WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 8 ] --

Wskaźnik VII - potencjał kulturalny i turystyczny Wskaźnik ten obrazuje atrakcyjność miasta jako miejsca zamieszkania oraz zainteresowania jego kulturą osób odwiedzających i turystów: Tarnobrzeg - 97,1; Stalowa Wola 97,7; Mielec - 81,1; Krosno - 129,6; Sandomierz 139,5; Ostrowiec Świętokrzyski - 54,6. W niniejszej analizie potencjał kultury i turystyczny mierzony jest wysokością wydatków na kulturę i dziedzictwa narodowego w relacji do liczby mieszkańców, liczbą muzeów, kin, liczbą miejsc oferowanych w obiektach zbiorowego zakwaterowania i liczbą udzielonych noclegów, liczbą korzystających z noclegów, wolumenem księgozbiorów w bibliotekach oraz liczbą czytelników bibliotek w relacji do liczby mieszkańców badanych miast. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione składowe wskaźnika pokazującego potencjał kulturalny i turystyczny Tarnobrzeg wypada korzystniej na tle Ostrowca Świętokrzyskiego i Mielca. Zdecydowanie przewagę w tym zakresie prezentuje Sandomierz oraz Krosno, jednak należy zauważyć, że są to miasta, zwłaszcza (Sandomierz) o bogatej tradycji kulturowej i turystycznej. Tarnobrzeg pozytywnie wyróżnia wskaźnik „wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców” (sytuując miasto na drugiej pozycji po Krośnie). Pozostałe miasta wydatkują na powyższe cele dwu-trzykrotnie mniej środków. Świadczy to zaangażowaniu władz samorządowych we wzmacnianiu i ochronie wartości kulturowych.

41 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

Uwagę zwraca wskaźnik wykorzystania bazy noclegowej w Tarnobrzegu. Liczba miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców kształtuje się na poziomie powyżej średniej dla grupy badanych miast (115%), natomiast liczba udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców, wskazuje na niepełny stopień wykorzystania miejsc noclegowych (wskaźnik 83% przy średniej wynoszącej 100%).

Wskaźnik VIII - infrastruktura Tarnobrzeg - 100,1; Stalowa Wola 73,3, Mielec - 124,3; Krosno - 104,1; Sandomierz 109,9 Ostrowiec Świętokrzyski - 88,4.Wskaźnik ten informuje o stopniu wyposażenia miasta w podstawowe elementy infrastruktury technicznej i społecznej. Stąd do analizy przyjęto zagregowane dane m.in.:długości tras komunikacyjnych i dróg gminnych i powiatowych (w przeliczeniu na 1 km2 obszaru, miasta), odsetku osób korzystających z mediów (wodociągi, kanalizacja, gaz, ogrzewanie centralne), o liczbie ludności na jedną aptekę, miejscach w przedszkolach na 1000 mieszkańców, o liczbie szkół i uczniów przypadających na jeden komputer, a także o liczbie m2 mieszkań przypadających na jednego mieszkańca. Biorąc pod uwagę wszystkie elementy wskaźnika infrastrukturalnego, Tarnobrzeg dystansuje Stalową Wolę i Ostrowiec Świętokrzyski, plasując się na czwartej pozycji po Mielcu, Sandomierzu i Krośnie. Miasto charakteryzują wskaźniki powyżej średniej dla grupy miast, dotyczące odsetka osób korzystających z instalacji (wodociąg, kanalizacja, gaz 100,6%), liczby ludności na jedną aptekę (122%), liczby oddziałów szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach na 1000 mieszkańców (106,0%) oraz liczby przedszkoli w relacji do liczby mieszkańców (121,9). Tym ostatnim wskaźnikiem wyraźnie dystansuje pozostałe miasta. Pod względem długości dróg gminnych i powiatowych utwardzonych na 1km2 wskaźnik odchyla się od przeciętnej wartości wskaźnika syntetycznego dla miast o blisko 23 p.p.

i jest jednocześnie niższy prawie czterokrotnie od analogicznego wskaźnika dla Mielca.

Podsumowanie Analiza wskaźnikowa wskazuje na względnie dobrą pozycję konkurencyjną miasta Tarnobrzeg względem pozostałych miast. Zajmuje bowiem trzecią pozycję, po Mielcu i Krośnie oraz wyraźnie dystansuje Ostrowiec Świętokrzyski. Jakkolwiek ocena sumaryczna nie lokuje Tarnobrzega na wiodącej pozycji w rankingu wybranych miast, to jednak posiada on określone przewagi w stosunku do nich, w obszarze czynników demograficznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.

• Tarnobrzeg w ogólnej ocenie wyraźnie wyróżnia się na tle Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Sandomierza i Stalowej Woli, ale posiada określone przewagi rozwojowe w stosunku do każdego z pozostałych miast.

• Generalnie najmocniejszą stroną Tarnobrzega jest potencjał ekonomiczny oraz demograficzny (druga pozycja po Mielcu).

• W stosunku do Mielca Tarnobrzeg cechuje wyższy potencjał kulturowy i turystyczny.

• W stosunku do Krosna Tarnobrzeg rywalizuje potencjałem ekonomicznym i demograficznym.

• W stosunku do Stalowej Woli Tarnobrzeg posiada większe szanse rozwojowe w obrębie potencjału demograficznego, ekonomicznego, jakości i warunków życia oraz infrastruktury.

• W stosunku do Sandomierza Tarnobrzeg wyróżnia się potencjałem demograficznym oraz aktywnością ekonomiczną, działaniami na rzecz jakości i ochrony środowiska, oceną warunków życia oraz potencjałem przedsiębiorczości.

• W stosunku do Ostrowca Świętokrzyskiego Tarnobrzeg odnotowuje niższe wskaźniki syntetyczne w odniesieniu do stanu i ochrony środowiska oraz potencjału przedsiębiorczości.

3.2. Analiza SWOT Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu rozwoju miasta Tarnobrzega, badań ankietowych i przyjętej strategii rozwoju miasta Tarnobrzeg wydzielono główne obszary determinujące jego rozwój gospodarczy i społeczny. W ujęciu tabelaryczny pogrupowano czynniki, które w największym stopniu kształtują główne kierunki rozwoju Tarnobrzega (tabele 1-5).

–  –  –

Tabela 26: Analiza SWOT dla sfery inwestycyjnej (stymulującej rozwój przedsiębiorstw).

Źródło: Opracowanie na podstawie Strategii Miasta Tarnobrzeg oraz Programu Rewitalizacji Terenów Miejskich oraz Poprzemysłowych Miasta Tarnobrzeg

–  –  –

Tabela 27: Analiza SWOT dla sfery inwestycyjnej (stymulującej rozwój turystyki).

Źródło: Opracowanie na podstawie Strategii Miasta Tarnobrzeg oraz Programu Rewitalizacji Terenów Miejskich oraz Poprzemysłowych Miasta Tarnobrzeg).

–  –  –

Słabe strony niewielka liczba instytucji otoczenia biznesu -podmiotów zdolnych do aplikowania o środki zewnętrzne np. z UE.

- dostępność unijnych programów wsparcia dla inicjatyw w zakresie przygotowania i udostępniania terenów inwestycyjnych – parków oraz inkubatorów technologicznych, dostępność programów wspierających rozpoczynanie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Szanse dostępność programu wsparcia rozwoju istniejących przedsiębiorstw w ramach I Priorytetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego z możliwością wsparcia do 70% wartości inwestycji, poprawiające się prawo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zagrożenia - negatywne oddziaływanie skutków światowego kryzysu gospodarczego,

–  –  –

Tabela 28: Analiza SWOT dla sfery gospodarczej (dla przedsiębiorstw).

Źródło: Opracowanie na podstawie Strategii Miasta Tarnobrzeg oraz Programu Rewitalizacji Terenów Miejskich oraz Poprzemysłowych Miasta Tarnobrzeg

–  –  –

Słabe strony nadmiar niektórych grup zawodowych, niewystarczająca ilość dobrze przygotowanych kadr z zakresu marketingu, turystyki, finansów, zarządzania itp., słabo rozwinięte szkolnictwo ukierunkowane na usługi w tym turystykę, niska jakość sieci drogowej i kolejowej.

- szanse wynikające z faktu, że turystyka jest perspektywicznym kierunkiem rozwoju gospodarczego kraju i regionu, Szanse bliskie sąsiedztwo Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego, szanse związane z turystyką wynikające z pobliskiego położenia 000-letniego miasta Sandomierza.

- negatywne oddziaływanie skutków światowego kryzysu gospodarczego, Zagrożenia niekorzystne tendencje na poziomie regionu i kraju w zakresie spadku liczby nowo-rejestrowanych firm, brak dobrego portu lotniczego w bliskiej okolicy.

46 Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014

- ponad /3 przedsiębiorstw to firmy usługowe, zaobserwowany niemal 3-krotny wzrost liczby osób korzystających w Tarnobrzegu w ciągu ostatnich 0-ciu lat, Mocne strony duża liczba banków oraz ich przedstawicielstw w centrum Tarnobrzega, lokalne uczelnia państwowa kształcąca w zakresie dyscyplin związanych z przedsiębiorczością i turystyką oraz rekreacja.

- niekorzystne proporcje rodzajów działalności – zdecydowana przewaga handlu nad usługami,

- pomimo wspomnianego 3-krotnego w atutach wzrostu obsługi hotelowej niewielka jeszcze skala tej usługi, niewielkie tradycje w zakresie gospodarczego wykorzystania szans w zakresie turystyki, Słabe strony Kondycja firm

–  –  –

słabo rozwinięte szkolnictwo ukierunkowane na usługi turystyczne i gastronomiczne na poziomie zawodowym.

- przekwalifikowania ludzi w zakresie turystyki, gastronomii oraz nowych dziedzin gospodarki i nowych technologii, Szanse dostosowywanie kierunków kształcenia (przekwalifikowania) pod potrzeby pracodawców, rozwój biznesu w oparciu o dostępne kwalifikacje na rynku pracy.

- migracja ludzi wykwalifikowanych z regionu, Zagrożenia niechęć do podnoszenia (zmiany) kwalifikacji zawodowych, brak wiary w możliwości osiągnięcia lepszej przyszłości.

Tabela 29: Analiza SWOT dla sfery gospodarczej (dla turystyki).

Źródło: Opracowanie na podstawie Strategii Miasta Tarnobrzeg oraz Programu Rewitalizacji Terenów Miejskich oraz Poprzemysłowych Miasta Tarnobrzeg

–  –  –

niskie kwalifikacje byłych pracowników najniższego szczebla przemysłu siarkowego tzw. chłoporobotników utrudniające dostosowanie do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

- odwracanie się fali emigracji zarobkowej za granicę – powroty wzbogaconych osób z zagranicy posiadających nowe Szanse umiejętności wiedzę oraz spojrzenie na świat.

- emigracja młodzieży do dużych miast (szczególnie absolwentów najlepszych szkół i uczelni),

–  –  –

- znaczne zanieczyszczenie w otoczeniu dużych zakładów przemysłowych, Jakość życia Słabe strony -brak pełnej oferty w sferze kultury,

- brak dostatecznej oferty mieszkań na rynku tanich mieszkań czynszowych i socjalnych

–  –  –

Szanse -rozwój obszaru ekologicznego i rekreacyjnego w dolinie Wisły, Przekształcenie Zamku Dzikowskiego w regionalny ośrodek muzealno-turystyczny wraz z „Kolekcją Tarnowskich”

–  –  –

- tradycje gospodarcze i społeczne regionu przemysłowo-rolniczego (Centralny Okręg Przemysłowy).

Mocne strony

- centralne położenie miasta Tarnobrzega w trójkącie Kielce - Lublin - Rzeszów Słabe strony - niedostateczna aktywność grup społecznych (lokalnych).

Inne Szanse - nawiązywanie współpracy z innymi miastami w kraju i za granicą.

–  –  –

Tabela 30: Analiza SWOT dla sfery społecznej.

Źródło: Opracowanie na podstawie Strategii Miasta Tarnobrzeg oraz Programu Rewitalizacji Terenów Miejskich oraz Poprzemysłowych Miasta Tarnobrzeg 3.3. USP (Unique Selling Proposition) Tarnobrzega Obecnie miasto Tarnobrzeg wyróżnia przede wszystkim Zalew Machowski – drugi co do wielkości akwen wodny w południowo-wschodniej Polsce. Ponad 80% respondentów wskazała na Zalew Machowski jako unikatową wartość, kreujący nowy wizerunek miasta –czysty, zielony, stwarzający możliwość aktywnego wypoczynku, dostęp do rekreacji, zwiększający atrakcyjność miasta, przyciągający turystów i inwestorów, generujący możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i ograniczania bezrobocia.

Drugim elementem wyróżniającym Tarnobrzeg to jego historia rozwoju i przeobrażeń miasta – historia: siarka-zbiornik Machowski, kilka ciekawych zabytkowych obiektów architektonicznych (Zamek Dzikowski, Kościół i Klasztor Dominikanów).

Pozostałe to:

• Wisła – jej bliskość, a także zachowany naturalny bieg,

• duże powierzchnie terenów niezabudowanych, wolnych do zagospodarowania,

• bezpieczeństwo, spokój.

Na tle innych miast, położonych w sąsiedztwie Tarnobrzeg wyraźnie pretenduje do zmiany wizerunku, dysponując potencjałem demograficznym, ekonomicznym, korzystnymi warunkami środowiskowymi. Konkurencyjna oferta powinna

być budowana w oparciu o wyróżniki miasta zarówno już istniejące, jak też te które mogą i powinny zostać wykreowane z wykorzystaniem zasobów miasta dla dwóch podstawowych obszarów:

• przemysłu (opartego na nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologiach),

• turystyki i rekreacji.

–  –  –

3.4. Potencjalne kierunki rozwoju Odpowiedź na pytanie w jakim kierunku powinno rozwijać się miasto Tarnobrzeg, wydaje się być jednoznaczna – Na bazie posiadanych zasobów i walorów przyrodniczo – gospodarczo – środowiskowych rozwój powinien następować niejako dwukierunkowo – umacniać i rozwijać przemysł w oparciu o nowoczesne technologie, promować innowacyjność rozwiązań oraz sektor usług, w tym w szczególnym stopniu usług turystyczno – rekreacyjnych. W warunkach wolnego rynku czynnikiem generującym rozwój jest przedsiębiorczość, identyfikowana na wszystkich poziomach życia społeczno-gospodarczego – drobnych przedsiębiorców, inwestorów strategicznych, władz samorządowych, instytucji pozarządowych.

Wśród atutów miasto Tarnobrzeg wykorzystuje w swojej promocji przede wszystkim:

• korzystne położenie,

• dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną,

• posiadanie terenów pod wszelkie inwestycje,

• dobrze rozwiniętą infrastrukturę okołobiznesową,

• specjalną strefę ekonomiczną,

• potencjał istniejących zakładów pracy,

• wykwalifikowane zasoby pracy.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 15 |


Similar works:

«Duke Center for Jewish Studies emily.sigalow@duke.edu 230 Gray Building www.emilysigalow.com cell: 330-690-7169 P.O. Box 90964 Durham, NC 27708 Emily P. Sigalow Curriculum Vitae Professional Positions July 2016– Perilman Postdoctoral Fellow, Center for Jewish Studies, Duke University 2015–2016 Postdoctoral Fellow, Department of Sociology, Brandeis University Spring 2016 Adjunct Assistant Professor, Department of Religion, Columbia University Education 2015 Ph.D., Brandeis University, Near...»

«Gyles Iannone 1 CURRICULUM VITAE NAME: Gyles Iannone ADDRESS: Department of Anthropology, Trent University, Peterborough, Ontario, CANADA, K9J 7B8 Phone: (705)-748-1011 (ext. 7453); FAX: (705)-748-1613; E-Mail: giannone@trentu.ca CURRENT POSITION(S): • Associate Professor, Department of Anthropology, Trent University • Research Fellow, Trent University Archaeological Research Centre AREAS OF INTEREST: Archaeology, Coupled Socio-Ecological Systems, Resilience Theory, Collapse, Comparative...»

«Aging, It Could Happen to You Natalie Mazzullo, M.Ed and Phyllis Militello, MPA Nevada Geriatric Education Consortium U n i v e r s i t y o f N e v a d a S c h o o l o f M e d i c i ne Agenda 2  Introduction  Quiz  Discussion of Aging Changes  Card Game  Internet Activity  Discussion of Experience, Statistics, Quiz  Program Close Objectives 3  Discuss some signs of normal aging versus inactivity and disease.  Describe how it feels to have losses and challenges that...»

«CPAP Machine eBook Useful Info for CPAP Machine Users by: The CPAP Shop Table of Contents Sleep Apnea Introduction...3 General CPAP Treatment Treating Sleep Apnea..4 Standard CPAP vs. Auto CPAP..5 Common CPAP Side Effects..7 Is Humidification Worth It? Benefits of Auto-Adjusting CPAP Machines..10 Common CPAP Problems & Solutions..11 CPAP Machines ResMed Masks & Machines..12 New ResMed Machines: More Comfortable Than Ever! Traveling with Your CPAP Machine..15 Style and Technology: ResMed S9...»

«i Leadershift ii THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK iii Leadershift Reinventing leadership for the age of mass collaboration EmmanuEl Gobillot KoganPage iv Publisher’s note Every possible effort has been made to ensure that the information contained in this book is accurate at the time of going to press, and the publishers and authors cannot accept responsibility for any errors or omissions, however caused. No responsibility for loss or damage occasioned to any person acting, or refraining...»

«DEMIDS: A Misuse Detection System for Database Systems Christina Yip Chung, Michael Gertz, Karl Levitt fchungy j gertz j levittg@cs.ucdavis.edu Department of Computer Science, University of California at Davis One Shields Avenue, Davis, CA 95616-8562, USA Abstract Despite the necessity of protecting information stored in database systems DBS, existing security models are insu cient to prevent misuse, especially insider abuse by legitimate users. Further, concepts for misuse detection in DBS...»

«Optical Character Recognition (OCR) document. WARNING! Spelling errors might subsist. In order to access to the original document in image form, click on Original button on 1st page. EX U. N. E. S. C. O. EXECUTIVE BOARD CONSEJO EJECUTIVO 43 EX/Decisions PARIS, 18 May 1956 Original: English RESOLUTIONS AND DECISIONS ADOPTED Original BY THE EXECUTIVE BOARD AT ITS FORTY-THIRD SESSION (Madrid, 9-19 April 1956) Present: Sir Arcot L. Mudaliar (India) (except 9 April) Chairman: Dr. Vittorino Veronese...»

«Number 1 June 2002 The Dyspraxia Foundation Professional Journal Articles: What Happens to Children with D.C.D. When They Grow Up? A Three Year Study on the Progress of Children Following Physiotherapy Treatment for Dyspraxia Barriers to Research in D.V.D. The potential role of fatty acids in developmental dyspraxia – can dietary supplementation help? 1 The Dyspraxia Foundation Professional Journal Number 1 June 2002 Editors: Madeleine Portwood Eleanor Howes Jenny Peterson Contents: Editorial...»

«A COMPARATIVE STUDY OF OLD TESTAMENT PROPHECY AND MODERN PENTECOSTAL PROPHETISM: A CASE STUDY OF PROPHET EUBERT ANGEL BY RUDORWASHE RONALD SHUMBA Chapter 1 GENERAL INTRODUCTION AND THEORETICAL FRAMEWORK 1.0 Introduction The rise of African Initiated Churches (AICs) has ushered divers understandings and approaches to theology. The traditional understanding to theology has been heavily criticized as inapplicable to the African context. The proponents of this argument who are mainly Pentecostal...»

«BOROONDARA PLANNING SCHEME 22/01/2015 SCHEDULE 1 TO THE ENVIRONMENTAL SIGNIFICANCE OVERLAY C210 Shown on the planning scheme map as ESO1. YARRA RIVER CORRIDOR PROTECTION 1.0 Statement of environmental significance 15/10/2012 VC96 The Yarra River corridor contains some of the most valued flora, fauna, geological and geomorphological assets in Metropolitan Melbourne. Indigenous vegetation and remnant riparian vegetation provide habitat for native fauna, harbour significant flora species and...»

«CITY COUNCIL BUILDING CHATTANOOGA, TENNESSEE FEBRUARY 18, 2003 Chairman Littlefield called the meeting of the Chattanooga City Council to order with Councilmen Benson, Franklin, Hakeem, Lively, Page, Pierce, Robinson and Taylor present. City Attorney Randall Nelson, Management Analyst Randy Burns, and Assistant City Council Clerk Shirley Crownover were also present. PLEDGE OF ALLEGIANCE/ INVOCATION Following the Pledge of Allegiance, Chairman Littlefield gave the invocation. MINUTE APPROVAL On...»

«JISTEM Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação Journal of Information Systems and Technology Management Vol. 8, No. 2, 2011, p. 459-470 ISSN online: 1807-1775 DOI: 10.4301/S1807-17752011000200011 THE SIGNIFICANCE OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS FOR ENHANCING STRATEGIC AND TACTICAL PLANNING Akram Jalal Karim Ahlia University, Manama, Kingdom of Bahrain _ ABSTRACT Management Information Systems (MIS) is the key factor to facilitate and attain efficient decision making in an...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.