WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 6 ] --

Wyniki badania przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 8: Pozycja konkurencyjna Miasta Tarnobrzeg z punktu widzenia czynników ekonomicznych.

Źródło: P. Kulawczuk i inni, Pozycja konkurencyjna Miasta Tarnobrzeg w zakresie lokalizacji inwestycji. Wyniki badania inwestorów w roku 2009, WarszawaGdynia, grudzień 2009.

8 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

d) Jakość promocji inwestycji i klimat inwestycyjny Uzyskane wyniki wskazują, że wśród czynników określających jakość promocji inwestycji i klimatu inwestycyjnego

na poziomie wyższym od średniej krajowej znalazły się:

• Jakość pisemnej informacji dla inwestorów o procedurach, warunkach i wymaganiach formalnych –4,93

• Jakość informacji przekazywanej osobiście przez pracowników gminy – 5,03

• Jakość promocji gminy w zakresie informacji o działkach, ofertach gminy, uzbrojeniu – 4,93

• Przejrzystość stosowanych zasad, procedur i przetargów dotyczących realizacji inwestycji – 4,97

• Przyjazność obsługi inwestorów i atmosfera stwarzana przez pracowników – 4,80.

Wyniki badania przedstawiono na wykresie 12.

Wykres 9: Pozycja konkurencyjna Miasta Tarnobrzeg z punktu widzenia jakości promocji inwestycji i klimatu inwestycyjnego.

Źródło: P. Kulawczuk i inni, Pozycja konkurencyjna Miasta Tarnobrzeg w zakresie lokalizacji inwestycji. Wyniki badania inwestorów w roku 2009, WarszawaGdynia, grudzień 2009.

Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej miasta Tarnobrzeg zidentyfikowane w toku wywiadu z kwestionariuszem ankiety prezentuje tabela 15. Najistotniejszym jest dostępność komunikacyjna, którą respondenci ocenili dość wysoko (5,06 punktów na 7 możliwych), a także funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej oraz kapitał ludzki.

–  –  –

Tabela 6: Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej miasta Tarnobrzeg (poprzez nadanie rang od  do 7, gdzie  oznacza najmniej znaczący element, a 7 najistotniejszy) Źródło: Opracowanie na podstawie badań ankietowych.

–  –  –

Wśród czynników sprzyjających atrakcyjności inwestycyjnej miasta Tarnobrzeg należy podkreślić:

• korzystne położenie geograficzne dla ekspansji firm na rynki wschodnie,

• dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną,

• posiadanie terenów pod wszelkie inwestycje,

• funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej z maksymalnymi ulgami,

• duże rezerwy zasobów pracy,

• niski poziom kosztów realizacji inwestycji na terenie gminy,

• przyjazność obsługi inwestorów i atmosfera stwarzana przez urzędy.

Respondenci wskazali ponadto, że wśród działań prowadzących do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta

Tarnobrzeg należy w szczególności:

• aktywnie promować miasto Tarnobrzeg, zbiornik Machowski, zespół pałacowo- parkowy (Zamek Dzików),

• promocja strefy ekonomicznej,

• wprowadzić większe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, ulgi inwestycyjne, przeznaczyć więcej terenów pod działalność gospodarczą,

• poprawić dostępność komunikacyjną („do Warszawy koleją się jedzie z Rozwadowa i przez Lublin, a autobus PKS jedzie 5 godzin, w lecie nie kursuje nawet pociąg z Rzeszowa”), poprawić stan dróg,

• poprawić infrastrukturę informatyczną,

• uporządkować kwestie własności gruntów,

• stworzyć spójny program wspierający inwestycje w Tarnobrzegu

• więcej inwestować w rozwój, poprawić drogi dojazdowe, zwiększyć bezpieczeństwo,

• wybudować stację uzdatniania wody,

• kształtować wizerunek miasta (z przemysłowego) na bezpieczne i przyjazne turystom i odwiedzających,

• zwiększyć aktywność instytucji wspierających inwestorów.

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej miasta Tarnobrzeg w skali 1 -7 – (1 -nieatrakcyjne, 7 – bardzo atrakcyjne) kształtuje się na średnim poziomie, bowiem 60,0% respondentów lokowało oceny tej atrakcyjności w skali od 4-7. Ogólna ocena atrakcyjności wyniosła 3,53.

Analiza występujących barier rozwoju przedsiębiorstw oraz sposobów ich ograniczania Bariery atrakcyjności inwestycyjnej, zidentyfikowane w toku wywiadu to przede wszystkim niedostateczna promocja miasta. Ponadto odpływ młodych ludzi z rynku pracy osłabia dynamikę aktywności gospodarczej. Inwestorzy także nie mogą liczyć na preferencje podatkowe (poza strefą ekonomiczną) czy inne formy wspierania działalności oczekiwane przez nich (tabela 16).

–  –  –

Tabela 7: Opinie dotyczące czynników ograniczających atrakcyjność inwestycyjną miasta Tarnobrzeg (wg ważności miejsca - pierwsze miejsce itd.).

Źródło: Opracowanie na podstawie badań ankietowych.

Oczekiwania przedsiębiorców w zakresie wsparcia działalności wobec instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych były przedmiotem analiz badawczych realizowanych w Instytucie Przedsiębiorczości Zarządzania PWSZ w Tarnobrzegu. Przedsiębiorcy byli pytani o działania podejmowane przez władze samorządowe, które ich zdaniem są najkorzystniejsze z punktu widzenia prowadzonego przedsiębiorstwa. Najczęściej (blisko 70% wskazań) przedsiębiorcy wskazywali wsparcie o charakterze finansowym polegające na stosowaniu ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych oraz politykę niskich opłat za dzierżawę mienia komunalnego. Co czwarta osoba oczekuje i ceni sobie organizowanie szkoleń i doradztwa przez władze lokalne. W dalszej kolejności wskazywano promocję gminy, a także rozwijanie i udostępnianie infrastruktury lokalnej. Rzeczywiste działania wspierające przedsiębiorców przez władze miasta sprowadzają się do sformułowania w strategii gminy programu rozwoju gospodarczego. Nie stosuje się preferencji podatkowych, jednak wysokość podatków lokalnych ustalana jest na maksymalnym poziomie określonym rozporządzeniem Ministra Finansów sprzed dwóch lat, co pozwala planować obciążenia podatkowe z dwuletnim wyprzedzeniem7. Samorząd służy także pomocą doradczą oraz jest formalnie i kompetencyjnie przygotowany do realizowania działań w ramach Partnerstwa Publiczno–Prywatnego.

Ponadto w zakresie pomocy dla inwestorów odnotowuje się działania dotyczące ułatwień w rozpoczynaniu działalności na terenie gminy. Obejmują one wsparcie w zakresie wyboru terenów, najlepszych dla konkretnego inwestora (m.in.

System Informacji o Terenie); ułatwienia w kontaktach z instytucjami okołobiznesowymi; wsparcie w zakresie wspólnego pozyskiwania środków unijnych oaz przygotowywania infrastruktury terenów inwestycyjnych.

Natomiast dla TSSE Euro-Park Wisłosan proponuje się maksymalny poziom zwolnień podatkowych przewidzianych ustawą tj. uprawnienie do całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego przez okres równy połowie czasu trwania strefy, czyli 10 lat8. Od 1 stycznia 2001 r. w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oferuje się inwestorom pomoc publiczną, zwaną pomocą regionalną. Przedsiębiorca działający w ramach udzielonego zezwolenia może korzystać z pomocy regionalnej z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

Wśród czynników ograniczających atrakcyjność inwestycyjną miasta Tarnobrzeg wymienia się także9:

• niedostateczna ilość małych i średnich przedsiębiorstw w mieście;

• niska ocena miasta na krajowej mapie atrakcyjności inwestycyjnej;

• trendy zmian ilościowych w zakresie podstawowych branż gospodarki w większości wykazują tendencje spadkowe – szczególnie wyraźne w obszarze handlu;

• niewystarczający dla prawidłowego rozwoju potencjał finansowy rodzimych przedsiębiorstw;

• niewielka ilość podmiotów zaliczanych do nowych technologii;

• niewielki poziom zorganizowania się przedsiębiorców – brak organizacji zrzeszających przedsiębiorców;

• niedostateczne zagospodarowanie i wykorzystanie terenów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Machowie;

• nadmiar niektórych grup zawodowych;

• niska jakość sieci drogowej - większość dróg powiatowych wymaga przebudowy poprzez wzmocnienie nawierzchni, rozdzielenie ruchu pieszego i samochodowego oraz budowę odwodnienia;

27 Materiały UM w Tarnobrzegu 28 Gmina Fair Play – materiały wewnętrzne UM w Tarnobrzegu 29 Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzeg

–  –  –

• występowanie terenów zdegradowanych na terenie miasta;

• mała przepustowość i jakość linii kolejowej;

• migracja młodzieży do dużych miast (szczególnie absolwentów najlepszych szkół i uczelni);

• niedostateczna aktywność grup społecznych (lokalnych) mała liczba liderów;

• niewystarczająca infrastruktura udogodnień ora likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych;

• wzrastające zubożenie lokalnej społeczności – wyraźna tendencja spadkowa wysokości płac w stosunku do średniej krajowej w zakresie wysokości wynagrodzeń.

Na pytanie skierowane do przedstawicieli samorządu oraz mieszkańców, jakie nowe inwestycje są potrzebne w Tarnobrzegu, aby miasto dynamiczniej się rozwijało, uzyskano następujące propozycje:

• baza handlowo-usługowa (galeria),

• baza turystyczna, hotelowa,

• budowa centrum konferencyjno-turystycznego,

• budowa parkingów, dróg,

• centrum informacji o mieście i regionie,

• galerie handlowe,

• imprezy promujące miasto i region,

• zaplecze hotelowe i gastronomiczne,

• zagospodarowanie Zbiornika Machowskiego, tj. gastronomia, hotele, baza turystyczna, miejsca pracy, itp.,

• sieć ścieżek rowerowych oraz do nordic walking,

• park sportowo-rekreacyjny zachęcający do aktywności fizycznej dzieci i dorosłych,

• hotel i SPA w Dzikowie,

• wybudowanie kompleksu kinowego „multikino”,

• infrastruktura turystyczna,

• inwestycje generujące miejsca pracy,

• kompleks kinowy,

• hipermarkety,

• park technologiczno-przemysłowy,

• obwodnica drogi,

• obiekty sportowo- rekreacyjne, baza hotelowa,

• zagospodarowanie Zalewu Machowskiego (hotele, gastronomia, wypożyczalnie sprzętu wodnego), wybudowanie ścieżek rowerowych, wybudowanie centrum-konferencyjnego, z zapleczem (hotel, basen, SPA); wybudowanie kompleksu „Multikina”,

• zakłady przetwórstwa owocowo- warzywnego,

• budowa ujęcia wody pitnej.

–  –  –

2.4. Obszar 2 – turystyka Atrakcyjność turystyczna miasta O atrakcyjności turystycznej decyduje jakaś wiodąca cecha danego obszaru, która w wymierny sposób przyczynia się do podjęcia przez turystów decyzji o przyjeździe do danego miejsca. Do cech tych zaliczane są między innymi walory krajobrazu naturalnego, klimat, pomniki historii czy interesujące obiekty turystyczne. Pojęcie walory turystyczne jest jednak pojęciem nieostrym. Za atrakcyjność turystyczną uważana jest także siła przyciągania do danego regionu określonego rodzaju turystyki, czy turystów, a także popyt na oferowane usługi. Tak właśnie rozumiane pojęcie atrakcyjności turystycznej wydaje się być najbardziej zobiektywizowane, gdyż bezpośrednio może mieć zastosowanie w marketingu

turystycznym. O atrakcyjności turystycznej regionu, miejscowości decydują głównie trzy czynniki:

• zasoby i walory przyrodnicze,

• zasoby i walory antropogeniczne,

• zagospodarowanie turystyczne.

W chwili obecnej miasto Tarnobrzeg dysponuje niewielką liczbą obiektów warunkujących rozwój turystyki. Ich ilość odzwierciedla dotychczasowe postrzeganie Tarnobrzega jako miasta przemysłowego w niewielkim stopniu atrakcyjnego turystycznie. Jednak z punktu widzenia potencjału przyrodniczego miasto zyskuje obecnie nowe możliwości kreowania funkcji turystycznej. Oddanie do użytku 500 hektarowego zbiornika wodnego dogodnie położonego w pobliżu miasta oraz inne osobliwości okolic Tarnobrzega stymulują inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, ochronnej, aktywizują potencjalnych przedsiębiorców, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Liczba miejsc noclegowych wykazuje tendencje wzrostowe, wzrasta również liczba osób korzystających z noclegów.

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 5 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 9 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 Aktualnej oceny atrakcyjności turystycznej miasta Tarnobrzeg dokonano na podstawie analizy jakościowej opinii przedstawicieli władz samorządowych oraz mieszkańców miasta1. Wyniki zawarto w tabeli 17.

–  –  –

Tabela 7: Czynniki atrakcyjności turystycznej, oceniane w skali -7 punktów, gdzie 7 – najwyższa ocena,  – najniższa.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań W opinii respondentów walory i zasoby przyrodnicze oraz antropogeniczne stanowią ważny atut w kreowaniu funkcji turystycznej. Czysta woda w Zalewie Machowskim, jego powierzchnia sytuująca go na drugim miejscu w Polsce południowo-wschodniej, po Zalewie Solińskim to ważne atuty mogące przyciągnąć turystów. Istotne są również potencjalne możliwości wykorzystania znacznego obszaru powierzchni na tereny rekreacyjno-sportowe, ścieżki edukacyjne, itp.

Wizytówką miasta w kategorii zasobów i walorów turystycznych w ocenie respondentów są dwie główne atrakcje - Kościół i Klasztor Dominikanów oraz Zespół pałacowo-parkowy Tarnowskich (Zamek Dzikowski). Szczególnie ten drugi obiekt posiada duży potencjał do wykorzystania w aspekcie różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych i kulturalnych.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 15 |


Similar works:

«City of Sunnyvale 17 City of Sunnyvale 17.1 Agency Overview The City of Sunnyvale was incorporated in December 1912. According to the California DOF 2015 estimates, the population of Sunnyvale is 148,028. As of 2015, the City’s incorporated area spans 22.88 square miles. As of 2015, Sunnyvale’s USA spans 19.14 square miles, and its SOI encompasses 24.11 square miles. These boundaries can be seen in Figure 41. LAFCO of Santa Clara County Cities Service Review 255 Figure 41. City of Sunnyvale...»

«CONFERENCE PROGRAMME FRIDAY – 2 OCTOBER 2015 0820 Arrival and Registration Registration Counter, Foyer Andaman Grand Ballroom THE 11th AAM INTERNATIONAL CONFERENCE OPENING CEREMONY 0900 Andaman Grand Ballroom Welcoming Address Associate Professor Dr. Noor Hazlina Ahmad President, Asian Academy of Management Opening Address Y. Bhg. Professor Dato’ Dr. Omar Osman Vice-Chancellor, Universiti Sains Malaysia Keynote Address Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Sri Zamzamzairani Mohd Isa Group Chief Executive...»

«9 Just Labour: A Canadian Journal of Work and Society—Volume 16—Spring 2010 EFFECTIVENESS OF COMPLAINT-DRIVEN REGULATION OF CHILD LABOUR IN ALBERTA* Bob Barnetson Assistant Professor, Labour Relations, Centre for Work and Community Studies, Athabasca University, Edmonton, Alberta, Canada ABSTRACT This study further develops our understanding of the employment experiences of children (ages 9-11) and adolescents (ages 12-14) in the Canadian province of Alberta, with particular attention to...»

«No News is News: Do Markets Underreact to Nothing?⇤ Stefano Giglio† and Kelly Shue‡ March 14, 2013 Abstract As illustrated in the tale of “the dog that did not bark,” the absence of news and the passage of time often contain information. We test whether markets fully incorporate this information using the empirical context of mergers. During the year after merger announcement, the passage of time is informative about the probability that the merger will ultimately complete. We show...»

«El caso Padilla Los siguientes fragmentos proceden de la versión más completa que se ha podido localizar de la famosa autocrítica de Heberto Padilla y que se encuentra en el llamado Boletín Informa Cultura del Departamento de Relaciones Culturales con el Extranjero, una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores (MinRex) cubano. Con una modesta tirada, quizá no más de 100 ejemplares, el Boletín estaba dirigido a los cuadros de más alto nivel del servicio diplomático, pese a su...»

«SULLIVAN & CROMWELL LLP A LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP rJne JVew ~~ Lcww TELEPHONE: +44 (0)20·7959·8900 ~ @~ $€/J.s;( 1sa; FACSIMILE: +44 (0)20·7959·8950 WWW.SULLCROM.COM FRANKFURT • PARIS LOS ANGELES • NEW YORK • PALO ALTO • WASHINGTON, D.C. BEIJING • HONG KONG • TOKYO MELBOURNE • SYDNEY May 20,2015 BY ELECTRONIC MAIL AND FEDERAL EXPRESS Sebastian Gomez Abero, Esq. Chief, Office of Small Business Policy Division of Corporation Finance U.S. Securities and Exchange...»

«Jiddu Krihsnamurti On Love ON LOVE THE DEMAND TO be safe in relationship inevitably breeds sorrow and fear. This seeking for security is inviting insecurity. Have you ever found security in any of your relationships? Have you? Most of us want the security of loving and being loved, but is there love when each one of us is seeking his own security, his own particular path? We are not loved because we don't know how to love. What is love? The word is so loaded and corrupted that I hardly like to...»

«PETITIONERS APPEARING PRO SE: ATTORNEYS FOR RESPONDENT: MELANIE A. CALDWELL STEVE CARTER LILLIE MAE HUBBARD, CPA ATTORNEY GENERAL OF INDIANA Liberty, IN JENNIFER E. GAUGER DEPUTY ATTORNEY GENERAL Indianapolis, IN _ IN THE INDIANA TAX COURT _ MELANIE A. CALDWELL and ) LILLIE MAE HUBBARD, CPA, ) ) Petitioners, ) ) v. ) Cause No. 49T10-0604-TA-41 ) DEPARTMENT OF LOCAL GOVERNMENT ) FINANCE, ) ) Respondent. ) _ ON APPEAL FROM A FINAL DETERMINATION OF THE DEPARTMENT OF LOCAL GOVERNMENT FINANCE _ NOT...»

«MANGO CULTIVATION Mango (Mangifera indica) is the leading fruit crop of India and considered to be the king of fruits. Besides delicious taste, excellent flavour and attractive fragrance, it is rich in vitamin A&C. The tree is hardy in nature and requires comparatively low maintenance costs. Mango occupies 22% of the total under fruits comprising of 1.2 million hectares, with a total production of 11 million tonnes. Uttar Pradesh and Andhra Pradesh are having the largest area under mango each...»

«Eurofins Genomics Phone: 1-800-688-2248 E-mail:oligo-us@eurofins.com 2211 Seminole Drive, Huntsville, AL 35805 Customer Publications Selected Publications 2013 Almeida JL, Hill CR, Cole KD. Mouse cell line authentication. Cytotechnology. 2013 Feb 22. OLIGOS Arsenault RJ, Li Y, Maattanen P, Scruten E, Doig K, Potter A, Griebel P, Kusalik A, Napper S. Altered Toll-like receptor 9 signaling in Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis-infected bovine monocytes reveals potential therapeutic...»

«Dennis C. Gomes President & CEO Gomes Gaming, Inc. Compilation of Newspaper Articles *Aztar 1995-2005 (Arrival to Departure) I tell my employees, 'Don't put yourself in a box, everyone has the ability to be creative. Contents  Dennis Gomes: Can He Work His Magic at the Aladdin? Las Vegas Review Journal – 4/15/87  Former Nevada Exec Named President of Trump Casino AP – Associated Press – 3/14/91  Trump Selects Gomes to Be New President of Taj Mahal Casino Wall Street Journal –...»

«18 May 2012 Dear Parents It has been a very busy week. The year 6 children have taken part in the end of Key Stage 2 Statutory Assessment Tasks in reading, writing and maths. The school will be notified of the outcome of these tests towards the end of the summer term. I would like to congratulate the year six children on their attitude in the way they conducted themselves in the tests and to the rest of the children throughout the school who showed consideration and respect to their peers...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.