WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 24 |

«Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i jego obywateli Adam F. BARAN Wydawnictwo „Attyla” TARNOBRZEG 2012 Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i ...»

-- [ Page 13 ] --

Blisko pięddziesiąt pięd lat temu*) rozwiązano formalnie struktury AK, w tym także na terenie Podokręgu AK Rzeszów, w skład którego wchodził Obwód AK Tarnobrzeg (w koocowej fazie Inspektorat Rejonowy AK Tarnobrzeg). Jego wcześniejsze rozbicie wiązało się z wkroczeniem na teren powiatu tarnobrzeskiego Armii Czerwonej i włodarzy PKWN już w sierpniu 1944 roku. NKWD i UB tylko przez chwilę pozwoliły rządzid gospodarzom z ramienia legalnego rządu w Londynie. Aresztowanych przedstawicieli rządu, dowódców i żołnierzy AK usuwano, likwidowano lub wywożono w głąb ZSSR1. W konsekwencji takiej sytuacji AK przeszła do samoobrony, a po jej rozwiązaniu kadra oficerska i „spaleni” żołnierze utworzyli organizacje mające na celu walkę o niepodległośd i wyzwolenie spod nowego, sowieckiego okupanta.

Pomimo licznych publikacji wspomnieniowych i opracowao mających charakter przyczynkarski nie powstała dotychczas monografia dziejów tarnobrzeskiej AK. Opracowanie to jest próbą syntezy dziejów tarnobrzeskiego Obwodu AK, w latach 1944–1945, na podstawie dotychczasowych opracowao, doTekst opublikowany był w 1998 r. Dziś od daty rozwiązania AK minęło już 67 lat.

1 Z.K. Wójcik, A. Zagórski, Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, passim.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 121 kumentów, publikacji i znanych relacji na ten temat2. Dodatkowym impulsem do napisania (i uzupełnienia) tej pracy była treśd dotychczasowych opracowao, które w sposób skromny opisują ówczesne realia „Burzy” w północnej części Podokręgu AK Rzeszów lub też całkowicie je pomijają3.

2 J. Sokół, ZWZ-AK w Obwodzie Tarnobrzeg (kryptonim „Twaróg”), „Studia Historyczne” 1990, z. 2, s. 277–292. Por. J. Łopuski, Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie (VIII-XII 1944 r.), Warszawa 1990; T. Żenczykowski, Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990;

D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach Czerwonych, Brzozów – Rzeszów 1991; A.F. Baran, Przed i po „Burzy” – ZWZ-AK (kryptonim „Twaróg”), „Siarka” (cz. I) 1991, nr 32, s. 5, (cz. II) 1991, nr 33, s. 5;

Obwód AK Tarnobrzeg, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1991, nr 2; E. Dąbrowski, Szlakiem „Jędrusiów”, Kraków 1992; K. Bogacz, W służbie dla Ojczyzny, Bielsko-Biała 1992 (cz. I), Tarnobrzeg 1993 (cz. II); Archiwum „Jawora”, opr. T. Zych, Tarnobrzeg 1994;

A.F. Baran, Z dziejów harcerstwa tarnobrzeskiego (1912–1949), Tarnobrzeg 1995; tenże, Pseudonim „Zapora”. Mjr cc. Hieronim Dekutowski (1918–1949), Staszów 1996; J. Krężel, Szare Szeregi na terenie południowo-wschodniej Polski, t. II: Konspiracja harcerzy (1939–1945), Tarnów 1996, s. 81–137; A. Zagórski, Okręg Kraków Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, K. Komorowski (red.), Warszawa 1996, s. 98–129.

3 W. Bonusiak, „Burza” w „Podokręgu Rzeszów” AK (zarys problematyki), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” 1991, z. 3 (Historia 2), Rzeszów 1991, s. 111–121. Por. G. Ostasz, Od „Burzy” do rozwiązania Delegatury Sił Zbrojnych w Podokręgu Rzeszowskiem, „Zeszyty Historyczne”, nr 1, Kraków 1996, s. 53–64;

122 | Adam F. Baran * Na mocy porozumienia, w okresie poprzedzającym Akcję „Burza”, nastąpiło scalenie AK z NOW i BCh. Komendantem Okręgu AK (kryptonim „Muzeum”) był w tym czasie płk Edward Godlewski, ps. „Garda”, komendantem Podokręgu AK Rzeszów (kryptonim „Ogniwo”, „Woda”) był płk dypl. dr Kazimierz Putek, ps. „Zworny”, a komendantem Inspektoratu AK Mielec (kryptonim „Nowela”) mjr Tadeusz Zielioski, ps. „Obuch”, zaś komendantem Obwodu AK Tarnobrzeg (kryptonim „Twaróg”) był kpt. Stefan Rudnicki4, ps. „Fuks”, G. Mazur, „Burza” w Podokręgu AK Rzeszów, „Studia Rzeszowskie”, t. IV, Rzeszów 1997, s. 91–102.

4 Stefan Rudnicki, ps. „Fuks”, Tadeusz vel Stefan Rutkowski, Stefan Mirski; ur. 4 V 1904 w Kazimierzówce na Podolu, syn Adama i Wiktorii. Uczęszczał do Średniej Szkoły Polskiej w Humaniu i Gimnazjum Krzemienieckiego, gdzie w 1923 r. złożył maturę. 1923–26 studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Po studiach odbył kurs oficerski w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, w 1929 r. awansowany na podporucznika, służył w 45 pp w Równem, jako dowódca kompanii. W 1931 r. awansowany na porucznika, a w 1937 r. na kapitana piechoty. W 1939 r. walczył pod Tomaszowem Mazowieckim, ranny w rękę. Ukrywał się w Warszawie, gdzie wstąpił do SZP-ZWZ. W 1942 r. podjął pracę w Tarnobrzegu jako kierowca i włączył się w lokalne struktury AK. Od marca 1943 r.

komendant Obwodu AK Tarnobrzeg, w październiku awansowany na stopieo majora. 13 X 1944 r. przeniesiony na p.o. z-cy inspektora Inspektoratu AK Rzeszów, aresztowany przez NKWD, osadzony w Rzeszowie. W styczniu 1945 r. uwolniony z więzienia w wyniku „umów” między NKWD a komendantem Podokręgu AK Rzeszów.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 123 „Tadeusz”5. W tym samym czasie (w styczniu 1944 roku) gen.

Bór-Komorowski meldował do Centrali o akcjach PPR i Gwardii Ludowej przeciw polskim działaczom niepodległościowym na terenie kraju: „(…) W rej. Tarnobrzega, we wrześniu (1943 roku – AFB), były wypadki zabójstwa żołnierzy Armii Krajowej przez oddziały Gwardii Ludowej”6.

Podobna sytuacja miała miejsce rok później. Tym razem z żołnierzami AK konfrontowali się przedstawiciele „scalonego” BCh. Na terenie tarnobrzeskiego Obwodu AK „Twaróg” teoretyczne scalenie z BCh nastąpiło 11 stycznia 1944 roku.

W rzeczywistości nie nawiązano współpracy, głównie z powoPrzesłuchiwany w tej sprawie przez komendanta Obwodu AK Tarnobrzeg kpt. „Borutę”, wyjechał na Śląsk i ukrywał się przed NKWD i UB. Pracował jako kierowca w Krakowie. Ujawnił się podczas amnestii 1947 r. Pracował m.in. w Chorzowie i Katowicach. Zmarł 20 VII 1965 r. w Katowicach, za: A. Zagórski, Rudnicki Stefan, [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działao Niepodległościowych 1939–1956, t. I, Kraków 1997, s. 126–127. Por. T. Zych, Tarnobrzeski Słownik Biograficzny, t. I, Tarnobrzeg 1998, s. 88.

5 J. Łopuski, Losy…, s. 23–25. Por. G. Stypa, Struktura Inspektoratu ZWZ-AK Mielec (mps w zbiorach AFB); A.F. Baran, Przed i po „Burzy” – ZWZ-AK (kryptonim „Twaróg”), „Siarka”…, cz. I, s. 5; Obwód AK Tarnobrzeg, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne”…, s. 7–17;

K. Bogacz, W służbie…, cz. II, s. 5–9; G. Stypa, Górny Śląsk w okresie międzywojennym, Tarnobrzeg 1976, (mps w zbiorach AFB), s. 41.

6 Armia Krajowa w dokumentach (1939–1945), t. III: (kwiecieo 1943 – lipiec 1944), Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 263.

124 | Adam F. Baran du zatargów na tle wojskowym i politycznym. Szef Kedywu Obwodu AK Tarnobrzeg, por. Kazimierz Bogacz7, ps. „Bławat”, wymienia cztery najważniejsze konfrontacje, które zaciążyły na taki stanie rzeczy. Były to: półgodzinna strzelanina w połowie maja 1944 roku pomiędzy trzema żołnierzami AK z obozu partyzanckiego w lasach stalowskich i trzema żołnierzami BCh, w wyniku której zginęli BCh-owcy; kradzież 28 szt. karabinów ze schronu akowskiego w Ocicach przez 8-osobową 7 Kazimierz Bogacz, ps. „Bławat”; ur. 28 III 1914 w Ocicach k. Tarnobrzega, syn Franciszka i Katarzyny z Grazdów. W 1933 r. matura w Paostwowym Gimnazjum im. Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Służba wojskowa w 5 psp. w Przemyślu (1934/35). W 1938 r. awans na ppor. W czerwcu 1939 r. odbył 4-tygodniowe szkolenie w 3 pp. Leg. Uczestnik wojny obronnej w 1939 r. Żołnierz ZWZ–AK, szef Referatu VI Obwód Tarnobrzeg. Od marca 1943 r. szef Kedywu Obwodu AK Tarnobrzeg, a w latach 1943–44 dowódca oddziału partyzanckiego w Budzie Stalowskiej. Uczestnik akcji rozbicia więzienia w Mielcu (1943 r.) i dowódca akcji rozbicia wiezienia UB w Tarnobrzegu (1944 r.). 1945–46 członek sztabu „WiN” Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach i Krakowie do aresztowania jesienią 1946 r. Więzieo UB w Katowicach do amnestii 1947 r.

W grudniu 1948 r. ponownie aresztowany przez UB w Tarnobrzegu, skazany i więziony do grudnia 1953 roku. Pracownik Rejonu Lasów Paostwowych w Tarnobrzegu. W 1960 r. uzyskał dyplom inż. rolnika Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, następnie pracownik Nadleśnictwa, m.in. w Budzie Stalowskiej, Rozwadowie, Kolbuszowej, Mielcu, Przecławiu i Dębicy. Od 1978 r. na emeryturze. Członek ŚZŻAK i prezes Koła Stowarzyszenia „WiN” w Tarnobrzegu, za: K. Bogacz, W służbie…, cz. I i II.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 125 grupę BCh-owców z grupy Stanisława Ordyka8, ps. „Czernik” i dalsze okoliczności (maj 1944 roku); zabójstwo pracownika starostwa, żołnierza AK i informatora wywiadu Jana Wilka z Tarnobrzega przez grupę „Czernika” (czerwiec 1944 roku) i zabicie osobiście przez „Czernika” żołnierza AK Mieczysława Zagai w tarnobrzeskim szpitalu (sierpieo 1944 roku)9. W mięStanisław Ordyk, ps. „Czernik”; ur. 15 II 1917 w Machowie. Naukę w 2-letniej szkole rolniczej w Mokrzyszowie przerwał i 1934 r. wstąpił do Szkoły Podoficerskiej KOP w Osowcu k. Grajewa. Jeszcze jako uczeo był w ZMW RP „Wici”. W kampanii wrześniowej walczył w 24 baonie KOP na granicy Prus Wschodnich; udział w walkach nad Narwią i pod Grodnem. Internowany na Litwie w obozie Olicie zbiegł z niewoli w 1940 r. i powrócił w rodzinne strony. Od 1941 r. żołnierz BCh, dowódca plutonu w Machowie, szaf łączności w Komendzie Obwodu BCh Tarnobrzeg, od 1941 r. organizator i dowódca Oddziału Specjalnego BCh, przekształconego w oddział partyzancki. W lipcu 1944 r. współpracował z oddziałami Armii Czerwonej na tzw. przyczółku baranowskim. Jesienią 1944 r. rozwiązał oddział i organizował Milicję Obywatelską w powiecie tarnobrzeskim, następnie wstąpił do armii Berlinga. Walczył w I pułku samochodowym 1. i 2.

Armii. Po zakooczeniu wojny walczył m.in. z UPA. W 1949 r. zdemobilizowany, osiadł w Zabrzu, pracował w „Mostostalu” jako specjalista od dźwigów budowlanych. Zmarł 11 VI 1979 r. w Zabrzu, za: W. Jakiełek „Żmija”, Bataliony Chłopskie w Małopolsce i na Śląsku (kalendarium), Warszawa 1987, s. 362–363. Por. Słownik Biograficzny Działaczy Ruchu Ludowego (makieta), Warszawa 1989, s. 299;

S. Kos, Bataliony Chłopskie w Tarnobrzeskiem 1940–1945, Sandomierz 1997, s. 178–194.

9 „Współdziałanie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich do wiosny 1943 r. było dośd przykładne, a nawet przejawiało się współdziałaAdam F. Baran dzyczasie tarnobrzescy AK-owcy w ramach akcji „Burza” dokonali napadu i rozbrojenia załogi niemieckiej Nadleśnictwa Buda Stalowska (lipiec 1944), odparli najazd sowieckich własowców na wieś Jeziórko (24 lipca 1944) i uczestniczyli w krwawym uderzeniu na stację kolejową w Dębie (29 lipca 1944). Niekorzystnie wypadły starcia z Niemcami patrolu Henryka Paterka, ps. „Lew”, w Zbydniowie i patrolu Michała Pitry, ps. „Szczapa”, pod Siedleszczanami10.

W połowie lipca 1944 roku szef Kedywu w tarnobrzeskim Obwodzie AK por. Bogacz, wykonując instrukcję zwierzchników nawiązał kontakt z dowództwem sowieckim, a jego oddział został wykorzystany jako zwiadowczy. W kontakcie pomogli członkowie oddziału – Rosjanie – uciekinierzy z obozów jenieckich. Sowieckie NKWD już w tym czasie skwapliwie indagowało i rozpoczęło aresztowania wśród konspiratorów AK.

Jako pierwszych aresztowano właśnie czterech żołnierzy niem. (…) Natomiast w r. 1944 kiedy naczelne władze AK i BCh nakazywały scalenie wszystkich ugrupowao – tu w terenie były opory. (…) W naszym powiecie praktycznie rzeczywistego scalenia organizacji BCh z AK nie było. Były czynione usiłowania i przymiarki scaleniowe, ale nigdy nie wyszły poza sferę teoretyczną”, za: K. Bogacz, Krótki zarys działalności niepodległościowej w powiecie tarnobrzeskim w latach 1939–1956, (mps w zbiorach AFB), s. 16–18. J. Sokół, ZWZAK…, s. 290–291; K. Mirecki (Tadeusz „Żmuda”), Narodowa Organizacja Wojskowa…, s. 60–78; S. Kos, Bataliony Chłopskie w Tarnobrzeskiem…, s. 120–122.

10 K. Bogacz, Krótki zarys…, s. 8–10.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 127 „Bławata” – Rosjan. „Pokwitowanie” złożone na ręce zapobiegliwego dowódcy nie miało żadnego znaczenia. Szybko przekonano się o prawdziwym obliczu „sojusznika”. Kpt. Rudolf Bonarek, ps. „Hanys”, meldował: „Od 6 VIII 44 próbowano rozbroid oddział part. AK. Bławat szybko się zorientował, broo zamelinował i ludzi przerzucił w bezpieczne miejsce.

To samo zrobiono na terenie obwodu Fb [Tarnobrzeg – AFB] w poszczególnych placówkach”11.

Współpraca z wojskiem sowieckim na polu walki wiązała się z częściową dekonspiracją. W Inspektoracie mieleckim dekonspiracja dowódców AK była mniejsza niż w Inspektoracie przemyskim. Z meldunków sytuacyjnych wynika, że ujawnił się tylko komendant obwodu tarnobrzeskiego „Fuks”, który prowadził działania partyzanckie na większą skalę. Tymczasem 14 sierpnia 1944 roku o godz. 22.15 Radio Londyn przekazało rozkaz od dowódcy AK, gen. Tadeusza BoraKomorowskiego, aby wszystkie dobrze uzbrojone oddziały maszerowały na pomoc powstaniu, które dwa tygodnie wcześniej wybuchło w Warszawie. W sytuacji wyżej opisanej, marsz na pomoc powstaniu zwartymi oddziałami na terenach zajętych przez Armię Czerwoną nie miał żadnych szans powodzenia. Próbowano więc innych sposobów. 22 sierpnia 1944 roku „Bławat” meldował: „Raport z przebiegu wymarszu I komp. 3-go pp leg. W myśl rozkazu p. Insp. »Obucha« wymaszerowałem oddziałem 1+50 z m. Tbg. Dnia 20 VIII 44 o godz.

23. marsz odbywaliśmy patrolami w składzie 1+4, uzbrojenie 11 J. Łopuski, Losy…, s. 50.

128 | Adam F. Baran 10 stenów, każdy 1 pistolet 9 mm z amunicją i po 2 granaty.

Pierwszy punkt domarszu wyznaczyłem las Grębów (gajówka znana). Zbiórka całości godz. 5. Tu zorganizowałem oddział w dwa plutony i wyposażyłem w żywnośd i materiały sanitarne, pouczyłem o sposobie marszu i tłumaczeniu na wypadek legitymowania przez sowietów, wyznaczyłem trasy, sposób łączności w poszczególnych grupach marszowych (maks.

3 ludzi) oraz czas domarszu i miejsce zbiórki na 21 wieczorem.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 24 |


Similar works:

«By Christopher Rose Foreword by Daniel Jebaraj 2 Copyright © 2013 by Syncfusion Inc. 2501 Aerial Center Parkway Suite 200 Morrisville, NC 27560 USA All rights reserved. I mportant licensing information. Please read. This book is available for free download from www.syncfusion.com on completion of a registration form. If you obtained this book from any other source, please register and download a free copy from www.syncfusion.com. This book is licensed for reading only if obtained from...»

«Technical Journal of Engineering and Applied Sciences Available online at www.tjeas.com ©2014 TJEAS Journal-2014-4-04/267-271 ISSN 2051-0853 ©2014 TJEAS Continuity of Iranian architecture in TheSassanid era bridge construction(Case study Shadirwan Shushtar) F. Maffei1A. Bavrsayy2D. Mohammadi3 M.Taherabadi4 1PhD, Department of Archaeology, Department of Archaeology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran 2M.A, Department of Archaeology, Science and Research Branch,...»

«BELLFLOWER PRESS KIT TABLE OF CONTENTS 3. Synopsis 5. Coatwolf 6. Cast & Crew Bios 1 18. The Medusa 20. Production Anecdotes 22. Director Note 23. Contact Info 24. Still Photos SYNOPSIS Bellflower follows two friends who spend their time building flamethrowers and other weapons in the hope that a global apocalypse will occur and clear the runway for their imaginary gang, Mother Medusa. 3 While waiting for the destruction to commence, their call to excitement comes unexpectedly when one of...»

«MALARIA Partnerships to Improve Access & R&D International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations Cover photo: Insecticide-treated bed nets have been shown to be a cost-effective means of preventing malariainfection, yet a $4 price tag puts them o ut of reach for many African families. (GSK) MALARIA Partnerships to Improve Access & R&D July 2007 MALARIA Table of Contents Access & Capacity Building 6 ACCESS Understanding and Improving Access to Effective Malaria Treatment 6...»

«[i] Table of Contents Introduction 1. Research: Understanding a complex world 1.1 Overview 1.2 Research programmes 1.3 Research highlights 1.4 Awards and external financing Awards received and prestigious invited lectures given External funding received by the CFM and CFM members 1.5 Publications Top-five publications Other academic publications 1.6 Interaction with academic community CFM visitors CFM conferences and workshops 2. Capacity Building: Educating the next generation 2.1 Overview 2.2...»

«The General University of Salford Ministry Jonas Žemaitis A Greater Manchester of National Defence Military Academy University Republic of Lithuania of Lithuania NATO Energy Security Vilnius Gediminas Centre Technical University of Excellence JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online 2016 September Volume 6 Number 1 http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2016.6.1(14) PERSONAL SECURITY AND SOCIAL CARE: A COMPARISON OF GERMANY AND THE CZECH REPUBLIC Jiří...»

«Compte rendu Mercredi 17 février 2016 Séance de 9 heures 30 Commission du développement durable et de Compte rendu n° 36 l’aménagement du territoire – Table ronde sur l’orpaillage illégal en Guyane, avec la participation : de Mme Bérengère Blin, directrice adjointe du Parc Amazonien de Guyane ; de Mme Anne Saunier, SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 représentante du collectif les Hurleurs de Guyane ; de M. Chimili Boussoussa, Capitaine Aluku de PapaïchtonPompidou, représentant de...»

«IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA BILLY BROWNING, et al., : CIVIL ACTION : NO. 11-5466 Plaintiffs, : :v. : :DATA ACCESS SYSTEMS, INC., et al., : :Defendants. : MEMORANDUM EDUARDO C. ROBRENO, J. JUNE 5, 2012 TABLE OF CONTENTS I. INTRODUCTION II. BACKGROUND III. STANDARD OF REVIEW IV. DISCUSSION A. Res Judicata 1. Whether the Delaware Superior Court Dismissal was a Final Adjudication a. Plain meaning of Rule 41(b).12 b. Whether Judge Silverman specified...»

«Summer 2012 TIAA-CREF Asset Management Shopping: a whole new meaning Martha Peyton, Ph.D., Managing Director TIAA-CREF Global Real Estate, Strategy & Research Savvy investors in the retail sector are well aware of the necessity of keeping up with change. in fashion, in customer behavior, in geography. and so on. Every decade since the era of the general store on Main Street has seen the retail sector rattled by new products and new ways to sell them. Focusing just on the latter, the...»

«Influence of various quantitative trait loci (QTL) mapping methods on the mapping accuracy under varying heritability levels C.F. Su, Z.B. Liu and Y.G. Li Department of Life Sciences, Liupanshui Normal University, Liupanshui, Guizhou, China Corresponding author: C.F. Su E-mail: chfsu2008@163.com Genet. Mol. Res. 14 (4): 13003-13012 (2015) Received April 23, 2015 Accepted July 2, 2015 Published October 21, 2015 DOI http://dx.doi.org/10.4238/2015.October.21.21 ABSTRACT. The study of quantitative...»

«Okesson 'Are Pastors Human?'.. Reflections 109 'Are Pastors Human?' Sociological and Theological Reflections on Ministerial Identity in Contemporary Africa Gregg A. Okesson The title for this article comes from a fascinating little book I read a number of years ago. 1 At the time, I was wrestling with issues that dealt with the wider scope of theological anthropology; specifically, how we (as evangelicals) have allowed Jesus' humanity to assume a limited or narrowly defined role in our...»

«UNIVERSITY OF LONDON SCHOOL OF ADVANCED STUDY INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES Annual Report 55 1 August 2007 – 31 July 2008 SENATE HOUSE MALET STREET LONDON WC1E 7HU STAFF DIRECTOR and EDITOR OF PUBLICATIONS: Professor Mike Edwards, BA, PhD SECRETARY: Olga Krzyszkowska, BA, MA, PhD, FSA MANAGING EDITOR: Richard Simpson, MA, Dip.Arch PUBLICATIONS ASSISTANT and RESEARCH FELLOW: Anastasia Bakogianni, MA, PhD LIBRARIAN: Colin H. Annis, MA, ALA DEPUTY LIBRARIAN: Paul L. Jackson, MA, ALA SENIOR...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.