WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 24 |

«Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i jego obywateli Adam F. BARAN Wydawnictwo „Attyla” TARNOBRZEG 2012 Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i ...»

-- [ Page 18 ] --

4 „W dniu 4 września 1980 r. odbyła się w Warszawie narada przewodniczących wojewódzkich oddziałów Stowarzyszenia Pax, w której i ja uczestniczyłem. Na spotkaniu tym poddano analizie problematykę nowych, wolnych związków zawodowych i pod koniec dyskusji postanowiono udzielad maksymalnej pomocy ze strony stowaTarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 163 zerowe. W ostatniej fazie strajku udało się naszym przeciwnikom trochę mnie izolowad, nie byłem wtedy w stanie kontrolowad wszystkiego co się dzieje, szczególnie na bramie. Tak np. doszło bez mojej wiedzy do niewpuszczenia na teren zakładu A. Walentynowicz5, która chciała z ramienia Gdaoska nawiązad z nami kontakt. (…) Ofiarnośd ludzi w czasie strajku była ogromna, co rusz to ktoś przynosił swoje produkty, częśd świniaka czy wędlinę, które rzyszenia temu nowemu ruchowi. To nie była żadna uchwała tylko polecenie Ryszarda Reiffa, wynikłe z przeprowadzonej dyskusji. Ponieważ mój brat Marian Antooczyk (także członek tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Pax) pracował w Kopalni »Machów« i miał liczne kontakty w tym gronie, postanowiliśmy na drugi dzieo zorganizowad spotkanie »aktywu pracowniczego«. Odbyło się ono 5 lub 6 września 1980 r. Podczas dyskusji podjęliśmy wstępne postanowienie o rozpoczęciu prac organizacyjnych w celu powołania związku »Solidarnośd«. I właśnie na tym spotkaniu przekazałem jedyny jaki posiadałem projekt statutu NSZZ »Solidarnośd« panu Tatko. A przywiozłem go ze wspomnianej narady Pax w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło kilka osób (ok. 6–7), ale (…) nie potrafię sobie przypomnied jego składu”. Relacja Edwarda Antooczyka z 23 sierpnia 2000 r., w zbiorach autora.

5 Anna Walentynowicz zaprzecza, jakoby w dniach 3–11 września 1980 r. próbowała nawiązad kontakt ze strajkującymi w KiZPS „Siarkopol”. „Nie tylko nie byłam w »Siarkopolu« tarnobrzeskim, ani też w jego okolicach. Jest to historyjka od początku do kooca wymyślona”. List Anny Walentynowicz do autora z 21 sierpnia 2000 r., w zbiorach autora.

164 | Adam F. Baran następnie były dzielone. Straszono nas, że strajk padnie, gdy zaczną się sianokosy i chłopi będą chcieli zostad w domu i opuszczą strajk. Nie stało się jednak tak, zostali z nami, nie odstraszyła ich również groźba niezapłaty za strajk”6.

Rozpoczęcie strajku w Kopalni „Jeziórko” miało zupełnie inny przebieg. Według Tadeusza Adamczyka, ówczesnego brygadzisty, strajk poprzedziło spotkanie kilku osób, głównie kadry technicznej, w celu napisania pisma do dyrekcji KiZPS z postulatami. W spotkaniu, które odbyło się w nocy z 3 na 4 września 1980 roku (III zmiana), uczestniczyli: Tadeusz Adamczyk, Henryk Skrzeszewski, Stanisław Kozdra, Stanisław Gara, Mieczysław Nieradka, Jan Dec i Mieczysław Zając. Spisane żądania (m.in. wprowadzenia urlopów profilaktycznych, zwiększenie dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, zwiększenie funduszu kierowniczego do 500 zł dla każdego pracownika, przywrócenie posiłków regeneracyjnych, zwiększenie do 40 proc.

dodatku z tytułu kart górnika) miały byd, według ich autorów, załatwione przez dyrekcję w najkrótszym czasie, w innym wypadku mieli oni zorganizowad strajk.

Po przekazaniu żądao załogi na sztygarówkę, zasięgnięciu opinii u górników kopalni, powiadomieniu nadsztygara Kopalni „Jeziórko” ok. godz. 2.00 w nocy o planach zatrzymania kopalni, organizatorzy żądao ustalili z pracownikami sposób ogłoszenia strajku oraz zatrzymanie eksploatacji i wysyłki siarJ. Tatko, Zaczęło się od zupy, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1996, nr 12, s. 22.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 165 ki (w innym wypadku groziłoby zniszczenie urządzeo). O godz.

4.00, wbrew zachętom ze strony kierownictwa do nieprzerywania pracy i przy ogólnym poparciu załogi, zatrzymano ruch kopalni, utrzymując tylko wydobycie z dwóch otworów na każdej stacji i zachowując grzanie technologiczne na pozostałych otworach. O godz. 6.30 zorganizowano wiec dla załogi w celu przekazania wszystkim listy żądao dla dyrekcji. Wiec ten odbył się w sali oddziału mechanicznego i tuż po nim ustalono skład Komitetu Strajkowego: Mieczysław Nieradka (przewodniczący), Tadeusz Adamczyk (wiceprzewodniczący), Stanisław Kozdra, Roman Kochalewicz, Zofia Maślak, Józef Kobylarz i Jerzy Bogdaoski. Komitet postanowił zebrad także inne żądania załogi w celu zredagowania postulatów i zażądał przyjazdu przedstawicieli rządu dla ich rozpatrzenia. Komisja rządowa (prof. Edward Grzywa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego, dr inż. Kazimierz Ślizowski, dyrektor naczelny Zjednoczenia Surowców Chemicznych) i dyrektor naczelny KiZPS, inż. Jan Klimek, przybyli do strajkujących po południu 4 września. Komisja ta nie posiadała jednak upoważnienia rządowego do prowadzenia negocjacji.

Wznowiono je (za okazaniem rządowych pełnomocnictw przez tę samą komisję) dopiero dzieo później i trwały – z przerwami na konsultację uzgodnieo z załogą – do rana 6 września. Po podpisaniu porozumieo strajk w Kopalni „Jeziórko” został zakooczony, chod jeszcze pięd dni strajkowały „Machów” i „Piaseczno”7.

7 T. Adamczyk, By pozostał ślad, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1995, nr 39, s. 4. Por. M. Pszeniczna, (Komisja NSZZ „Solidarnośd” w Kopalni 166 | Adam F. Baran Warto podkreślid, że o akcjach strajkowych siarkowców i ich przebiegu nie wspominała żadna ówczesna prasa – nie pisała ani tarnobrzeska „Siarka”, ani wydawany w czterech województwach południowo-wschodniej Polski dziennik „Nowiny”.

Tę „zmowę milczenia” przerwał dopiero w zakładowym tygodniku „Siarka”, w numerze z 17 września 1980 roku,

red. Marek Lubaś. Napisał on m.in.:

„Rozpoczęła się realizacja słusznych postulatów wysuniętych przez załogi zakładów pracy. Dotyczy to również naszego przedsiębiorstwa. (…)”8.

Według ówczesnej prasy strajkujący pracownicy KiZPS „Siarkopol” zgłosili ponad tysiąc postulatów i wniosków. Po ich zweryfikowaniu (m.in. odrzuceniu takich, które się powtarzały) przez specjalnie powołany zespół ds. wniosków i postulatów okazało się, że ponad 73% dotyczyło samego przedsiębiorstwa, 18% skierowano do organów administracji paostwowej i gospodarczej, aż 9% do wojewody tarnobrzeskiego.

Jednocześnie powołano zespół ds. wdrażania tych postulatów w przedsiębiorstwie9. Wśród postulatów skierowanych przez robotników do władz miasta znalazły się takie: unormowad „Jeziórko”), „Siarka” (Tarnobrzeg) 1998, nr 20, s. 5.

8 M. Lubaś, Odpowiedzialnośd, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1980, nr 38, s. 1.

9 M. Lubaś, Realizacja robotniczych postulatów, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1980, nr 39, s. 1.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 167 ciągłośd pracy handlu w Tarnobrzegu, poprawid zaopatrzenie w podstawowe artykuły spożywcze i artykuły gospodarstwa domowego, zweryfikowad ceny za obiady i świetlice dla dzieci w szkołach podstawowych, wykonad drogi dojazdowe i wewnątrzosiedlowe dla osiedla nr 4, poprawid zaopatrzenie sklepu w Machowie (otwierad sklep o godz. 6), w sklepach, restauracjach i CPN brak książek zażaleo lub brak odpowiedzi na krytyczne notatki, wyegzekwowad od Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu usuwanie usterek w mieszkaniach po godz. 15, zwrócid uwagę na przeciągające się do jednego miesiąca inwentaryzacje sklepów, zaostrzyd kontrolę artykułów paczkowanych, takich jak cukier – stwierdzono braki dochodzące do 15 dkg, wyjaśnid system przeceniania telewizorów kolorowych na 8 tys. zł (kto przecenia i kto kupuje?), rozliczyd odpowiedzialnych ludzi w Tarnobrzegu za ilośd i jakośd pieczywa, kontrolowad politykę przydziału mieszkao, wprowadzid stałą kontrolę cen na targowiskach, budownictwo mieszkaniowe ściśle związad z budową zaplecza handlowego, przedszkoli i żłobków, wykopy i studzienki wykonane na osiedlu nr 4 nie są zabezpieczone, co grozi wypadkiem dorosłych i dzieci, wybudowad w Tarnobrzegu taką ilośd szkół podstawowych i średnich, by zapewnid dzieciom i młodzieży naukę w godzinach dopołudniowych, zorganizowad ogródki działkowe na byłym ujęciu wody pitnej przy wale wiślanym w Tarnobrzegu (Nadole)10.

10 Realizacja robotniczych wniosków i postulatów, „Siarka” (Tarnobrzeg” 1980, nr 44, s. 3. Por. Realizacja robotniczych wniosków i postulatów, cz. II, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1980, nr 45, s. 2.

168 | Adam F. Baran Powołanie tymczasowych struktur NSZZ „Solidarnośd” Jeszcze w trakcie strajków w KiZPS „Siarkopol” z ofertą pomocy i współpracy ze strajkującymi zgłosiło się środowisko skupione wokół prezesa ZW Stowarzyszenia „Pax” w Tarnobrzegu, Edwarda Antooczyka. Oferta była jednoznaczna – tworzyd „Solidarnośd”. Chociaż oferta „Pax” formalnie nie została odrzucona, a zapis o pełną realizację Porozumieo Sierpniowych był wpisany na listę postulatów strajkujących w „Machowie” i „Piasecznie”, to porozumienia podpisywane przez strajkujących w KiZPS (6 i 11 września) oddalały sprawę formowania struktur nowego związku. „Pax” nie zaniechał jednak swoich starao i konsultacje w sprawie utworzenie struktur „Solidarności” na terenie KiZPS „Siarkopol”, w oparciu o Komitety Robotnicze, prowadził dalej. Początkowo za pośrednictwem Mariana Antooczyka, a później podczas spotkao w siedzibie swego tarnobrzeskiego oddziału. Przedstawiciele „Pax” opowiadali się jednoznacznie za tworzeniem struktur „Solidarności” jako jednolitego i silnego związku w skali kraju. Na rezultaty tych działao trzeba było czekad ponad dwa tygodnie11.

Dopiero 29 września 1980 roku spotkali się razem, na terenie Kopalni „Jeziórko”, przedstawiciele zakładowych Komitetów Robotniczych w KiZPS „Siarkopol” i utworzono wspólny MięRelacja Edwarda Antooczyka z 23 sierpnia 2000 r., w zbiorach autora. Por. Relacja Mariana Antooczyka z 24 sierpnia 2000 r., w zbiorach autora.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 169 dzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarnośd”12.

Początkowo w jego składzie znalazło się tylko sześd osób (Mieczysław Nieradka, Józef Kuciel, Zbigniew Satara, Jan Świercz, Jan Tatko i Marian Antooczyk). Wkrótce zespół ten został powiększony o przedstawicieli innych załóg i powołano ostateczny skład Tymczasowego Prezydium MKZ w KiZPS, do którego weszli: Mieczysław Nieradka (przewodniczący), 12 Konsultacje w sprawie utworzenia struktur „Solidarności” na terenie KiZPS „Siarkopol”, w oparciu o Komitety Robotnicze przekształcone z Komitetów Strajkowych, prowadził także prezes oddziału wojewódzkiego „Pax” w Tarnobrzegu, początkowo za pośrednictwem Mariana Antooczyka, a później podczas spotkao w siedzibie tarnobrzeskiego oddziału. Przedstawiciele „Pax” opowiadali się jednoznacznie za tworzeniem struktur „Solidarności” jako jednolitego i silnego związku w skali kraju. Wysunięto nawet argument wobec członków Komitetów Robotniczych, że jeśli się nie zjednoczą na poziomie przedsiębiorstwa i nie powołają Komitetu Założycielskiego, to taki komitet zostanie powołany i tak, ale bez ich udziału.

Jak wspomina E. Antooczyk: „Mimo ostrożności wiedzieliśmy, że SB ma swoich ludzi praktycznie wszędzie. Uważaliśmy jednocześnie, że przenoszenie tego o czym mówimy do środowiska tzw. »władzy« jest wskazane. (To zresztą się niebawem sprawdziło i na szczeblu Komitetu Miejskiego PZPR w Tarnobrzegu mieliśmy swoich »sympatyków«). Tu trzeba wyjaśnid, że Stowarzyszenie »Pax« – w skali całego kraju – bardzo pomogło »Solidarności« w okresie organizacyjnym (sierpieo-październik 1980 r.). To, że potem w »Solidarności« większośd zdobyła agentura SB i wpływy »Pax«-u zostały brutalnie stłumione, to już zupełnie inna sprawa”. Zob. Relacja Edwarda Antooczyka z 23 sierpnia 2000 r., w zbiorach autora. Por. Relacja Mariana Antooczyka z 24 sierpnia 2000 r., w zbiorach autora.

170 | Adam F. Baran Józef Kuciel, Jan Tatko, Marian Antooczyk, Jan Świercz, Zbigniew Satara, Stanisław Żwiruk, Kazimierz Pietruszyoski i Zbigniew Podkościelny. Decyzję o powołaniu jednolitego Komitetu poprzedziły m.in. kontakty Komitetu Robotniczego *Strajkowego+ w Kopalni „Machów” i „Jeziórko” z robotnikami HSW ze Stalowej Woli, których przedstawiciel (Stanisław Krupka) uczestniczył w połowie września w sygnowaniu dokumentu powołującego NSZZ „Solidarnośd” w Gdaosku13. W dniu 27 września 1980 roku Tymczasowy Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarnośd” w Stalowej Woli opowiedział się za tworzeniem regionalnych struktur na terenie województwa tarnobrzeskiego i powołał prezydium. Po powołaniu Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarnośd” akces do MKZ w Stalowej Woli zgłosili także związkowcy z KiZPS „Siarkopol”, ale decyzja taka zapadła trochę wcześniej, podczas spotkania Mieczysława Nieradki i Mariana Antooczyka ze Stanisławem Krupką w Stalowej Woli.

W dniu 30 września 1980 roku zakładowa „Solidarnośd” podpisała porozumienia z dyrekcją KiZPS i tym samym zalegalizoJedno z takich spotkao odbyło się w połowie września 1980 r.

w Stalowej Woli, w mieszkaniu Stanisława Krupki, który już od 17 września 1980 r. był członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Ze strony KiZPS „Siarkopol” uczestniczyli w nim Mieczysław Nieradka i Marian Antooczyk. Relacja Mariana Antooczyka z 24 sierpnia 2000 r., w zbiorach autora.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 171 wała swoją działalnośd na terenie przedsiębiorstwa14. Krótko potem miało miejsce zdarzenie, które wywołało wśród członków Komitetu Założycielskiego niemałą burzę i dezaprobatę

wobec poczynao jednego z jej członków. Jan Tatko wspomina:

„W tym statucie *otrzymanym od E. Antooczyka i ks. E. Frankowskiego, za pośrednictwem osób trzecich – przyp. AFB] w miejsce słowa »Solidarnośd« wpisałem nazwę »Jednośd«.

Wiedziałem bowiem, iż nie będzie zgody dyrekcji na związek »Solidarnośd«, a mnie chodziło o to, by uzyskad możliwośd swobodnego działania organizacyjnego, a po utworzeniu struktur związku powrócid do nazwy »Solidarnośd«. Tak też się udało. Później wielu nie chciało mi wybaczyd tej samodzielnej zmiany, mając do mnie pretensje i oskarżając mnie o działania opóźniające powstanie »Solidarności«”15.Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 24 |


Similar works:

«PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE DRC’S MINING SECTOR: DEVELOPMENT, GOOD GOVERNANCE AND THE STRUGGLE AGAINST CORRUPTION? ASADHO/KATANGA On the occasion of the international conference, Improving Governance and Fighting Corruption. New Frontiers in PublicPrivate Partnerships which is being organized on 14 and 15 March 2007 in Brussels by the Belgian Government in collaboration with the World Bank and the OECD, we would like to present a number of recommendations that we believe will...»

«International Conference on Emerging Infectious Diseases 2015 Poster and Oral Presentation Abstracts Emerging Infectious Diseases is providing access to these abstracts on behalf of the ICEID 2015 program committee (http://www.iceid.org), which performed peer review. Members of the 2015 ICEID Scientific Committee and a list of peer reviewers are provided at the end of this document. Emerging Infectious Diseases has not edited or proofread these materials and is not responsible for inaccuracies...»

«1 This commentary on the Liturgical Year is a compilation with modifications of a series of notes prepared for the Parish Bulletin of the Church of Saint John the Evangelist in 1988-1989. It is meant to give a historical perspective to the Church Year as it is celebrated in our parish, according to the traditional Calendar of the Anglican Church of Canada. The parish is an Anglo-Catholic congregation that follows the Tractarian and Ritualistic traditions of the Church of England inspired by the...»

«AIMS TESTING ACCOMMODATIONS: GUIDELINES FOR 2014-2016 ARIZONA DEPARTMENT OF EDUCATION JUNE 2014 TABLE OF CONTENTS PURPOSE OF DOCUMENT OVERVIEW OF AIMS HS AND AIMS TESTS UNIVERSAL TEST ADMINISTRATION CONDITIONS DETERMINING IF A STUDENT NEEDS AN ACCOMMODATION STANDARD ACCOMMODATIONS REPORTING RESULTS OF ASSESSMENTS TAKEN WITH ACCOMMODATIONS STANDARD ACCOMMODATIONS FOR STUDENTS WITH AN INJURY STANDARD ACCOMMODATIONS FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNER AND FEP YEAR 1 AND YEAR 2 STUDENTS. 6 STANDARD...»

«JOINT COMMITTEE ON THE DRAFT PROTECTION OF CHARITIES BILL Oral and written evidence Contents David Anderson QC, Care Quality Commission (QQ 180-213) Association of Charitable Foundations – written evidence (PCB0023) Association of Chief Executives of Voluntary Organisations (ACEVO), Richard Corden, Wales Council for Voluntary Action (WCVA) (QQ 228-271) Association of Church Accountants And Treasurers – written evidence (PCB0026). 40 Bond, Muslim Charities Forum, Unlock (QQ 272-293) Bond –...»

«Circulation Agreement In presenting this dissertation as a partial fulfillment of the requirements for an advanced degree from Emory University, I agree that the Library of the University shall make it available for inspection and circulation in accordance with its regulations governing materials of this type. I agree that permission to copy from, or to publish, this dissertation may be granted by the professor under whose direction it was written when such copying or publication is solely for...»

«INFRASTRUCTURE NEEDS ASSESSMENT 2000 — 2020 April 2000 DRAFT New Jersey State Planning Commission 33 West State Street P.O. Box 204 Trenton, New Jersey 08625-0204 Herbert Simmens, Director New Jersey Office of State Planning Thomas K. Wright, Deputy Director Project Manager: Robert A. Kull Assistant Director Contributors to this report include Karl Hartkopf, Nichole Purcell, William Bauer and David Maski of the Office of State Planning and staff of numerous State agencies. INFRASTRUCTURE...»

«Robust Detection of White Goals Pablo Cano, Yoshiro Tsutsumi, Constanza Villegas and Javier Ruiz-del-Solar Advanced Mining Technology Center & Dept. of Elect. Eng., Universidad de Chile {pcano,jruizd}@ing.uchile.cl Abstract. The main goal of this paper is to present a simple, but robust algorithm for detecting white goals in the context of the RoboCup SPL (Standard Platform League). White goals will be used for the first time in the SPL competitions in 2015. The main features of the algorithm...»

«THE EDEN PLAGUE Plague Wars Series Book 0 by David VanDyke Table of Contents The Eden Plague (Sixth Edition) Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7 Chapter 8 Chapter 9 Chapter 10 Chapter 11 Chapter 12 Chapter 13 Chapter 14 Chapter 15 Chapter 16 Chapter 17 Chapter 18 Chapter 19 Chapter 20 Chapter 21 Chapter 22 Chapter 23 Chapter 24 Chapter 25 Chapter 26 Chapter 27 Chapter 28 Chapter 29 Epilogue The Eden Plague Copyright (c) 2012 by David VanDyke...»

«click for previous page 210 CLUP Brevo Brevoortia Gill, 1861 Brevoortia menhaden Gill = Clupea tyrannus Brevoortia Gill, 1861, Proc.Acad.nat.Sci.Philad.:37 (type: Latrobe). Diagnostic Features : Moderately large herring-like fishes (to 50 cm standard length, usually 25 to 35 cm). Farly deep-bodied and $$pq?@m ‘LL5 compressed, the belly fully keeled with scutes. Head large, espe(_, -,. cially the gill cover; mouth large, the upper jaw distinctly notched in 1~ ~~ ~ ~~~~~~the midline, the tip of...»

«EICC®-GeSI Conflict-Free Smelter Program: Smelter/Refiner Introductory Training and Instruction Document Revision: 07 April 2012 © 2012 Electronic Industry Citizenship Coalition, Incorporated and Global e-Sustainability Initiative. All Rights Reserved. Revision 07 April 2012 Conflict-Free Smelter (CFS) Assessment Program Page 1 of 27 Smelter Introductory Training and Instruction Document Table of Contents Conflict Minerals and the Conflict-Free Smelter Program How does the Conflict-Free...»

«FIELD ASSESSMENT OF WASTEWATER TREATMENT FACILITIES IN THE OAXACA VALLEY, MEXICO HUMBOLDT STATE UNIVERSITY By Peter H. Haase A Master’s Project In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Master of Science Environmental Systems International Development and Technology May 2010 FIELD ASSESSMENT OF WASTEWATER TREATMENT FACILITIES IN THE OAXACA VALLEY, MEXICO HUMBOLDT STATE UNIVERSITY By Peter H. Haase Approved by the Master’s Project Committee Robert Gearheart, Major Professor...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.