect of the land transaction in question, with penalties for late submission or failure to submit. Whereas in the past, it has been common practice for a tenant to...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.