WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 15 |

«Spis treści 1. Wprowadzenie. 2. Diagnoza stanu istniejącego 2.1. Metodologia opracowania części analityczno-diagnostycznej. 2.2. ...»

-- [ Page 9 ] --

Analiza powyższych treści wskazuje na znaczne ukierunkowanie postrzegania miasta Tarnobrzeg jako przede wszystkim ośrodka przemysłowego. W niedostatecznym stopniu, jak się wydaje, eksponowane są pozostałe funkcje, które mogą się przełożyć na wzrost znaczenia Tarnobrzega na mapie gospodarczej jako ośrodka o znaczeniu ponadregionalnym (zmiana wizerunku z miasta typowo przemysłowego na miasto o rozwiniętej funkcji turystycznej, edukacyjnej, ochrony środowiska i zdrowia). Atutem zasadniczym winien być akwen Machów – jak wspomniano, brak jest w promieniu kilkudziesięciu kilometrów akwenów o podobnych rozmiarach. Należy przy tym poszukiwać rozwiązań dla sytuacji wynikającej z bliskiego sąsiedztwa zakładu przemysłowego (KiZPS Siarkopol). Nowo powstały obiekt będzie wymagał ochrony przed niekorzystnym oddziaływaniem otoczenia.

51 4. Cele strategiczne Strategia Promocji miaSta tarnobrzega na lata 2010–2014 4.1. Cele strategiczne dla obszaru 1 – mieszkańcy i turystyka Tarnobrzeg to miasto symbolizujące zmiany – z typowo przemysłowego kreuje nowe funkcje gospodarcze, z których największe znaczenie dla przyszłości miasta będzie mieć funkcja turystyczna. Warunkiem jej rozwoju są przede wszystkim odbiorcy usług tej sfery. Zasadniczym celem strategicznym dla kreowania rozwoju miasta poprzez turystykę,

jest zwiększenie liczby odwiedzających i turystów oraz wzrost aktywności samych mieszkańców. Procesowi temu powinny służyć następujące działania:

Rozwój miasta przez turystykę

• stworzenie warunków zagospodarowania Zalewu Machowskiego w aspekcie funkcjonowania stref turystycznych, aktywnego i spokojnego wypoczynku oraz kompleksów sportowych,

• realizacja koncepcji ścieżek rowerowych,

• wytyczenie stref dla spokojnego wypoczynku, w tym szlaków turystyczno-historycznych miasta;

• rozbudowa kompleksów sportowych umożliwiających prowadzenie rozgrywek w grach zespołowych oraz rekreacji dla mieszkańców,

• odrestaurowanie i adaptacja Zamku w Dzikowie (muzeum, imprezy plenerowe itp.)

• wykorzystanie Wisły w celach turystycznych i rekreacyjnych;

• wydłużenie sezonu turystycznego i stworzenie warunków dla przedłużenia pobytu turysty w mieście (np. poprzez lokalizację Centrum konferencyjno biznesowego i wypoczynkowego (hotel SPA oraz zabiegi prozdrowotne),

• promocja żywności lokalnej, regionalnej, ekologicznej,

• wspieranie organizacyjne i finansowe dziedzin kultury, sportu oraz festiwali promujących miasto,

• zaistnienie Tarnobrzega w regionalnej, krajowej i międzynarodowej sieci informacji turystycznej,

• zwiększenie ilości parkingów, szczególnie w centrum miasta,

• podjęcie inicjatyw współpracy w zakresie tworzenia wspólnej oferty turystycznej z miastami sąsiadującymi to jest Baranowem Sandomierskim i Sandomierzem,

• pozyskiwanie unijnych środków pomocowych dla przeobrażeń infrastruktury turystyczno-sportowej miasta.

Podniesienie standardu życia mieszkańców

Realizacja celów rozwojowych miasta Tarnobrzeg w obszarze aktywności inwestycyjnej przemysłu, usług, w tym turystycznych wpłynie na podniesienie standardu życia mieszkańców, poprzez koncentrację na takich działaniach, jak1:

• eliminacja źródeł degradacji środowiska oraz wdrożenie programu ochrony środowiska miasta,

• rozwój i rewitalizacja terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z rozwojem infrastruktury usługowej tych terenów, wsparcie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;

• zaopatrzenie mieszkańców w dobrej jakości wodę,

• wzrost dostępności i poziomu usług społecznych i komunalnych, oraz handlowych

• promocja zdrowego stylu życia,

• tworzenie warunków dla udziału osób niepełnosprawnych w życiu miasta,

• poprawa warunków nauczania i wychowywania w placówkach oświatowych,

• troska o grupy wymagające wsparcia społecznego,

–  –  –

• wspieranie rozwoju kultury w zakresie istniejących stowarzyszeń, placówek i dziedzin, jak też inicjowanie nowych przedsięwzięć i instytucji w tym fundacji na rzecz Kolekcji Tarnowskich w Muzeum w Zamku Dzikowskim,

• wspieranie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców,

• rozwój i wsparcie aktywności samorządowych i obywatelskich mieszkańców,

• promocja możliwości inwestycyjnych miasta,

• szerszy dostęp do informacji komunalnych i gospodarczych,

• absorpcja środków unijnych dla celów promocji i rozwoju, oraz środków wspierających rozwój przedsiębiorczości,

• wsparcie pozarządowych stowarzyszeń i inicjatyw obywatelskich,

• współpraca z gminami ościennymi, celowe związki komunalne, działania na rzecz regionu podkarpackiego,

• współpraca z miastami partnerskimi.

Przeobrażenie obszaru staromiejskiego

• przywrócenie historycznego charakteru strefom zabytkowym,

• wzbogacenie o nowe funkcje i eliminacja nieodpowiednich, w tym wdrożenie programu muzealnego i innych wpierających go dla Zamku Dzikowskiego,

• pełne uciepłowienie obszarów intensywnej zabudowy,

• kontynuacja przeobrażeń układu komunikacyjnego i stref parkingowych centrum miasta,

• przywrócenie elegancji i stała dbałość o estetykę; rozwój zabudowy w ścisłym powiązaniu z uwarunkowaniami stref ochrony konserwatorskiej,

• pozyskanie partnerów inwestycyjnych oraz unijnych środków pomocowych dla przebudowy i rozwoju tego obszaru.

Przebudowa układu komunikacyjnego

• budowa obwodnicy wokół miasta, włączenie do sieci dróg krajowych oraz modernizacja sieci dróg wojewódzkich,

• przeobrażenie wewnętrznego układu komunikacyjnego dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, dostosowanie do rosnących potrzeb miasta i regionu,

• przebudowa podstawowych skrzyżowań układu komunikacyjnego miasta wraz z poprawą jego funkcjonalności, bezpieczeństwa i przepustowości,

• przebudowa traktu historyczno-społecznego ul. Sandomierska, pl. Bartosza Głowackiego, ul. Mickiewicza,

• budowa układu komunikacyjnego w machowskiej strefie przemysłowej, w nawiązaniu do Wisłostardy, krajowej drogi nr 9 i planowanej obwodnicy miasta.

4.2. Cele strategiczne dla obszaru 2 – gospodarka Cele strategiczne dla działalności inwestycyjnej Tarnobrzeg to miasto dynamicznych przemian w sferze strukturalno-funkcjonalnej, kulturowej i społecznej. Zmiany generują rozwój, którego ewidentnym wyrazem są inwestycje. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy można formułować zasadniczy cel strategiczny dla dynamizacji rozwoju i rozbudowy miasta we wszystkich wymienionych sferach,

a mianowicie zwiększenie liczby inwestorów. Cel ten determinuje zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, a procesowi temu powinny służyć następujące działania:

–  –  –

• zwiększenie aktywności promocyjnej miasta i jego zasobów,

• uregulowanie stosunków własnościowych gruntów,

• tworzenie dogodnych przestrzennych i społeczno-ekonomicznych warunków dla inwestorów,

• absorpcja unijnych środków pomocowych wspierających rozwój infrastruktury miejskiej,

• tworzenie warunków preferencji w zakresie ulg i zwolnień podatków,

• promowanie i rozwój specjalnej strefy ekonomicznej i innych obszarów inwestycyjnych dla przedsiębiorców,

• stwarzanie preferencji dla handlu i usług, nieuciążliwego przemysłu oraz turystyki i wypoczynku,

• inicjowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie tworzenia instytucji wspierających inwestorów,

• zwiększenie dostępności do infrastruktury informatycznej,

• aktualizowanie planów zagospodarowania przestrzennego,

• poprawa dostępności komunikacyjnej na bazie obecnego i projektowanego układu komunikacji zewnętrznej krajowej i międzynarodowej,

• wdrożenie programu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz uzbrajanie nowych i uzupełnianie infrastruktury terenów zabudowanych,

• stworzenie spójnego programu wspierającego inwestycje w Tarnobrzegu,

• wybudowanie stacji uzdatniania wody,

• realizacja programu zaopatrzenia miasta w wodę i odprowadzania ścieków w ramach funduszu spójności,

• wdrożenie programu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym segregacji termicznej utylizacji odpadów,

• tworzenie sprzyjających warunków dla przyciągania i rozwoju instytucji finansowych,

• zagospodarowanie terenów przemysłowych i usługowych w trzech strefach: Machowa; ul. Sienkiewicza – ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Warszawskiej,

• przekształcenie i prywatyzacja usług w zakresie gospodarki komunalnej,

• tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym także wsparcie i promocja samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych oraz wsparcie przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne,

• sukcesywne zwiększanie dochodów własnych miasta,

• wdrożenie programu rewitalizacji miasta.

–  –  –

5.1. Pojęcie grupy docelowej (target group) 31 Jednym z warunków odniesienia sukcesu strategii marketingowej jest określenie kim są jej potencjalni odbiorcy. Poszukiwanie najlepszych grup docelowych, spośród szerokiej rzeszy odbiorców, nazywa się marketingiem ukierunkowanym.

„Grupę” odbiorców, czyli tzw. „target”, wyodrębnia się po to, by nie tracić czasu ani pieniędzy na reklamę marki skierowaną do osób, których zainteresowanie nie pozwoli miastu osiągnąć założonych celów strategicznych.

„Grupy” nie mierzy się jej liczbą członków, lecz posiadanymi zasobami, o które konkuruje nadawca informacji marketingowej. Oznacza to, że w niektórych skrajnych przypadkach może ona liczyć jedną osobę (np. prezes linii lotniczej).

Z drugiej strony odbiorcami promocji mogą być grupy masowe – np. wszyscy mieszkańcy miasta. Ta uwaga jest niezbędna, by wskazać, że sprawne wykonywanie komunikacji marketingowej nie może być oparte na jednym narzędziu.

Wiedza o grupach docelowych jest absolutnie najważniejsza w kontekście komunikacyjnym. Dobrze opisany target to jednoznaczne decyzje dotyczące rodzaju komunikatu, typu mediów (wehikułów), ale również wskazanie jak budować konkretny komunikat promocyjny tak, by był on interesujący i jednocześnie skuteczny w kontekście założonego celu działań promocyjnych.

W sensie definicyjnym uznaje się, że są dwa kluczowe wyróżniki

odpowiedniego targetu:

1. Grupa musi się dać zidentyfikować i określić według mierzalnych kryteriów (w marketingu masowym najczęściej stosuje się kryteria socjodemograficzne – wiek, płeć, dochód, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz psychograficzne – związane ze stylem życia);

2. Grupa musi być wystarczająco liczna, by uzasadnić nakłady (środki) przeznaczone na zdobycie jej uwagi, akceptacji i przekonanie do pozytywnej decyzji na rzecz nadawcy.

W strategii promocji miasta Tarnobrzeg, analiza grupy docelowej została ograniczona do wskazania potrzeb i korzyści poszczególnych segmentów, a także wskazania potencjalnych grup zainteresowanych miastem.

Teorie segmentacji rynku stanowią rozszerzenie koncepcji marketingowej określonej przez Kotlera i Armstronga.

Stwierdzili oni, że osiągnięcie celów strategicznych marki, zależy od określenia potrzeb potencjalnych klientów i zaspokojenia ich, w sposób bardziej skuteczny niż konkurencja. Dlatego właśnie, w strategii promocji miasta Tarnobrzeg, rekomendacje dotyczące grup docelowych, służą określeniu potencjalnych użytkowników marki pod kątem ich oczekiwań względem miasta.

5.2. Podział grup docelowych Adresaci przekazów promocyjnych Tarnobrzega zostali podzieleni na trzy grupy zasadnicze, a w skład każdej z nich wchodzą podgrupy oraz grupy dodatkowe. Różnice będą dotyczyły przede wszystkim zasięgu, zawartości komunikatu

oraz sposobu dotarcia. Podział grup docelowych wygląda następująco:

–  –  –

Rysunek 5 3 „Target group” czyli grupa docelowa jest terminem marketingowym, który uległ już spolszczeniu. Często dyskutuje się o „targecie”, „dla targetu”, itp., dlatego w niniejszym dokumencie słowa te będą używane zamiennie.

–  –  –

5.2.1. Mieszkańcy Charakterystyka grupy docelowej Mieszkańcy Tarnobrzega to bardzo ważna grupa odbiorców kampanii promocyjno-marketingowej miasta. Grupa ta stanowi „wewnętrzną sferę” odbiorców, dzięki przychylności, których, miasto może pozyskać szerszą akceptację dla podejmowanych decyzji. W efekcie skutkuje to większym utożsamianiem się z miastem oraz pozwala budować świadomość zbiorową, a to natomiast sprawi, że młodzi ludzie będą chcieli pozostać w Tarnobrzegu i po zakończonej edukacji, nie wyjadą do innych miast. Odbiorcami promocji wewnętrznej są przede wszystkim obecni mieszkańcy miasta, ale biorąc pod uwagę potencjał inwestycyjny, jakim dysponuje miasto, należy pamiętać, że Tarnobrzeg może stać się nowym domem dla wielu małych i średnich inwestorów, którzy zdecydują się zainwestować w mieście.

–  –  –

Potrzeby grupy docelowej Określenie potrzeb mieszkańców jest niezbędne do przeprowadzenia szerokiego wachlarza działań promocyjnych.

Działania te mają na celu przedstawienie przede wszystkim mieszkańcom, którzy powinni czuć więź emocjonalną z Tarnobrzegiem.

–  –  –

5.2.2. Grupy docelowe promocji gospodarczej Charakterystyka grupy docelowej

W praktyce, w aspekcie inwestycyjnym miasto Tarnobrzeg powinno kierować się do trzech grup docelowych, dysponujących zasobami inwestycyjnymi:Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 15 |


Similar works:

«CYBER RISK – A GLOBAL SYSTEMIC THREAT A White Paper to the Industry on Systemic Risk • October 2014 TABLE OF CONTENTS FOREWORD EXECUTIVE SUMMARY INTRODUCTION PART ONE – INSTITUTIONAL CYBER RESILIENCE 1.1. Intelligence-Driven Defense 1.2. Attributes of High-Maturity Cyber Defense Programs 1.3. DTCC’s Perspective PART TWO – THE IMPORTANCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 2.1. Financial Services Sector Coordinating Council 2.2. Financial Services Information Sharing and Analysis Center...»

«September 2016 Newsletter of First Presbyterian Church, Port Charlotte I imagine like most people, I have typical routines and patterns that guide my work and life. And over the course of this last year, working at First Presbyterian Church, I have found a rhythm that seems to fit most of the time so that phone calls are returned, people are visited in the hospital, worship is planned and meetings are attended. Routines, patterns and rhythms help shape my life, and say something about my...»

«Health Providers’ LUPUS TOOLKIT Table of Contents Introduction Some Facts about Lupus Classifications of Lupus a. Discoid b. Systemic Lupus Erythematosis c. Drug Induced Diagnostic Criteria for Systemic Lupus Signs, Symptoms & Prognosis Laboratory Testing for Lupus Lupus Treatment Approaches a. Medications b. Lifestyle Modifications/ Patient Self Management • Sunlight Exposure • Rest and Assessment of Fatigue • Diet & Nutrition c Pregnancy and Contraception d. Psychosocial Aspects...»

«Ministering With Those on the Brink of Divorce Even if your church provides excellent marriage preparation, education, and enrichment ministries, you will still probably encounter couples who find themselves in such painful crisis that at least one of them is considering divorce. William Doherty, PhD., Director of the Minnesota Couples on the Brink Project at the University of Minnesota, reports on a newlydeveloped method for responding effectively to such situations, especially with “mixed...»

«Rapport de stage Immersion en communauté 2005 Politique de santé à Libreville, Gabon 1 Meach Franceso, Clemente Marc, Maillard Julien, Lenoir Vincent TABLE DES MATIERES Introduction /.p.3 1. Notre Gabon /.p.4 2. HIV – Entretien avec le Père Martin /.p.6 3. Hôpital Pédiatrique d’Owendo – Entretien 4. avec le Pr. Koko /.p.8 Consulat Suisse /.p.12 5. Le Centre Hospitalier de Libreville /.p.13 6. Etude au CHL /.p.16 7. Le Mappan /.p.21 8. Association Petit-Homme /.p.21 9....»

«Equality & Diversity Fact Sheet 2 Considering Cultural Awareness / Religion and Belief of Ethnic Groups in the Provision of Services. This section provides information about the main ethnic groups and their cultural needs within the community. This information is generalised and is not intended to be prescriptive to each individual, it serves as a guide only. It is important that staff discuss an individuals needs with the person or some one who knows them well so that services may respond...»

«On truth, abnormal worlds, and necessity Jc Beall∗ 1 Introduction Various semantic theories (e.g., truth, exemplification, and more) are underwritten by so-called depth-relevant logics. Such logics afford non-trivial theories that enjoy unrestricted semantic principles (e.g., T-biconditionals, comprehension, etc.). Standard semantics for such logics are so-called non-normal-worlds semantics, which add ‘abnormal worlds’ (or ‘non-normal worlds’) to an otherwise standard...»

«Experimental investigation of water evaporation from sand and clay using an environmental chamber Weikang Song To cite this version: Weikang Song. Experimental investigation of water evaporation from sand and clay using an environmental chamber. Materials. Universit´ Paris-Est, 2014. English. NNT : e 2014PEST1047. tel-01127303 HAL Id: tel-01127303 https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01127303 Submitted on 7 Mar 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte...»

«The Children of Light and the Children of Darkness return to religion-online The Children of Light and the Children of Darkness by Reinhold Niebuhr One of the foremost philsophers and theologians of the twentieth century, Reinhold Niebuhr was for many years a Professor at Union Theological Seminary, New York City. He is the author of many classics in their field, including The Nature and Destiny of Man, Moral Man and Immoral Society, The Children of Light and the Children of Darkness, and...»

«NINES a federated model for integrating digital scholarship September 2005 9s: September 2005 1 Foreword A Federated Response The Initial Approach A Working Model for NINES The Federated NINES: How Does It Work? Collex Faceted Browsing and Knowledge Discovery Folksonomy and Research Communities Research and Publication in NINES Appendix 1: Making Digital Resources NINES-Ready 1. User-created material in Collex: 2. Federated scholarly archives: 3. Resource records from NINES-approved...»

«Hail Mary A Memoir By Mary Goggin with Liza Lentini Contact: Liza Lentini 917 572 6542 lizalentini@gmail.com Goggin-Lentini/Hail Mary/ 1 PROPOSAL CONTENTS Overview 2 Market Analysis 4 Author Bio 6 Writer Bio 8 Promotion 10 Chapter Summaries 12 Sample Chapters Chapter One 17 Meet the strictly Catholic Goggin family and their oldest daughter Mary, an innocent honorstudent who one day, at the age of 12, decides it will be easier to be in trouble than to try to live up to God’s expectations....»

«Hållbar mat på restaurang och café i Sigtuna kommun Rapport av Eva Fröman och Tove Björlin, april 2016. Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden på uppdrag av Sigtuna kommun. HÅLLBAR MAT All den mat vi äter och den vi av olika anledningar väljer att slänga påverkar miljön och klimatet. Såväl produktion, hantering, transport som beredning orsakar utsläpp av växthusgaser som i sin tur påverkar klimatet. Vid varje enskilt val vi gör kan vi direkt eller indirekt...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.