WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 24 |

«Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i jego obywateli Adam F. BARAN Wydawnictwo „Attyla” TARNOBRZEG 2012 Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i ...»

-- [ Page 15 ] --

Nie obywało się bez akcji zaczepnych. W tym samym meldunku „Obuch” zanotował: „W dniu 2 bm. grupa PPR w składzie ok. 20 ludzi (w tym 2 w mundurach oficerskich) wykonała napad na burmistrza Rozwadowa (…) oraz rozbroiła tamtejszy 24 F. Gryciuk, P. Matusak, Represje NKWD…, t. I, s. 301. Por.

A.F. Baran, Gehenna Żydów tarnobrzeskich (1939–1944), „Studia Rzeszowskie”, t. IV, s. 112.

25 J. Łopuski, Losy…, s. 182–183.

26 Tamże, s. 185.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 137 posterunek milicji, obejmując w ten sposób władzę w mieście.

W odpowiedzi na to wyjechał komendant milicji powiatowej w Tarnobrzegu Czernik + 15 do Rozwadowa, gdzie otoczywszy budynek, w którym rozkwaterowała się bojówka PPR – rozbił wszystkich, a 3 prowodyrów tej akcji przywiózł do Tarnobrzega, gdzie osadzono ich w więzieniu. W sprawie aresztowanych interweniowało kilkakrotnie NKWD, celem ich zwolnienia – na razie bez skutku”27.

Obszerne dane na temat sytuacji politycznej przedstawiał raport kontrwywiadu z 15 października 1944 roku, napisany przez ppłk. Kazimierza Heilmana, uznający Mielec, Tarnobrzeg i Stalową Wolę, za „centra komunizmu”28.

Mimo jednostkowych sukcesów, w Obwodzie było coraz ciężej. Rosła depresja wśród skazanych na bierne wyczekiwanie i unikanie ciosów. Wszystko to doprowadziło do stagnacji i rozkładu. Z terenu żądano nowych wytycznych. Nadal trwały

aresztowania. 12 września 1944 r. „Obuch” meldował:

„W dalszym ciągu rozbudowa sieci szpiegowskiej przez NKWD.

Wywiad ich kieruje się głównie w kierunku ustalenia miejsc pobytu oficerów i podoficerów oraz ich przynależności do AK.

Dotychczas ustalono tożsamośd Fuksa, Śmiałego, Bławata, Juranda. »Wtyczki« osadzone przez nas we wszystkich orga

–  –  –

nach działają sprawnie i o wszelkich akcjach antypolskich, anty-AK w czas nas informują”29.

W dniu 2 października „Obuch” meldował: „Fb: dnia 16 bm.

dwóch naszych ludzi natknęło się na patrol PPR, który chciał ich aresztowad. Wywiązała się strzelanina, na skutek której zginęło dwóch milicjantów z PPR. W odwrocie niestety na skutek akcji żołnierzy sowieckich jeden z naszych został zatrzymany (przedtem zdołał odrzucid broo), a drugi ranny w brzuch znajduje się w szpitalu, zamelinowany”30.

O sytuacji w tarnobrzeskim Inspektoracie AK w dn. 19 września pisze także płk „Zworny” w depeszy do komendanta Okręgu w Krakowie: „Front bez zmian. Zarządzony ponowny pobór w Tarnobrzegu nie dał żadnych wyników. Sow. aresztowali d-cę placówki w Nisku. Na moment uwolnienia Warszawy przygotowuję w terenie odpowiednie manifestacje”31.

W październiku 1944 roku na terenie Tarnobrzega i okolicznych wsi NKWD prowadziło już liczne rewizje w poszukiwaniu AK-owców. Częśd aresztowanych przetrzymywana była w piwnicach różnych domów, w których kwaterowały wojska sowieckie, a częśd trzymano w więzieniu obok klasztoru OO. Dominikanów. Po dziś dzieo nieznane są okoliczności 29 Tamże, s. 239.

30 Tamże, s. 240–241.

31 F. Gryciuk, P. Matusak, Represje NKWD…, t. I, s. 245.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 139 zaginięcia m.in. Stanisława Kosiora, ps. „Hydra”32, Józefa Motyki, ps. „Śmiały”33, Wojciecha Małka, ps. „Morus”, Bronisława 32 Stanisław Kosior, ps. „Hydra”; ur. 31 XII 1917 w Chmielowie, syn Wojciecha i Anny z d. Wójtowicz. Matura w Gimnazjum im. Jana Tarnowskiego. 1936–1937 słuchacz Pedagogium Nauczycielskiego w Krakowie, następnie nauczyciel szkół powszechnych na Zaolziu i w Chmielowie. Po 1939 r. włączył się do konspiracji w ramach organizacji „Odwet” i ZWZ. Dowódca placówki ZWZ-AK Chmielów, od 1943 r. z-ca szefa referatu Prasy i Propagandy Obwodu AK Tarnobrzeg. W 1943 r. uczestnik kilku akcji dywersyjnych, m.in. nieudane rozbicie więzienia w Mielcu., akcja na Urząd Gminy w Baranowie i likwidacja agenta Gestapo w Parczewie. Aresztowany przez NKWD w październiku 1944 r. i wywieziony do obozu w Borowiczach. Zmarł na czerwonkę na przełomie marca i kwietnia 1945 r., pochowany w bezimiennej mogile w Borowiczach, za: T. Zych, Tarnobrzeski Słownik Biograficzny, t. I,…, s. 50–51.

33 Józef Motyka; ur. 22 IX 1912 w Nagnajowie k. Tarnobrzega, syn Feliksa i Ewy z d. Żak. Matura w Gimnazjum im. Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 1931–1932 służba w WP, gdzie ukooczył podchorążówkę w 17 pp w Rzeszowie. Do 1939 r. związany z Junakami i Junackimi Hufcami Pracy, gdzie był początkowo kom. kompanii, potem kwatermistrzem batalionu. W 1940 r. powrócił do Nagnajowa i związał się z ZWZ, od 1941 r. współorganizator punktu przebitkowego pisma „Odwet” w Skopaniu. 1942 szef sztabu Obwodu AK Tarnobrzeg. Od marca do maja 1943 komendant Obwodu AK Tarnobrzeg, szef referatu łączności bojowej. Od rozbicia więzienia w Mielcu poszukiwany przez Gestapo. 27 IX 1944 r. aresztowany przez NKWD i wywieziono do obozu w okolicach Borowicz i Swierdłowska. 15 II 1947 r. wrócił do Polski. Pracował na kierowniczych stanowiskach w WPHS, GS, Spółdzielni Ogrodniczej, Ruchu, w latach 140 | Adam F. Baran Walskiego, ps. „Dzięcioł”, Juliana Bekiesza, ps. „Dąb”, którzy zostali aresztowani przez NKWD i UB34.

Porucznik Bogacz w połowie października 1944 roku, na podstawie uzyskanych przypadkiem informacji dowiedział się, że w więzieniu koło kościoła OO. Dominikanów więziona jest m.in. liczna grupa żołnierzy AK. Akcję odbicia więźniów zaplanował i wykonał po południu 2 listopada 1944 roku. Z tarnobrzeskiego więzienia uwolnionych zostało 15 osób. Byli to m.in. Michał Woźniak35, ps. „Boruta” (były dowódca Obwodu 1973–1977 w KiZPS „Siarkopol”. Zmarł 22 XI 1982 r. w Tarnobrzegu, za: T. Zych, Tarnobrzeski Słownik Biograficzny, t. I,…, s. 71–72.

34 K. Bogacz, W służbie…, cz. II, s. 34–40.

35 Michał Woźniak vel Władysław Składnicki (Składzieo); ur. w 1906 w Krakowie, syn Józefa i Gustawy z d. Permus. Matura w Gimnazjum im. Jana Tarnowskiego. Ukooczył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. W 1938 r. awansowany do stopnia kapitana. Uczestnik wojny obronnej w 1939 r., po powrocie do Tarnobrzega poszukiwany przez Gestapo ukrywał się. W 1943 r. komendant NOW w powiecie niżaoskim. Wykładowca i członek komisji egzaminacyjnej na konspiracyjnym kursie podchorążych w Nisku. Po scaleniu NOW i AK komendant Obwodu AK Nisko, od maja 1944 r. komendant Obwodu AK Rzeszów. Latem 1944 r. wrócił do Tarnobrzega, w październiku 1944 r. aresztowany. Uwolniony z więzienia w Tarnobrzegu 2 XI 1944 r. W lutym 1945 r. komendant Obwodu AK Tarnobrzeg, do kwietnia 1945 r. komendant Inspektoratu przemyskiego „NIE”. Zagrożony aresztowaniem zgłosił się do armii Berlinga, walczył w 8 DP, docierając na przedpola Berlina. Służbę w LWP skooczył koocem lat czterdziestych w stopniu podpułkownika. Zmarł Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 141 AK Nisko), Mikołaj Turczyn, ps. „Tygrys” (dowódca oddziału partyzanckiego), Kazimierz Reczek, ps. „Wichura” z Kajmowa, Józef Gorczyca, ps. „Jaskółka” z Kajmowa, Stanisław Tracz, ps. „Cekaem” z Kajmowa i Jan Jabłooski36.

Wyczyn „Bławata” odbił się szerokim echem w okolicy, ale i meldunkach NKWD. Jak podaje Tadeusz Żenczykowski, w meldunku podpisanym przez zastępcę naczelnika Wojsk Ochrony Tyłów 1 Frontu Ukraioskiego, płk. Karpowa i naczelnika oddziału politycznego płk. Szpakowa napisano, że oddziały AK dwukrotnie (?!) atakowały więzienie w Tarnobrzegu.

Pierwsza ich akcja została udaremniona przez żołnierzy z 83 pułku pogranicznego NKWD. Druga zakooczyła się sukcesem. AK-owcy uwolnili 15 kolegów bez strat własnych37.

Pod koniec listopada i w grudniu 1944 roku konspirację akowską w Podokręgu rzeszowskim dotknęły liczne aresztowania.

W rzeszowskim więzieniu NKWD znalazł się m.in. płk Kaziw maju 1991 r. w Grybowie, za: T. Zych, Tarnobrzeski Słownik Biograficzny, cz. I,…, s. 119–120. Por. G. Brzęk, Wierny przysiędze.

O Łukaszu Cieplioskim „Pługu”, komendancie IV Komendy Głównej WiN, Lublin 1991, s. 30 i 47; G. Ostasz, Od „Burzy” do rozwiązania Delegatury Sił Zbrojnych w Podokręgu Rzeszowskim…, s. 58; tenże, Krakowska…, s. 264–265, 267 i 269–270.

36 K. Bogacz, W służbie…, cz. I, s. 11–16.

37 T. Żenczykowski, Polska Lubelska…, s. 125. Por. A.K. Kunert, Ilustrowany Przewodnik po Polsce Podziemnej 1939–1945, Warszawa 1996, s. 382.

142 | Adam F. Baran mierz Putek, mjr Tadeusz Zielioski i kpt. Stefan Rudnicki. Nieznane są do dziś okoliczności rozmów, jakie prowadziło NKWD z aresztowanymi. Historycy38 dowodzą na podstawie zachowanych rozkazów39, że zgodę na podjęcie czynności ujawniających wyraził płk Putek. Początkiem stycznia 1945 r. miał przez swojego zastępcę, ppłk Antoniego Dębskiego „Radwana”, przekazad pismo do oficerów sztabu, inspektorów, komendantów obwodów z rozkazem bezwzględnego zakazu dotychczasowych działao skierowanych przeciw Armii Czerwonej lub Tymczasowemu Rządowi Polskiemu i wychodzenia AK z konspiracji z dniem 25 stycznia 1945 roku – co w konsekwencji miało doprowadzid do wstrzymania aresztowao żołnierzy AK na terenie Podokręgu rzeszowskiego i powołania samodzielnej 24 Dywizji Piechoty przy PKWN do walki z Niemcami hitlerowskimi. Podobne zadanie miał w obecności konwojenta wykonad na terenie Obwodu AK Tarnobrzeg wypuszczony chwilowo z rzeszowskiego więzienia dr L. Madej, a potem „Fuks”. Nie wszyscy dali wiarę tym obietnicom. Decyzję „Zwornego” jawnie sabotowali mjr Łukasz Cieplioski, komendant Inspektoratu rzeszowskiego i mjr Stanisław Pieokowski, szef wywiadu w Podokręgu. Mimo to 18 stycznia 1945 roku 38 Z.K. Wójcik, Rzeszów w latach drugiej wojny światowej. Okupacja i konspiracja 1939–1945/1945, Rzeszów – Kraków 1998, s. 311–318.

Por. G. Brzęk, Wierny…, s. 68–71; A. Chmielarz, Ujawnianie się Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa…, s. 115–116; G. Ostasz, Od „Burzy”…, s. 53–57; tenże, Krakowska…, s. 270.

39 F. Gryciuk, P. Matusak, Represje NKWD…, t. II, s. 27–30.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 143 zostały wydane dwa rozkazy. Rozkaz wykonawczy ustalał 29 stycznia jako „pierwszy dzieo przeglądu” dla Inspektoratów: Rzeszów, Przemyśl i Tarnobrzeg40. Jak sytuację tę przyjęto w terenie, opisuje meldunek sytuacyjny (za okres XII 1944– IV 1945) tarnobrzeskiego wywiadu AK: „20. I. 45 powiadomił mnie »Staw« *pchor. Wacław Raczyoski – AFB], że gen. Andriejew i ppłk. Michajłow z NKWD Rzeszów wszedł w porozumienie z Kmdtem Podokręgu Rzeszów, ze »Zwornym«, niep.

»Szmitem« – »Obuchem« i innymi. (…) Obecnie wypuszczono »Obucha« na agitację. (…) Pobór jednak z koocem stycznia nie odbył się, ponieważ z »Obuchem« nie chciał nikt mówid i »Obuch« oświadczył, że należy wypuścid wszystkich Kmdtów Obwodów, gdyż on nie znając dowódców placówek nie jest w stanie nic zrobid. Pobór odroczono na dzieo 8, 9 i 10 II 45.

W dniu 5 II wypuszczono »Fuksa« (…) i innych”41.

Jak wynika z treści meldunku, wieści o decyzjach „Zwornego” szybko dotarły do tarnobrzeskich konspiratorów. Już koocem stycznia 1945 roku nowomianowany komendant Inspektoratu mieleckiego „Malina” wydał rozkaz o sabotowaniu akcji „Zwornego” i pogłębieniu konspiracji. W meldunku por. Stefana Rosia, ps. „Jawor”42, szefa wywiadu tarnobrzeskiego 40 A. Chmielarz, Ujawnianie się Armii Krajowej…, s. 117. Por. F. Gryciuk, P. Matusak, Represje NKWD…, t. II, s. 27–30.

41 Archiwum „Jawora”…, s. 161.

42 Stefan Roś; ur. 3 XII 1896 w Opuchowie, pow. Ropczyce, syn Andrzeja i Marii z d. Łoch. Po ukooczeniu Seminarium Nauczycielskiego w Dębicy ochotnik w armii austriackiej. Podczas I wojny światowej 144 | Adam F. Baran Obwodu AK, czytamy: „3 II 45. Rozkaz od »Huberta« i »Maliny« o kontrakcji i polecenie wykonania (…) 4 II 1945 wybrany »Boruta« *kpt. Michał Woźniak na komendanta Obwodu AK Tarnobrzeg – AFB], gdyż nikt się nie zgodził. Wydaje rozkazy o kontrakcji (…). Przybył »Fuks« – rozkaz dałem do przeczytania. 6 »Fuks« nawiewa”43.

Dionizy Garbacz i Andrzej Zagórski przedstawiają jednak inaczej czas pobytu „Fuksa” w Tarnobrzegu po wyjściu z rzeszowuczestnik walk na froncie wschodnim, gdzie dostał się do niewoli rosyjskiej. Po ucieczce zgłosił się do WP. Uczestnik wojny polskobolszewickiej, awans na kaprala żandarmerii. Od 1921 r. pracował w Policji Paostwowej w Rozwadowie, Radomyślu i ponownie w Rozwadowie. 1934–1939 przodownik w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnobrzegu. W 1939 r. organizował ewakuację broni i tajnych akt z Tarnobrzega na tereny wschodnie. Po 17 IX 1939 zniszczył akta i wstąpił w szeregi pułku ułanów hrubieszowskich, walczył pod Kamionką Strumiłową. 24 IX w niewoli rosyjskiej, skąd uciekł i wrócił do Tarnobrzega. Wiosną 1940 r. wstąpił do ZWZ, szef wywiadu i kontrwywiadu w Obwodzie ZWZ-AK Tarnobrzeg. Od 1 III 1943 r. oficer wywiadu Inspektoratu AK Mielec; 11 XI 1943 r. awansowany na podporucznika czasu wojny. W sierpniu 1944 r. na polecenie zwierzchników wstąpił do MO i został krótko komendantem powiatowym w Tarnobrzegu. Początkiem 1945 r. aresztowany, po sześciu miesiącach więzienia w Rzeszowie zwolniony. Pracował jako kasjer w Banku Spółdzielczym w Rozwadowie. Zmarł 13 IV 1957 r. w Tarnobrzegu, za: T. Zych, Tarnobrzeski Słownik Biograficzny, t. I,…, s. 86.

43 Archiwum „Jawora”…, s. 162.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 145 skiego więzienia NKWD. Według nich, nowy komendant tarnobrzeskiego Obwodu AK, kpt. Michał Woźniak „Boruta” uwięził swojego poprzednika „Fuksa” i zarzucił mu, że wszedł w porozumienie z władzami sowieckimi i rządu lubelskiego, przez co nastąpiło prawdopodobnie zdekonspirowanie żołnierzy AK. W odezwie do AK-owców „Boruta” miał zagrozid: „Jeżeli zostanie stwierdzone, że Fuks zdekonspirował naszych żołnierzy, będzie oddany przed Sąd Wojskowy. Zaznaczam, że to samo spotka innych zdrajców AK”44. Zaprzecza temu por. Kazimierz Bogacz45, którego jednak w tym czasie już w Tarnobrzegu nie było. Natomiast historyk Andrzej Zagórski potwierdza, że „dokumenty o tym mówiące nie budzą żadnej wątpliwości, ponieważ pisane są ręcznie przez »Borutę«”, 44 D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach Czerwonych…, s. 103.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 24 |


Similar works:

«In Press, Neuroimage, 2005 Variability of frontal midline EEG dynamics during working memory Julie Onton* Arnaud Delorme† Scott Makeig‡ Swartz Center for Computational Neuroscience Institute for Neural Computation University of California, San Diego San Diego, CA 92093-0961 Key words: EEG, visual, memory, working memory, ICA, theta, beta, single trial analysis, cingulate, independent component analysis * julie@sccn.ucsd.edu † arno@sccn.ucsd.edu ‡ scott@sccn.ucsd.edu 1 Summary We show...»

«ACT for Youth Center of Excellence A collaboration of Cornell University, University of Rochester, and New York State Center for School Safety Young Men’s Sexuality: What’s Typical? by Andrew Smiler, PhD American culture conceptualizes young men’s sexuality as ever-present, indiscriminate, and barely controlled. In the fictitious world of American Pie, Superbad, and Porky’s, guys think only about sex, abhor relationships, and will do almost anything to get laid. This image is maintained...»

«IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLORADO Civil Action No. 12-cv-02471-JLK PAUL CURRY, Plaintiff, v. MILLERCOORS, INC., Defendant. ORDER GRANTING MOTION TO DISMISS Kane, J. This matter is before me on Defendant MillerCoors’s1 Motion to Dismiss the Complaint of Plaintiff Paul Curry, Doc. 8. Jurisdiction and Background Mr. Curry commenced this action in the District Court for the City and County of Denver, State of Colorado, by the filing on June 26, 2012, of a Summons...»

«Technical Documentation Predictor-LimA Type 7810 Valid from Version 9.0 Installation Manual English BE 1486 – 25 Predictor-LimA Type 7810 Valid from Version 9.0 Installation Manual October 2012 BE 148625 Trademarks Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation · Intel is a registered trademark and Core is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and/ or other countries · OpenGL is a registered trademark of Silicon Graphics, Inc....»

«Hybrid ACO and Tabu Search for Large Scale Information Retrieval Yassine Drias and Samir Kechid Abstract This paper presents an attempt to tackle information retrieval (IR) with meta-heuristics. For this aim, we propose two ACO algorithms for information retrieval on large-scale data sets. The main hard issue of this study resides in modeling information retrieval using meta-heuristics that often necessitate links between documents in order to realize move operations from one document to...»

«2 Theoretical framework 2.1 Governance 2.1.1 A broad definition of a popular concept How can public-sector activities be coordinated internally and externally if hierarchy, with its dependence on clear boundaries, has weakened? How can public managers be prevented from becoming confused about their roles and intervention capacity? These questions are dealt with under the banner of ‘governance’. Governance has become a buzzword, not only among public-administration scholars, but also among...»

«9 Transforming Low-level Languages Using FermaT and WSL DONI PRACNER AND ZORAN BUDIMAC, University of Novi Sad There are many known problems in software maintanance, especially in cases where the available code is for whatever reason given only in low level executable versions. This paper presents a possible approach in understanding and improving such programs by translating it to an existing language WSL that enables the user to do formal, mathematically proven transformations of the...»

«Strategic Information Management Today there are few organizations that can afford to ignore information technology and few individuals who would prefer to be without it. As managerial tasks become more complex, so the nature of the required information systems changes—from structured, routine support to ad hoc, unstructured, complex enquiries at the highest levels of management. As with the first three editions, this fourth edition of Strategic Information Management: Challenges and...»

«The Declining Scientific Impact of Theses: Implications for Electronic Thesis and Dissertation Repositories and Graduate Studies1 Vincent Larivière,a,d Alesia Zuccala,b and Éric Archambault a,c a Observatoire des sciences et des technologies (OST), Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST), Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec (Canada) b Rathenau Instituut, Den Haag (Nederlands) c Science-Metrix, Montréal, Québec (Canada) d Graduate...»

«Afrique pouvoir et politique Normes, institutions et configurations politiques dans les réformes des filières cotonnières en Afrique de l’Ouest: Cas du Bénin Analyse de 6 villages Borgui Yerima et Fabien Affo Background Paper 06 Volume 2, Oct 2009 Copyright: Les auteurs Published: Volume 2, version provisoire Oct 2009 Edité au nom du programme « Afrique: pouvoir et politique » par le Centre pour les Etudes Africaines (CAS) de l’Université de Floride en collaboration avec le...»

«The Getaway by Kirsten James Copyright (c) 2016 This screenplay may not be used or reproduced for any purpose including educational purposes without the expressed written permission of the author.FADE IN EXT: BANK OFFICE BUILDING – NIGHT An ALARM goes off. The main entrance door swings open. Two men wearing balaclavas run out. They each carry a large bag. COLLIN (30’s) a native of England’s East End, falls over a planter box by the door, tumbles to the ground bag still in hand. Gets up,...»

«Abhishek, b.A.,Student,Dept. of Education,,D.B.S. College,,Govind Nagar,,Kanpur,,208006,UTTAR PRADESH A1574 Acharya Supriyo, B.A.,,Student,Dept. of Geography,,DAV College,,Civil Lines,,Kanpur,208001,UTTAR PRADESH A198 Adhikary Tanmoy, B.Sc.,,Student,Department of Geography,,D.A.V.College,,Kanpur,208001,UTTAR PRADESH A456 Adwani Pooja, B.Sc,Student,Deptt. of Botany,University of Lucknow,Lucknow,226007,UTTAR PRADESH A3021 Afroj Nazis, B.Pt.,Research Scholar,E-6N/125,Sector...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.