WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 24 |

«Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i jego obywateli Adam F. BARAN Wydawnictwo „Attyla” TARNOBRZEG 2012 Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i ...»

-- [ Page 14 ] --

Wymarsz nastąpił o godz. 9.15 gdyż wcześniej chodzili sowieci i wszystkich łapali do roboty. Po wymarszu z m. Grębów natknąłem się na sowietów, którzy przeprowadzili u nas trzech pobieżną rewizję osobistą i chcieli nas zabrad do prac na torze kolejowym w rejonie mostu za leśn. Pogoo. Za pół litra wódki puścili nas i poszliśmy dalej, docierając do miasta Pniów nad Sanem, wyznaczonego na miejsce postoju. Grupki maszerowały w odstępach czasu 15–30 minut. Ostatnie grupki musiały się gęsto okupywad tytoniem i wódką, głównie na przeprawie przez San. W m. Pniów zaczęli nas sowieci podejrzliwie indagowad a w jednej stodole mimo konspiracji wykryli nas, aleśmy się im wykupili i uszliśmy w inne miejsce. Tam z »Tygrysem« *sierż. Mikołajem Turczynem – AFB] zrobiłem rozpoznanie terenu i warunków dalszego marszu, na podstawie czego stwierdziliśmy, że marsz dalszy jest prawie niemożliwy, gdyż sowieci aresztują wszystkich maszerujących mężczyzn, zarzucając im przenikanie do faszystowskich oddziałów Mikołajczyka w Warszawie. Z m. Pniów wyruszyłem o godz. 11, gdyż wcześniej wymarsz był wykluczony z powodu zabierania wszystkich napotkanych ludzi i furmanek do robót leśnych, kierując się na Annopol, gdzie z patrolem 1+2 dotarłem Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 129 na godz. 17. Tam skonstatowałem, że dalsze przesuwanie się oddziału z bronią jest niemożliwe z powodu rewizji i nagonki miejscowych szumowin z PPR. W tym stadium marsz dalszy zatrzymałem i rowerem udałem się do Fb, celem przedstawienia sytuacji i otrzymania dalszych rozkazów. Tu zastał mnie rozkaz odwołujący dalszy marsz. Powrót do m.p. bez strat i szczególnych wydarzeo. Kwotę 20.000 zł zwracam do Insp.

5.000 zł zużyłem na potrzeby marszowe”12.

W tym czasie do Tarnobrzega zaczęli przybywad przedstawiciele PKWN. 19 sierpnia mjr Tadeusz Zielioski meldował:

„W dniu dzisiejszym przybył na teren II/012 [Tarnobrzeg – AFB] delegat armii Berlinga (kpt.) z ulotkami. Przybycie jego na ludności miejscowej nie sprawiło najmniejszego wrażenia”13. W innym meldunku „Obucha” czytamy: „Na terenie Mielca, Tarnobrzega, Niska, Stalowej Woli odbyły się mityngi PPR – efekt koocowy dla PPR żaden”. Przyczyny takiej sytuacji wyjaśnia kolejny meldunek: „W obwodzie tarnobrzeskim została utworzona Rada Powiatowa, na czele której stoi nie ujawniający się, właściwy delegat rządu Madej, który w 85% dobrał sobie ludzi sam, opierając się głównie na ludowcach, pozostałe 15% stanowią PPR i inni krzykacze, których delegat rządu stara się wyeliminowad od jakichkolwiek wpływów.

Milicję w Tarnobrzegu stanowi oddział »Czernika« w sile 1+10.

W każdej gminie – rada w większości z naszych ludzi. Usto

–  –  –

sunkowanie się Delegata Rządu do komendanta Obwodu życzliwe i poprawne”14.

Starostą w Tarnobrzegu od 11 sierpnia 1944 roku był wspomniany już prawnik, dr Leonard Madej15, referentem ds. orTamże, s. 154.

15 Leonard Madej; ur. 6 XI 1891 w Żabnie k. Radomyśla nad Sanem.

Matura w Gimnazjum w Dębicy. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nisku, student prawa na UJ. Podczas I wojny światowej walczył na froncie włoskim i rumuoskim. Komendant wojskowy w Tarnobrzegu i Rozwadowie z ramienia PKL. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w stopniu kaprala. Aplikant adwokacki dr. Antoniego Surowieckiego w Tarnobrzegu. Prezes „Sokoła” w Tarnobrzegu. Redaktor regionalnego dwutygodnika „Obywatel” i „Głos Ziemi Tarnobrzeskiej”. Powiatowy prezes PSL „Piast” od 1923 r. i wiceprezes Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Tarnobrzegu. Od 1923 r. doktor prawa. Współtwórca Seminarium Nauczycielskiego Żeoskiego im. Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu. Od 1930 r. prowadził kancelarię adwokacką. Uczestnik wojny obronnej w 1939 r. Od 1943 r. Powiatowy Delegat Rządu w Tarnobrzegu, ps. „Jarzębina”. Od 1944 r. burmistrz i starosta w Tarnobrzegu do aresztowania w styczniu 1945 r. przez NKWD, więziony wraz ze „Zwornym” do października 1945 r. (w styczniu 1945 r.

uniknął wyroku, który miała wykonad grupa ppor. cc. Hieronima Dekutowskiego, prawdopodobnie za to, że w towarzystwie konwojenta miał agitowad za wstępowaniem do 24 DP). Po wyjściu

na wolnośd nękany przez UB. W 1947 r. współautor „Listu otwartego organizatorów PSL powiatu Tarnobrzeg”, w którym napisano:

„Oświadczamy wszystkim obywatelom tutejszego powiatu, że odtąd starad się będziemy za wszelką cenę współpracowad uczciwie, Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 131 ganizacji administracji Władysław Kozieł z Grębowa, a w skład Rady Powiatowej wchodził: Szymon Dąbek, Adam Jagoszewski16, Franciszek Korga17, W. Kozieł18, dr Leonard Madej, Józef Przybylski, dr Tadeusz Starostka19 i Franciszek Stępieo20.

otwarcie i jawnie ze wszystkimi czynnikami, reprezentującymi władzę naszego ustroju demokratycznego w powiecie. Reakcji raz na zawsze oświadczamy, aby nie liczyła na jakąkolwiek pomoc z naszej strony w jej zgubnych zamiarach”. Z ramienia PSL w latach 1947–1948 przewodniczący PRN w Tarnobrzegu. Więziony przez dwa miesiące w Rzeszowie po ucieczce Mikołajczyka, zwolniony z PRN. Po 1956 roku prowadził kancelarię adwokacją. Zmarł w Warszawie w styczniu 1968 r. za: J. Sokół, Ludzie czterolistnej koniczynki.

Grębów tętnem powiatu w działalności ludowców, Staszów 1995, s. 135–142. Por. W. Grabowski, Delegatura Rządu RP na Kraj (1940– 1945), Warszawa 1995, s. 161; A.F. Baran, Pseudonim „Zapora”…, s. 71; tenże, Bibliotekarz z Dzikowa. Dr Michał Marczak (1886– 1945), Sandomierz 1996, s. 33; T. Zych, Tarnobrzeski Słownik Biograficzny, t. I, s. 64–65; Kształtowanie się władzy ludowej na Rzeszowszczyźnie, t. I, Rzeszów 1965, s. 135; t. II, s. 46–47; G. Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941–1945, Rzeszów 1996, s. 235–236, 274–275, 277–279, 354 i 363; S. Kos, Bataliony Chłopskie w Tarnobrzeskiem…, s. 154.

16 Adam Jagoszewski. W latach 1939–1944 był przewodniczącym delegatury RGO Tarnobrzeg – wieś. Delegowany na starostę z ramienia AK w 1944 r. Uwięziony przez UB w Tarnobrzegu i uwolniony po rozbiciu więzienia 2 XI 1944 r. W wywiadzie Obwodu Tarnobrzeg „Nie” i DSZ, członek i zastępca kierownika Rady, szef wywiadu „WiN” w Tarnobrzegu do 1947 r. Aresztowany i skazany wyrokiem WSR w Rzeszowie z 11 VI 1948 r. na 15 lat więzienia, utratę praw 132 | Adam F. Baran publicznych i przepadek mienia. Zmarł prawdopodobnie podczas odbywania kary. W chwili aresztowania miał 70 lat, za: E. Dąbrowski, Relacja, [w:] Tropem zbrodni stalinowskich…, s. 142.

Por. K. Bogacz, W służbie…, cz. I, s. 16; cz. II, s. 32; A. Zagórski, Schemat organizacyjny WiN-u (1945–1947), Okręg WiN Rzeszów (próba rekonstrukcji), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1995, nr 6, s. 82;

L. Popiel, Organizacje poakowskie („Nie”, DSZ, „WiN”) na terenie powiatu Tarnobrzeg od marca 1945 r. do marca 1948 r., „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1995, nr 7, s. 19; A. Meissner, F. Saramak, Jawna i tajna oświata w powiecie tarnobrzeskim, [w:] Szkoła przy zasłoniętych oknach, Meissner A. (red.), Rzeszów 1992, s. 37; G. Ostasz, Schemat organizacyjny Okręgu WiN Rzeszów (1945–1947), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1996, nr 8, s. 36.

17 Franciszek Korga, ps. „Wilk”; ur. 30 XII 1896 w Skowierzynie.

Po ukooczeniu szkoły ludowej pomagał w gospodarstwie rolnym rodziców. 1915–1918 służył w armii austriackiej. W listopadzie 1918 r. uczestniczył w wydarzeniach tzw. Republiki Tarnobrzeskiej.

W latach 1918–1921 w Wojsku Polskim. Od 1924 r. członek Związku Chłopskiego, od 1926 członek i prezes Stronnictwa Chłopskiego na powiat tarnobrzeski. 1927–1931 członek Rady Naczelnej SCh, a po zjednoczeniu z SL jako z-ca prezesa Zarządu Powiatowego SL w Tarnobrzegu. 1931–1933 oraz 1935–1939 członek Rady Naczelnej SL, od 16 II 1936 r. prezes Zarządu Powiatowego SL w Tarnobrzegu.

W sierpniu 1937 r. współorganizator strajku chłopskiego, za co więziony przez 8 miesięcy. Od grudnia 1939 w składzie pierwszej Trójki Powiatowej ROCH. Od lutego 1943 r., po ucieczce z aresztu w Zbydniowie, ukrywał się do kooca okupacji. 1944–1945 członek Rady Powiatowej w Tarnobrzegu, następnie przewodniczący PRN i prezes SL w Tarnobrzegu. W sierpniu 1945 r. osiedlił się w Pełcznicy pow.

Świdnik. Był tam członkiem Zarządu Okręgu SL, następnie PSL Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 133 w Krakowie. Związał się z PSL-Lewica, potem ZSL, był członkiem Prezydium Wojewódzkiego Komitetu ZSL i prezesem Związku Samopomocy Chłopskiej we Wrocławiu. W latach 1956–1958 był prezesem Powiatowego Komitetu ZSL w Świdnicy. Poseł na Sejm PRL (1957–1961), pracował w komisji rolnej. Uprawiał 14-hektarowe gospodarstwo rolne. Zmarł 2 I 1971 r. w Pełcznicy, za: J. Sokół, Ludzie czterolistnej koniczynki…, s. 155–157.

18 Władysław Kozieł; ur. 21 VI 1900 w Grębowie, syn Marcina i Franciszki z Matyków. Pomagał w gospodarstwie rolnym rodziców.

W 1924 r. wyjechał do Francji, po pięciu latach powrócił do Grębowa. W latach 30-tych wstąpił do SL, był wójtem gminy Grębów do marca 1943 r., kiedy został aresztowany przez Gestapo. Jego zabudowania zostały spalone w odwecie za akcję rozbicia więzienia w Mielcu przez „Jędrusiów”. Odzyskał wolnośd dzięki akcji z 29 III 1943 r. W 1944 r. pełnił funkcję referenta ds. organizacji administracji w powiecie tarnobrzeskim. Zmarł 3 V 1965 r., za: J. Sokół, Ludzie czterolistnej koniczynki…, s. 142–144.

19 Tadeusz Starostka, ps. „Eskulap”; ur. 4 I 1906 w Przemyślu, syn Jakuba i Józefy Karkulowskiej. W 1931 r. ukooczył studia medyczne we Lwowie, następnie szkołę podchorążych w Przemyślu. Od 1937 r.

pracował w szpitalu w Tarnobrzegu. Uczestnik kampanii 1939 r., osadzony w obozie jenieckim w Tarnowie, następnie zwolniony.

W latach 1939–1945 szef ref. służby zdrowia w Obwodzie ZWZ-AK Tarnobrzeg. W 1943 r. znalazł się na liście ekspertów zgłoszonych przez Niemców do prac ekshumacyjnych w Katyniu. Z ramienia Delegatury Rządu na Kraj przewidywany na stanowisko burmistrza Tarnobrzega. Od 1944 r. związany z podziemiem antykomunistycznym, leczył żołnierzy AK i „WiN”. W 1947 r. przeniesiony do Mielca, gdzie został dyrektorem szpitala. Od 1948 r. więziony przez UB i skazany na 10 lat więzienia. Karę odbył w więzieniach Warszawy, 134 | Adam F. Baran Takie warunki przez pewien czas pozwalały na sabotowanie wszelkich sowieckich akcji. Było to m.in. rozporządzenie o poborze z 29 sierpnia 1944 roku. 12 września 1944 roku kpt. „Obuch” meldował: „Rejestracja roczników 1911–1920 daje wyniki prawie zerowe. Z zarejestrowanych i pobranych do wojska zgłosiło się na punkt koncentracji w Nisku z powiatu Tbg około 20 ludzi, reszta wprawdzie wyjechała z domu, ale się nie zgłosiła”21.

Po nikłych wynikach poboru w obwodach Tarnobrzeg i Nisko przeprowadzono drugi pobór. 25 września 1944 roku „Obuch” meldował: „Rozrzucone i rozlepione ulotki na terenie całego Obwodu zrobiły piorunujące wrażenie, ludnośd podniosła się na duchu, całe społeczeostwo domaga się prasy (akowskiej) jak nigdy przedtem za czasów Niemiec. Wynik rejestracji i poboru roczników 1911–1920 prawie zerowy. Zgłosiło się do poboru ogółem do dnia wczorajszego 37 z całego powiatu”22.

Wronek i Bytomia. W 1956 r. wrócił do Tarnobrzega, gdzie był krótko dyrektorem szpitala. Przeniósł się do Kliniki Ortopedycznej w Warszawie i szpitala praskiego. Zmarł 29 VII 1981 r. w Warszawie, za: T. Zych, Tarnobrzeski Słownik Biograficzny…, t. I, s. 96–97.

20 K. Bogacz, W służbie…, cz. II, s. 32.

21 J. Łopuski, Losy…, s. 135. Por. F. Gryciuk, P. Matusak, Represje NKWD wobec żołnierzy podziemia Paostwa Polskiego w latach 1944–45 (wybór źródeł), t. I, Siedlce 1995, s. 245.

22 J. Łopuski, Losy…, s. 135–136.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 135 Wynik poboru należy przypisad energicznej kontrakcji AK.

Bojkot poboru spowodował jednak dalsze represje. Za uchylającymi się od obowiązku służby wojskowej wyruszyły w teren oddziały ekspedycyjne składające się z milicji i wojska sowieckiego. AK-owską milicję rozbrajano i likwidowano, a jej miejsce zajmował aparat partyjny PPR. We wrześniu 1944 roku aresztowania żołnierzy AK przez funkcjonariuszy NKWD były już na porządku dziennym. Meldunek „Obucha” z 4 września tak przedstawiał sytuację w rejonie Tarnobrzega: „Dalsze rugowanie członków AK z milicji i władz administracyjnych w powiecie przez władze administracyjne, do których coraz więcej wkrada się czynników lewicowych nadanych przez Rzeszów. (…) Poza tym czynniki lewicowe rekrutujące się z członków BCh coraz bardziej napadają na członków AK, a milicjanci przymusowo doprowadzają do aresztów gminnych ludzi, którzy nie zgłosili się do poboru wojskowego (…). NKWD w dalszym ciągu montuje aparat szpiegowski prowadząc dochodzenia głównie w kierunku wykrycia oficerów i w ogóle członków AK”23. W depeszy komendanta Podokręgu AK Rzeszów do komendanta Okręgu „Gardy” czytamy także: „26.9 Armia Krajowa dokonała bezkrwawej likwidacji biura Rejonowej Komendy Uzupełnieo Nisko. Znając hasło, rozbrojono wartownika oraz zabrano z biura wszystkie tamtejsze papiery.

Na terenie Tarnobrzega pojawiły się donosy przeciw AK o rze

–  –  –

komy udział w mordach na Żydach. Tamtejsza ludnośd uchyla się od parcelacji majątków”24.

Z Inspektoratu mieleckiego, którego siedzibą był przez pewien czas Tarnobrzeg, przychodziły meldunki o spotkaniu mjr. Tadeusza Zielioskiego z powiatowym Delegatem Rządu RP w Tarnobrzegu, dr. Leonardem Madejem oraz przedstawicielem Stronnictwa Ludowego i BCh Władysławem Jagusztynem, a także przedstawicielem Stronnictwa Narodowego Kazimierzem Mireckim. W meldunkach komendanta Obwodu mieleckiego zawarto informację wskazującą na ścisłą współpracę AK z SL i PPS25.

W tym samym czasie wzmagał się terror nowego okupanta.

Początkiem października 1944 r. „Obuch” meldował: „W dalszym ciągu poszukiwany »Fuks«. Twierdzą, że jest szpiegiem niemieckim. Del. R.P. Madej – obecnie choruje. PPR typuje na stanowisko starosty niejakiego Rajtara, komunistę”26.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 24 |


Similar works:

«Summary President, SBHCI..................................................................... 06 President, SOLACI.................................................................... 08 Scientic Director, SBHCI............................................................... 10 President of the...»

«www.pipelinepub.com Volume 3, Issue 11 Carrier-Grade: Five Nines, the Myth and the Reality by Wedge Greene & Barbara Lancaster Carrier-grade power What is the hard fast requirement for Carrier-Grade? Is “five-nines” or 99.999% up or 0.99999 available a hard, fast requirement of telecommunications or is it the telecommunications equivalent of an Urban Myth? From a common sense perspective, the meaning of availability is clear, and given the essential nature of telecommunications, the...»

«Dark of the Moon by Talbot Josselyn, 1940 The scene is Monterey, Fisherman‟s Wharf. The time is five o‟clock in the afternoon. It can be any afternoon, except Saturdays, through all the sardine fishing season from late August to mid-February. This particular afternoon is on a Sunday, in September. Fifty purse seiners, now lying behind the breakwater like a flock of ducks, are getting ready to go out for their night‟s work, and I‟m going to go out on one of them. Our boat is the Dante...»

«MY LIFE AND ACTS IN HUNGARY IN THE YEARS 1848 AND 1849. BY ARTHUR GÖRGEI. VOLUME II.LONDON: DAVID BOGUE, FLEET STREET. MDCCCLII. CONTENTS OF VOL. II. CHAPTER I. PAGE Retrospective glance at my helpless situation as commander of the army, after the first news of the declaration of independence. How events assisted me. Situation at that moment, and my proclamation of Komorn CHAPTER II. The theatre of war after the 26th of April. Instead of the uninterrupted prosecution, as at first intended, of...»

«Theses of doctoral (PhD) dissertation Towards an other kind of linguistics (Theoretical-methodological issues of 20th century Hungarian linguistics) Krisztina Fehér Supervisor: Dr. Tamás Kis UNIVERSITY OF DEBRECEN Graduate School for Linguistics Debrecen, 2011 Aim of the dissertation, definition of the topic Hungarian works in linguistics usually either present a phenomenon or aim at solving a special problem of linguistic description. However, there are no papers posing questions about the...»

«Missing Baryons Michael E. Anderson 1. Outline Motivation CMB census Lyman-α forest census low-z census the WHIM, the CGM, and two formulations of the missing baryons problem How to detect the missing baryons?suggested reading: Bregman, J. 2007, ARA&A 45, 221. The Search for the Missing Baryons at Low Redshift Fukugita, M., Hogan, C. J., and Peebles, P. J. E. 1998, ApJ, 503, 518. The Cosmic Baryon Budget Mo, H., van den Bosch, F., and White, S. D. M. 2010, textbook. Galaxy Formation and...»

«Güsel-Blatt 2016 Kehricht, Sperrgut, Häckseldienst: Gebühren (Mengengebühren) Kehrichtsäcke (inkl. MWST) 17 l Sack-Rolle à 10 Stück rot Fr. 9.90 35 l Sack-Rolle à 10 Stück rot Fr. 19.00 60 l Sack-Rolle à 10 Stück rot Fr. 32.40 110 l Sack-Rolle à 5 Stück rot Fr. 29.80 Die ZKRI-Kehrichtsäcke müssen mit der Kordel zugebunden sein und dürfen oben eine Öffnung von maximal 10 cm Durchmesser sowie ein Maximalgewicht von 18 kg aufweisen. Bitte beachten Sie, dass das Sammelgut erst am...»

«T-MINIMALITY HANS SCHOUTENS Abstract. A model theoretic minimality notion for structures with a definable topology, called t-minimality, is introduced. Cells are defined in analogy with the o-minimal or the p-adic case. It is shown that any definable set can be written as a finite union of cells, provided definable Skolem functions exist. This allows for the definition of the dimension of a definable set, and some basic properties of dimension are derived. In particular, dimension is...»

«Starlight Ice Dance Club of the Twin Cities July 1, 2016 – June 30, 2017 Membership Application Personal Information U.S Figure Skating Member Number * Skater Last Name * Skater First Name * Date of Birth * Gender: Female Male * U.S. Citizen: Yes No (mm/dd/yyyy) * Address Check here if new address: * City * State * Zip Code Home Phone Work Phone Parent/Guardian Name ** Email (If skater under age 18) ** Club communication is sent via email; check this box if you * Item is required for...»

«CONSTITUTION AND STATUTES AND REGULATIONS OF THE UNITED GRAND IMPERIAL COUNCIL OF KNIGHTS OF THE RED CROSS OF CONSTANTINE AND APPENDANT ORDERS, FOR THE UNITED STATES OF AMERICA, MEXICO AND THE PHILIPPINES As amended through 2011 Copyright 2010 by the United Grand Imperial Council of the Red Cross of Constantine Printed in the United States of America. All rights herein are reserved. No part thereof may be reproduced in any manner whatsoever without written permission from the United Grand...»

«1 ARTISAN FOOD INNOVATION VOUCHERS Frequently Asked Questions _ Q1: Who is eligible to apply? Q2: How does the Artisan Food Innovation Voucher Programme work? Q3: How can I apply? Q4: When can I apply? Q5: Do I have to be a client of Enterprise Ireland to apply? Q6: How many vouchers will be awarded? Q7: I am a sole trader, can I apply for an artisan food innovation voucher? Q8: What is an Approval/Registration Number? Q9: What do we do if we receive a voucher? Q10: Are vouchers subject to VAT?...»

«139 Ways to Say Thank-You and Recognize Volunteers Ken Culp, III, Ph.D. Vicki J. Schwartz, M.Ed. I. Joseph Campbell, M.S. Asst. Prof. & Volunteer Specialist Asst. Professor & Chair Asst. Professor & Chair Ohio State University Extension OSU Extension OSU Extension 2120 Fyffe Road, #25 206 Davis Avenue 111 S. Nelson Ave, Suite 2 Columbus, OH 43210 Marietta, OH 45750 Wilmington, OH 45177 614/292-6941 614/376-7431 937/382-0901 614/292-5937 (fax) 614/376-7084 (fax) 917/382-4995 (fax)...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.