WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 7 ] --

Planuje się utworzenie oddziału Muzeum siarkowego, a także zorganizowania nowej, cyklicznej imprezy pt. Festiwal Kultury Staropolskiej. Są to nowe projekty w fazie pomysłów (istnieje też zamysł otwarcia muzeum multimedialnego), kreujące nowe perspektywy atrakcji kulturowych dla mieszkańców i osób przyjezdnych.

Wśród pozostałych czynników atrakcyjności turystycznej miasta Tarnobrzeg istotnym atutem w opinii ankietowanych są także względnie niższe ceny usług i nieruchomości. Kształtują one rynek turystyczny od strony podażowej, podobnie jak dostępność komunikacyjna i noclegowa, które stanowią dwa podstawowe elementy bazy turystycznej.

–  –  –

Tabela 8: Ocena poziomu rozwoju infrastruktury turystycznej miasta Tarnobrzeg (w skali -7 punktów, gdzie 7 – najwyższa ocena,  – najniższa) Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań

–  –  –

Zdaniem respondentów, miasto Tarnobrzeg posiada stosunkowo najlepiej rozwiniętą bazę gastronomiczną, infrastrukturę handlowo-usługową oraz dostępność komunikacyjną. Częściowo zmodernizowana infrastruktura drogowa (Wisłostrada) stwarza nowe okoliczności dla rozwoju tej branży gospodarki. Należy jednak zaznaczyć, iż poziom średnich ocen rozwoju infrastruktury turystycznej kształtuje się na razie na poniżej 4 punktów w skali od 21 do 7 (tabela 17).

–  –  –

*Kościół w Miechocinie, Cmentarz na Piaskach, bliskość atrakcji w Kurozwękach, bliskość Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego, miasto przyjazne dla sportu i rekreacji, możliwość uprawiania sportów wodnych.

Tabela 9: Zasoby i walory, które należałoby szczególnie eksponować w wizerunku miasta Tarnobrzeg. (Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań).

W nowym wizerunku miasta Tarnobrzeg, zdaniem ponad 80% respondentów, na uwagę zasługują dwa elementy:

Zalew Machowski oraz Zespół pałacowo-parkowy Tarnowskich (Zamek Dzikowski) (tabela 3).

Czynniki sprzyjające atrakcyjności turystycznej

Wśród innych czynników wpływających na atrakcyjność turystyczną miasta Tarnobrzeg respondenci wymienili:

• położenie Tarnobrzega w pobliżu Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego, co stwarza możliwości współpracy w zakresie rozwoju turystyki, dzięki posiadanemu przez Tarnobrzeg dużego akwenu wodnego,

• czyste zadbane miasto, Zalew Machowski, Wisła, zwałowiska ziemi pokopalniane do zagospodarowania turystycznego,

• zmiana zagospodarowania terenu w Machowie z kopalni na zalew,

• lokalizacja- pomiędzy lubelskim a świętokrzyskim,

• imprezy kulturalne Satyrblues, Drama Teatralna,

• odbywające się imprezy cykliczne, które przyciągają uczestników, nawet z odległych miejsc Polski np..

Festiwale piosenki „wygraj sukces”, harcerski śpiewograniec”,

• duży kompleks kinowy, galerie handlowe (w sferze projektów i marzeń).

Aktualnie najbardziej atrakcyjne wydarzenia kulturalne i imprezy sportowe odbywające się w Tarnobrzegu to Barbórkowa Drama Teatralna oraz Tarnobrzeski Jarmark św. Dominika (tabela 19).

–  –  –

Tabela 20: Najbardziej atrakcyjne wydarzenia kulturalne i imprezy sportowe odbywające się w Tarnobrzegu (wg miejsca ważności) Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Kreatywność w zakresie organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych byłaby pożądana, uwzględniając wskazywane przez respondentów formy spędzania czasu wolnego.

–  –  –

Formy spędzania wolnego czasu w mieście preferowane przez mieszkańców miasta Tarnobrzeg (możliwość wyboru kilku odpowiedzi).

• Imprezy kulturalno- rozrywkowe – 66,6%

• Restauracje, puby, kawiarnie – 55,5%

• Bierny wypoczynek w domu – 40,0%

• Czynny wypoczynek (np. spacery, basen itp.) – 42,2% Miasto Tarnobrzeg, jak zaznaczono wstępnie, nie posiada rozwiniętej bazy turystycznej, jak również różnorodnej oferty atrakcji turystycznych. Jednak posiadając dogodne położenie na trasie Baranów Sandomierski i Sandomierz mógłby stanowić bazę wypadową dla turystów odwiedzających te miasta, bądź odwrotnie – przyjeżdżając nad Zalew na wypoczynek kilku czy kilkunastodniowy, mogliby w pochmurne dni zwiedzać Baranów czy Sandomierz (tabela 20).

–  –  –

Tabela 2: Atrakcje, którymi mógłby przyciągać Tarnobrzeg turystów, którzy odwiedzają Baranów Sandomierski i/lub Sandomierz.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Analiza występujących barier rozwoju turystyki oraz sposobów ich ograniczania

Zdecydowanie za najistotniejsze bariery rozwoju turystyki i rekreacji uznano (tabela 21):

• brak tradycji turystyczno-rekreacyjnych (wizerunek miasta kojarzony z miastem przemysłowym),

• brak rozwiniętej bazy turystyczno-rekreacyjnej,

• niedostateczna promocja miasta i jego walorów,

• brak współpracy w zakresie tworzenia wspólnej oferty turystycznej, w tym z miastami sąsiadującymi (np. Baranów, Sandomierz).

Wśród innych barier wymieniono: niezadawalający poziom rozwoju infrastruktury, brak ścieżek rowerowych oraz plagi komarów.

–  –  –

Tabela 23: Czynniki determinujące elementy produktu turystycznego miasta Tarnobrzeg (proszę uszeregować poprzez nadanie rang od  do 7, gdzie  oznacza najmniej znaczący element, a 7 najistotniejszy) Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Ocena atrakcyjności turystycznej miasta Tarnobrzeg w skali 1 -7 – (1 -nieatrakcyjne, 7 – bardzo atrakcyjne) kształtuje się na dość niskim poziomie, bowiem 68,8% respondentów zdeklarowała oceny tej atrakcyjności w skali od 1-4. Ogólna ocena atrakcyjności wyniosła 3,46.

Działania, które należałoby podjąć, aby przeciwdziałać barierom rozwoju funkcji turystycznej miasta Tarnobrzeg, jak

wynika z informacji pozyskanych w toku wywiadów, to:

• tworzenie lepszej (różnorodnej, dostosowanej do potrzeb nabywcy) oferty turystycznej – 33,3%,

• działania promocyjne w zakresie rozwoju turystyki – 17,7%

• dofinansowanie działalności podmiotów prywatnych – 15,5% Natomiast działania prowadzące do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta Tarnobrzeg, to przede wszystkim współpraca w zakresie wykreowania wspólnego pakietu usług turystycznych wespół z Sandomierzem, Baranowem Sandomierskim, wzbogaconego o ofertę rękodzieła (tabela 24).

–  –  –

3.1. Tarnobrzeg na tle innych miast Potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Tarnobrzeg na tle wybranych pięciu miast zobrazowano w tabeli 24. Podstawę porównań stanowiły wskaźniki syntetyczne, oparte na zagregowanych danych statystycznych dotyczących ośmiu obszarów30.

–  –  –

Tabela 25: Miasto Tarnobrzeg na tle wybranych miast - analiza wskaźnikowa (%).

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS za 2008 rok Analiza danych zawartych w tabeli jest zasadna w odniesieniu do wybranych aspektów rozwojowych miasta Tarnobrzeg, gdyż pozwoli na identyfikację określonych potrzeb w zakresie realizacji niezbędnych przedsięwzięć społecznogospodarczych, kreujących wyraźny wizerunek miasta dynamicznie rozwijającego się.

Wskaźnik I – potencjał demograficzny Stanowi on istotny atut rozwijającego się miasta. Biorąc pod uwagę zestawione czynniki (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców) można stwierdzić, że ogólny wskaźnik potencjału demograficznego (105,3) plasuje Tarnobrzeg na drugim miejscu w porównaniu do badanych (pięciu) najbliższych konkurentów. O wartości wskaźnika (drugie miejsce po Mielcu) decyduje struktura demograficzna mieszkańców oraz migracje. Tarnobrzeg pozytywnie wyróżnia się ze względu na liczbę ludności wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Mniej korzystną strukturą w tym zakresie wyróżnia się Mielec, Sandomierz i Ostrowiec Świętokrzyski. Tarnobrzeg korzystnie wyróżnia się także pod względem liczby mieszkańców, legitymujących się wykształceniem wyższym oraz posiada korzystniejsze saldo migracji wewnętrznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Wskaźnik II - sprawność funkcjonowania jednostki samorządowej Informuje o umiejętności i niezawodności funkcjonowania instytucji miejskich (władz i administracji). O niewysokim poziomie tego wskaźnika w Tarnobrzegu zadecydowały głównie środki finansowe pochodzące z dotacji (które są najniższe w porównaniu do badanych konkurentów), a ponadto wskaźniki informujące o tzw. liczbie wydanych pozwoleń na budowę nowych budynków. Tarnobrzeg pozytywnie wyróżnia się w osiąganych dochodach własnych i zajmuje pozycję wicelidera w tym zakresie. Pomimo niższych nominalnie dochodów własnych Tarnobrzega od Krosna, byłe miasta wojewódzkie wyróżniają się wyraźnie na tle pozostałych badanych konkurentów. Analizując dane składowe wskaźnika charakteryzującego wydatki z budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca należy podkreślić, że są one jedne z najwyższych i mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój miasta i subiektywna ocenę jakości życia jego mieszkańców.

Wskaźnik III - potencjał ekonomiczny Potencjał ekonomiczny Tarnobrzega, korzystnie wyróżnia badane miasto na tle konkurentów (trzecie miejsce po Mielcu i Krośnie). Wskaźnik ten informuje o stanie dóbr służących sprawnemu prowadzeniu działalności gospodarczej. Potencjał ekonomiczny miasta charakteryzują głównie: produkcja sprzedana w mln zł w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 30 Tabele przedstawiające szczegółowe wskaźniki w wymienionych ośmiu obszarach zamieszczono w aneksie, jako załącznik .

–  –  –

(wartość wskaźnika 159 i jest to najwyższa wartość w porównaniu do pozostałych miast), podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON (wskaźnik 133 - druga pozycja po Krośnie, dla którego wskaźnik wynosi 139) oraz pracujący w głównym miejscu pracy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (trzecie miejsce po Stalowej Woli i Krośnie). Natomiast niekorzystnie przedstawia się sytuacja w zakresie wskaźników: stopy bezrobocia rejestrowanego oraz wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Wskaźnik IV - stan i ochrona środowiska Wskaźnik ten informuje o jakości życia pod względem warunków naturalnych i stanu środowiska. Tarnobrzeg osiągnął jeden z najniższych (niekorzystnych) ogólnych wskaźników spośród badanych miast. Jedynie poziom emisji zanieczyszczeń gazowych przyjmuje według danych GUS najkorzystniejsze parametry, które mogą dobrze świadczyć o profilu produkcyjnym a ponadto pozwalają wykorzystać ten fakt jako atut w promowaniu miasta Tarnobrzega. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w przeliczeniu na 1000 mieszkańców są wysokie i lokują miasto w środkowej części rankingu. Niemniej jednak analiza porównawcza przeprowadzona dla sześciu miast wskazuje, że Tarnobrzeg obiektywnie stwarza swoim mieszkańcom duże poczucie komfortu i zadowolenia ze względu na stan środowiska naturalnego w szczególności w zakresie czystości powietrza.

Wskaźnik V - warunki życia Wskaźnik informujący o warunkach życia oferowanych przez badane miasta osiągnął najwyższą wartość w Mielcu – 144,5. Wartość tego wskaźnika dla Tarnobrzega i Krosna była porównywalna i wynosiła ponad – 106, zaś dla pozostałych była niższa. O korzystnych warunkach życia w naszej analizie informuje: wysokość przyrostu naturalnego, liczba zgonów, gęstość zaludnienia, wysokość przeciętnego wynagrodzenia, a także skuteczność policji w wykrywaniu przestępstw. Korzystny wskaźnik warunków życia dla mieszkańców miasta Tarnobrzega pozwala na pozytywne wyróżnienie i wyeksponowanie go wśród potencjalnych atutów tzw. miejskiego ośrodka poprzemysłowego.

Wskaźnik VI - potencjał przedsiębiorczości Potencjał przedsiębiorczości obrazuje aktywność w zakresie powstawania nowych przedsiębiorstw(liczba nowo rejestrowanych jednostek w rejestrze REGON) stabilności ich funkcjonowania na rynku (jednostki wykreślone z rejestru REGON), a także realizowania nowych inwestycji, tak w sektorze prywatnym (nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach, kubatura budynków nowo oddanych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców kubatura budynków mieszkalnych nowo oddanych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców), jak i publicznym (wydatki majątkowe inwestycyjne gmin w relacji do liczby mieszkańców). Wymiernym efektem przedsiębiorczości jest atrakcyjność miasta ze względu na lokowanie inwestycji.

Wyniki analizy potencjału przedsiębiorczości dla miasta wskazują na dość korzystną sytuację jedynie w zakresie dwóch na sześć składowych wskaźnika potencjału przedsiębiorczości. Mianowicie o 5% więcej w stosunku do syntetycznego średniego wskaźnika w grupie zostało zarejestrowanych nowych przedsiębiorstw (wyższe wskaźniki mają Krosno - 141 oraz Ostrowiec Świętokrzyski - 119). Słabą stroną jest jednak fakt, iż jedynie w Tarnobrzegu odnotowano wyższy wskaźnik jednostek wykreślonych z rejestru REGON w relacji do liczby mieszkańców w stosunku do nowo zarejestrowanych.

Niskie nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wskaźnik 52 wobec 225 w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz 129 w Stalowej Woli) świadczy o barierze kapitałowej prywatnych inwestorów. Najniższy wskaźnik w grupie analizowanych miast odnotowano w Sandomierzu - 29. Tarnobrzeg wyróżnia pozytywnie wskaźnik wydatków majątkowych inwestycyjnych z budżetu gminy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, sytuując go na trzecim miejscu po miastach Mielec i Krosno.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Please note that this is an author-produced PDF of an article accepted for publication following peer review. The definitive publisher-authenticated version is available on the publisher Web site International Journal of Remote Sensing Archimer March 2012, Volume 33, Issue 6, Pages 1729-1754 http://archimer.ifremer.fr http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2011.600348 © 2011 Taylor & Francis The original publication is available at http://www.tandf.co.uk/journals/ Gridded surface wind fields from...»

«Fear of Flying: Learning to Fly Comfortably If you are afraid of flying, you’ve got lots of company. Various surveys suggest that 1 in 5 or 1 in 6 Americans identify themselves as “fearful flyers.” Some experience only moderate apprehension before a flight and more acute distress during take-off. Others fly but live in fear of even the slightest turbulence. For others, the fear of flying may keep them from visiting relatives, taking a job promotion that would require occasional travel or...»

«IMOGEN BINNIE a novel “A powerful new literary voice.” MICHELLE TEA AUTHOR OF VALENCIA IMOGEN BINNIE copyright © 2013 by Imogen Binnie Topside Press 228 Park Avenue South, #14261, New York, NY 10003 topsidepress.com Some rights reserved. Most wrongs reversed. Publisher’s Note: This novel is a work of fiction. Names, characters, places, and incidents either are the product of the author’s imagination or are used ficticiously. Any resemblance to actual events, locales, or...»

«CORRECTION NOTICE for Manual de Preguntas, Respuestas y Explicaciones de Preparación al Examen CISA® Suplemento 2011: Pages 31, 34, 39, 41, 46, 48 and 55 DOMINIO 5—PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN AS5-9 Durante el proceso de descarga de software, puede proporcionarse un valor hash para: A. garantizar que el software proviene de una fuente genuina. B. garantizar que el software corresponde al número de versión correcto. C. garantizar que el software no ha sido modificado. D....»

«The Program Thursday Evening, February 4, 2016, at 8:30 The Songs of Todd Almond With special guests Courtney Love, Sherie Rene Scott, and Brandon Victor Dixon Lear deBessonet, Director David Bloom, Musical Director Barrie McLain, Vocals Sylver Wallace, Vocals Angela Sclafani, Kate Douglas, Molly McAdoo, Sirens Bobby Lewis Ensemble Josh Henderson and Sarah Goldfeather, Violin Sarah Elizabeth Haines, Viola Eric Allen, Cello Jon Spurney, Piano and Guitar Ann Klein, Guitar Jeremy Chatzky, Bass...»

«Jason Brownlee Mobile Game Engines Interviews with Mobile Game Engine Developers ii Mobile Game Engines Interviews with Mobile Game Engine Developers c Copyright 2013 Jason Brownlee. All Rights Reserved. http://mobilegameengines.com iii iv Chapter 1 Mario Zechner Libgdx 1.0.1 Background Brownlee: Where in the world are you located? Zechner: Graz, Styria, Austria. Brownlee: Who do you work for and what is your current role? Zechner: I work for a small R&D company called Know-Center, in Graz,...»

«1 Table of Contents The Tufted Puffin 4 Chicken 6 The Antidote to Moles 7 Woodchuck 8 Rats in the Attic Library 10 Maxims and Reflections of La Poochefoucauld 12 Small Threnody 14 Minuscule Elegy 16 Cortège 17 Monster Movie 20 King Rex the Tyrant 22 David Graybeard and the Kerosene Cans 25 The Ancient Origins of Erotic Art 27 Happy Dancer 28 Golden Retriever on a Sunday Morning 29 Zephyr Grand Entrance 32 Personality Profile 33 Genealogy 34 New England Gnomics 35 In Catilinam 36 Empty Bowl 37...»

«The GRIMMER test: A method for testing the validity of reported measures of variability Jordan Anaya1 1 omnesres.com, email: omnesresnetwork@gmail.com, twitter: @omnesresnetwork Corresponding Author: Jordan Anaya1 Charlottesville, VA, US Email address: omnesresnetwork@gmail.com PeerJ Preprints | https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2400v1 | CC BY 4.0 Open Access | rec: 29 Aug 2016, publ: 29 Aug 2016 The GRIMMER test: A method for testing the validity of reported measures of variability...»

«BRILLIANT TAKES MIS on the Far Side of Failure Finding Success Paul J. H. Schoemaker Philadelphia © 2011 by Paul J. H. Schoemaker Published by Wharton Digital Press The Wharton School University of Pennsylvania 3620 Locust Walk 2000 Steinberg Hall-Dietrich Hall Philadelphia, PA 19104 All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by any means, without written permission of the publisher. Company and product names mentioned herein are the trademarks or registered...»

«APPRAISAL OF REFERENCE SERVICES IN TWO PUBLIC LIBRARIES THE FCT CITY LIBRARY WUSE ABUJA AND NASSARAWA STATE LIBRARY, LAFIA BY ANTHONIA IFEOMA OKAFOR REG. NO. PG/MLS/04/35432.DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE UNIVERSITY OF NIGERIA NSUKKA June, 2012. 1 APPRAISAL OF REFERENCE SERVICES IN TWO PUBLIC LIBRARIES –FCT CITY LIBRARY WUSE ABUJA AND NASARAWA STATE LIBRARY, LAFIA BY ANTHONIA IFEOMA OKAFOR REG. NO. PG/MLS/04/35432. DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE UNIVERSITY OF...»

«Pensee Journal Vol 75, No. 12;Dec 2013 The Threefold Emergence of Time unravels Physics´ Reality Guido J. M. VERSTRAETEN Satakunta University of Applied Sciences Tiedepuisto 3, FI 28000 Pori, Suomi-Finland Willem W. VERSTRAETEN (Corresponding author) Applied Science, Eindhoven University of Technology PO Box 513, 5600 MB, Eindhoven, the Netherlands Royal Netherlands Meteorological Institute, KNMI, the Netherlands Tel: +31 40 2472 160 E-mail: w.w.verstraeten@tue.nl Abstract Time as the key to a...»

«  Fonds  et  Accords  de  Développement   Communautaire  en  Guinée  suivant  le   Nouveau  Code  Minier   Juin  2013     Avec le soutien de:       Ce   rapport   a   été   préparé   dans   le   cadre   d'un   projet   financé   par   la   Société   AngloGold   Ashanti   de   Guinée   (SAG)   au   titre   duquel   l’Institut   de   la   Terre   de   l’Université   de   Columbia,   en...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.