WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 24 |

«Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i jego obywateli Adam F. BARAN Wydawnictwo „Attyla” TARNOBRZEG 2012 Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i ...»

-- [ Page 19 ] --

Pomimo opisanej sytuacji Mieczysław Nieradka i Jan Tatko w październiku 1980 roku zawieźli wspólnie dokumenty rejestracyjne do Gdaoska i rozmawiali z Lechem Wałęsą. Pod koniec października do NSZZ „S” należało ok. 9 tys. pracowników, ponad 75% pracowników KiZPS „Siarkopol” (tygodnik „Siarka” podawał, że wg stanu z 31 X 1980 roku deklaracje 14 15 lat temu „Solidarnośd” tarnobrzeska pisała, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1995, nr 39, s. 12.

15 J. Tatko, Zaczęło się od zupy…, s. 22. Por. Tenże, Nie przeminęło z wiatrem, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1995, nr 39, s. 8; M. Pszeniczna, (Komisja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarnośd” w KiZPS „Siarkopol”), „Siarka” (Tarnobrzeg) 1998, nr 26, s. 5.

172 | Adam F. Baran związkowe podpisało wówczas 88% załogi. Warto jednak pamiętad, że jeszcze latem 1980 roku co czwarty pracownik

KiZPS należał do PZPR)16. Jak wspomina Stanisław Żwiruk:

„Wszystkie te struktury *dyrekcja, związki branżowe i KZ PZPR – przyp. AFB] trwały jakby w szoku, nie bardzo wiedziały, co się dzieje i jak mają reagowad. W ciągu miesiąca do »Solidarności« zapisało się około 10 tysięcy pracowników. Dla tych instytucji było to wielkie zaskoczenie, z którego zaczęto wychodzid dopiero na przełomie roku”17.

Warto dodad, że wówczas wśród organizatorów związku nie funkcjonowało kryterium przynależności partyjnej. Liczyła się sama deklaracja i chęd uczestnictwa. O przynależnośd partyjną pytano dopiero, kiedy rozpoczęły się wybory do władz poszczególnych struktur. Warto jednak podkreślid, że przynależnośd do PZPR niczego nie wykluczała – chodziło wyłącznie o jawnośd i późniejszy świadomy wybór delegatów18.

Związkowcy z „Siarkopolu”, zajęci tworzeniem struktur, nie zapominali jednak o kontroli realizacji postulatów i wniosków z września. Już 3 października 1980 roku siarkowcy uczestniczyli w dwugodzinnym strajku ostrzegawczym, 16 A.F. Baran, Z dziejów tarnobrzeskiej „Solidarności”…, s. 15.

17 (S. Żwiruk), W tarnobrzeskiej „Solidarności”. Z … rozmawiał T. Zych, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1996, nr 12, s. 25.

18 Relacja Mariana Antooczyka z 24 sierpnia 2000 r., w zbiorach autora.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 173 na wezwanie Krajowej Komisji Porozumiewawczej, o pełną realizację Porozumieo Sierpniowych, a w dniu 16 października przedstawiciele MKZ NSZZ „Solidarnośd” spotkali się w tej sprawie z wojewodą tarnobrzeskim, Władysławem Bobkiem.

A tak według „Nowin” o ówczesnym stanie realizacji postulatów i wniosków mówił Jan Tatko, członek Tymczasowego Prezydium KZ NSZZ „Solidarnośd” w KiZPS „Siarkopol”:

„Uważamy, że postęp prac nad realizacją wniosków i postulatów jest niewystarczający. Dotyczy to zwłaszcza wniosków o krótkim terminie realizacji. Odnosi się to m.in. do: formy sprzedaży komercyjnych gatunków mięsa w sieci handlowej całego województwa, niedostatecznego postępu w tworzeniu sieci sklepów i kiosków z artykułami spożywczymi w naszym zakładzie, przyjmowania chorych pracowników KiZPS w terenowych ośrodkach i placówkach służby zdrowia, nie wprowadzenia dotychczas posiłków regeneracyjnych w postaci mleka lub śmietany w zakładach chemicznych. Niezadowalająco przeprowadzono kontrole etatyzacji w zakresie zgodności wykonywanej pracy z posiadanym angażem. (…)”19.

Aby nowe struktury NSZZ „Solidarnośd” mogły z bieżącą informacją dotrzed do licznego grona związkowców w rozległym „Siarkopolu”, zdecydowano się na wydawanie własnego pisemka metodą małej poligrafii. W dniu 28 października 1980 roku ukazał się pierwszy numer biuletynu informacyjnego

–  –  –

„Solidarnośd Tarnobrzeska”. Jak wspomina Edward Antooczyk:

„(…) sam biuletyn to był mój pomysł. Zaproponowałem to bratu w którymś momencie. Mówiłem mu, że bez bieżącego informowania ludzi o tym co się dzieje władze związku utracą łącznośd z szeregowymi działaczami. A chodziło przecież o konsolidację i rozwój dopiero co powstałego związku i jego członków. Podkreślałem, że w obecnej sytuacji to jest koniecznośd. Wtedy nie było przekonania, że media to tzw. czwarta władza. Ale brat mnie wówczas posłuchał – a nie zawsze to robił – »Solidarnośd« w KiZPS zaczęła wydawad swój biuletyn.

Nawet sporo tekstów sam w nim drukowałem”20.

Pierwsze trzy numery przygotowane były przez Eugeniusza

Pawłowskiego. Początkowo redakcja pracowała w składzie:

Marian Antooczyk, Irena Błasiak, Marian Dojka, Eugeniusz Pawłowski i Stanisław Żwiruk, ale w stopce redakcyjnej podawano: „Redaguje Prezydium”. Kiedy w biuletynie, obok komunikatów, zarządzeo i ogłoszeo związkowych zaczęły się ukazywad także artykuły, w stopce pojawił się niepełny skład zespołu redakcyjnego: Marian Antooczyk, Marian Dojka, Alicja Zych i Stanisław Żwiruk21. Do kooca 1980 roku ukazało się 20 Relacja Edwarda Antooczyka z 23 sierpnia 2000 r., w zbiorach autora.

21 M. Dojka, „Solidarnośd Tarnobrzeska”. Od pierwszego do ostatniego numeru, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1995, nr 39, s. 8. Por. T. Zych, Nasza gazeta, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1996, nr 39, s. 8;

Relacja Mariana Antooczyka z 24 sierpnia 2000 r., w zbiorach autoTarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 175 ok. 10 numerów tego biuletynu (ostatni, 44 numer biuletynu, nie został rozpowszechniony ze względu na stan wojenny).

M. Antooczyk wspomina:

„Jako wiceprzewodniczący Komitetu zajmowałem się łącznością z pozostałymi zakładami i instytucjami w Tarnobrzegu, które zdecydowały się włączyd w struktury »Solidarności«.

Chod było trudno, pomagaliśmy innym zakładad związek.

Nie odczuwałem wówczas żadnych trudności w tych działaniach. Dostawałem nawet oddelegowania do tych działao. Ale jeśli chodzi o zgodę na drukowanie biuletynu »Solidarnośd Tarnobrzeska« to wynikła taka śmieszna sprawa. Złożyliśmy formalne pismo do dyrekcji KiZPS o wydawanie naszego biuletynu, ale któryś z dyrektorów nie wyraził zgody, ponieważ według niego stosowną decyzję mogła wydad w tej sprawie wyłącznie »cenzura« (Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk).

My jednak wyczytaliśmy, że w przypadku niektórych biuletynów, takich do użytku wewnętrznego, zgoda »cenzury« nie była wymagana. Dlatego już od pierwszego numeru »Solidarności Tarnobrzeskiej« zastosowaliśmy zapis: »Do użytku wewnętrznego«. »Pomógł« nam także radca prawny Herman, który sporządził informację prawną na ten temat zapominając o jednym przecinku i jednym nawiasie. Przypominam sobie także, że w pewnym czasie do siedziby Komitetu przyjechali z rozmową »prewencyjną« ppłk Jan Korczak i por. Mróz. Ponieważ przed siedzibą Komitetu była tablica z ogłoszeniami ra; M. Dojka, Dwadzieścia lat minęło, „Siarka” (Tarnobrzeg) 2000, nr 35, s. 4.

176 | Adam F. Baran ktoś zauważył, że jeden z nich zerwał kilka naszych informacji.

Mnie się wydaje, że zrywali nie żeby zniszczyd, tylko żeby się zorientowad. Ponieważ nie mieliśmy nic do ukrycia, po tym incydencie na tablicy ogłoszeo pojawiła się obok naszych »skrzyneczka« z materiałami związkowymi z napisem »SB«.

Tak żeby już nie zrywali…”22.

Od legalizacji do wyboru demokratycznych struktur

Po okresie walki o legalizację Związku i uprawomocnienie się decyzji Sądu Wojewódzkiego w Warszawie (przełom października i listopada 1980 roku) rozpoczął się nowy okres działalnośd NSZZ „Solidarnośd”. Po zalegalizowaniu Związku jego krajowi i regionalni przedstawiciele zostali wyposażeni w ważny atut, którego terenowi przedstawiciele władzy nie mogli już lekceważyd. W dniu 3 listopada 1980 roku odbyło się drugie spotkanie wojewody tarnobrzeskiego z przedstawicielami regionalnego MKZ (Marek Kalinka, Mirosław Kocik, Jerzy Kopeczek) w sprawie realizacji postulatów i wniosków związkowców „Solidarności” woj. tarnobrzeskiego. Poza omówieniem realizacji spraw podnoszonych na spotkaniu pierwszym (realizacja postulatów i wniosków zgłoszonych podczas strajków wrześniowych), głównym tematem spotkania były problemy zaopatrzenie mieszkaoców w artykuły spożywcze23.

22 Relacja Mariana Antooczyka z 24 sierpnia 2000 r., w zbiorach autora.

23 Spotkanie kierownictwa UW w Tarnobrzegu z przedstawicielami „Solidarności”, „Nowiny” (Rzeszów) 1980, nr 239, s. 1.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 177 W dniu 4 listopada 1980 roku, podczas spotkania roboczego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarnośd” w KiZPS „Siarkopol”, Mieczysław Nieradka za aktualnie najważniejszą sprawę uznał akcję wyborczą w Związku. W tej właśnie sprawie pierwsze spotkanie przedstawicieli Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarnośd” z terenów woj. tarnobrzeskiego odbyło się 13 listopada 1980 roku w Stalowej Woli. Najwięcej miejsca w dyskusji zajęły sprawy przeprowadzenia wyborów statutowych i organizacji przyszłego regionu. O bieżącej działalności NSZZ „S” mówił przewodniczący MKZ, Stanisław Krupka, a o działalności Związku na terenie województwa mówili Marek Kalinka i Mirosław Kocik. W dyskusji związkowcy omawiali m.in. sprawy socjalno-bytowe zakładów, zaopatrzenie mieszkaoców w podstawowe artykuły spożywcze, wykazywali nieprawidłowości w handlu oraz sporo miejsca poświęcili problematyce wsi i rolnictwa. Omówili także sprawy związane z powołaniem komisji koordynacyjnej oraz komisji branżowych. Ostatecznie przedstawiciele KZ wyrazili swoją solidarnośd i poparcie dla postulatów pracowników służby zdrowia oraz wskazali na potrzebę załatwienia spraw środowiska nauczycielskiego i pracowników łączności24.

W połowie listopada 1980 roku związkowcy Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarnośd” z KiZPS stanęli przed niemałym problemem. Zakwestionowano im treśd deklaracji związkowych, w których – zdaniem fachowców – brakowało sformuso), Zjazd delegatów NSZZ „Solidarnośd” w Tarnobrzeskiem, „Nowiny” (Rzeszów) 1980, nr 247, s. 2.

178 | Adam F. Baran łowao o ewentualnym wystąpieniu ze związków branżowych i zgodzie na potrącenie składki z wypłaty. Pomimo spadku entuzjazmu z września i października deklaracje udało się jednak zebrad. Z nadarzającej się okazji skorzystali m.in. także ci, którzy się wcześniej bali lub wahali. Zaraz potem rozpoczęła się na dobre akcja wyborcza, która miała się skooczyd na początku grudnia. Jak podawała oficjalna prasa, do 25 listopada 1980 roku odbyły się zebrania wyborcze na blisko trzydziestu wydziałach KiZPS „Siarkopol”, podczas których wyłoniono 57 delegatów (ok. 22% wszystkich delegatów).

Wszyscy delegaci mieli zostad wybrani do 7 grudnia, a walne zebranie wyborcze delegatów NSZZ „S” w KiZPS „Siarkopol” ustalono na 14 grudnia 1980 roku25.

Pod koniec listopada 1980 roku tygodnik „Siarka” opublikował dokument sygnowany przez przewodniczącego ZZ ZSMP Franciszka Mroczka, przewodniczącego ZRP NSZZ „Chemików” Antoniego Jakubowicza, NSZZ „Solidarnośd” Mieczysława Nieradkę oraz dyrektora naczelnego KiZPS „Siarkopol” Jana

Klimka, w którym napisani m.in.:

„Zgłoszone w ostatnim okresie wnioski i postulaty ZAŁOGI są realizowane w sposób konsekwentny i kontrolowane przez specjalną komisję składającą się z przedstawicieli administracji i związków zawodowych, zarówno branżowego jak i NSZZ »Solidarnośd«. Należy podkreślid szczególnie dobrą realizację 25 Związki zawodowe w działaniu, „Nowiny” (Rzeszów) 1980, nr 258, s. 1–2.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 179 postulatów płacowych, które były jednym z ważniejszych w całości wysuwanych przez załogę wniosków. W bieżącym roku oprócz szerokiego wachlarza podwyżek dokonanych w lipcu br. przeznaczono dla naszej załogi dodatkowe środki płacowe w łącznej kwocie 11,5 mln zł, z tego od 1 września br.

– 6,7 mln zł, tj. po 600 zł na jednego pracownika i od listopada br. kwotę 4,8 mln zł, co oznacza dalszy wzrost średnich zarobków o 433 zł na jednego zatrudnionego. (…) Uruchamiając tak poważne środki płacowe oczekujemy od całej załogi rzetelnej i wydajnej pracy na każdym stanowisku, wysokiej dyscypliny i odpowiedzialności za wykonywanie zadao produkcyjnych i eksportowych”26.

Kilka dni przed wyznaczonym terminem spotkania delegatów w wyborach do Komisji Przedsiębiorstwa w KiZPS (9 XII 1980) przedstawiciele MKZ NSZZ „Solidarnośd” spotkali się po raz kolejny z władzami administracyjnymi województwa. W spotkaniu, które odbyło się w tarnobrzeskim WDK, uczestniczyli m.in. wojewoda tarnobrzeski Władysław Bobek, wiceprezydent Tarnobrzega Józef Biżek, dyrektorzy wydziałów UW, prezesi i dyrektorzy jednostek spółdzielczych, handlowych, usługowych i spółdzielczości mieszkaniowej. Związkowcy spotkali się w celu omówienia stopnia realizacji postulatów i wniosków robotniczych, wysuniętych podczas sierpniowych i wrześniowych strajków. Początkowo spotkanie poświęcone było sprawom związkowym. Przewodniczący MKZ „SolidarDo załogi KiZPS „Siarkopol”, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1980, nr 48, s. 1.

180 | Adam F. Baran nośd”, Stanisław Krupka, postulował do wojewody o zarządzenie, które miałoby przynieśd kres „utrudnieniom” w tworzeniu struktur związkowych, szczególnie w pionie spółdzielczości rolnej. Wojewoda odrzucił propozycję przyznania lokalu dla NSZZ „Solidarnośd” w Domu Spółdzielczym w Stalowej Woli, ale przychylił się do postulatu o samochód służbowy dla związkowców i ponowne rozpatrzenie (przez odpowiednią komisję) sprawy lokalów po WRZZ w Tarnobrzegu (częściowo zajętych przez Urząd Wojewódzki)27. Druga częśd spotkania, której z ramienia „Solidarności” przewodniczył Mirosław Kocik, poświęcona była m.in. sprawom zaopatrzenia sklepów w okresie przedświątecznym, uruchomienia kontroli społecznej placówek handlowych i podziału mięsa w województwie.Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 24 |


Similar works:

«CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA NOTIFICATION TO THE PARTIES No. 2016/003 Geneva, 5 February 2016 CONCERNING: Seventeenth meeting of the Conference of the Parties Proposals to amend the Appendices related to marine species 1. In accordance with paragraph 1(a) and 2(b) of Article XV of the Convention, the Secretariat hereby informs Parties that it has receive the following proposals to amend the Appendices for marine species, for consideration at...»

«St. Thomas More Center at the University of New Hampshire Student Suppers Information for Cooks 1. Each team leader is responsible for: (a) emailing or calling the other members of the team to decide what and how you want to prepare the meal to serve (b) emailing Mary Ellen Webb to check on recent attendance at the suppers and to let her know your group is all set (mewebb@comcast.net) 2. Serving dishes are available at the Student Center Pan sizes are: 12” X 18” X 2”, 16 quart kettles 3....»

«Chiesa di Nostra Signora delle Grazie (detta di Sant’Agostino) 1 CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE (detta di S. Agostino) Cenni storici La Chiesa di S. Maria delle Grazie è comunemente chiamata “Chiesa di S. Agostino”, a ricordo dell’ordine religioso che ospitò per secoli e che la fece erigere. Quella che oggi vediamo non è l’originale; infatti, la prima chiesa agostiniana era sita nell’area fuori delle mura cittadine, negli airali della Maddalena. Gli Agostiniani (Ordine...»

«GO FOR EUROPE Summer School 2016, from May 29th to June 25th FAQ You are thinking about spending your summer in Europe? Here are some useful information. How many people will take part in the summer program GO FOR EUROPE? Generally there are between 25 and 40 participants, in addition to the Program Coordinator and graduate assistant(s). How do I sign up?  If you attend one of the partner universities of EM Normandie, you should contact your International Coordinator at home institution. ...»

«Egyptian Delegation Energy Egyptian Electricity Holding Company (EEHC), Dr. Eng. Fouad Mohamed Mansour Mohamed Ministry of Electricity and Energy, Department Manager Ministry of Electricity and Energy, Mr. Shaher Anis Mahmoud Eissa Ministry of Electricity and Energy, Eng. Mostafa Ibrahim Khamis Khalifa Almona Inc., Mr. Seif Allah Fahmy EMIC, Eng. Ahmed Afifi El Sherif Energy Allied Egypt, Mr. Tamer M. Nassar Masa Electro, Mr. Osama H. El Said Paradise Capital, Mr. Sherif Mostafa SeaHarvest Free...»

«Case 2:09-cv-06786-JGB-AJW Document 78 Filed 01/13/14 Page 1 of 11 Page ID #:766 UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA CIVIL MINUTES—GENERAL Case No. Date January 13, 2014 CV 09-06786 JGB (AJWx) Title Rene R. Rodriguez v. Farmers Insurance Co. of Arizona, et al. Present: The Honorable JESUS G. BERNAL, UNITED STATES DISTRICT JUDGE MAYNOR GALVEZ Not Reported Deputy Clerk Court Reporter Attorney(s) Present for Plaintiff(s): Attorney(s) Present for Defendant(s): None Present...»

«The Urban Trust of Namibia (UTN) The Community and Local Authority-Based Violence Prevention Project (CLAB-VPP) Safety audit report Windhoek: Okahandja Park 1 TABLE OF CONTENTS LIST OF FIGURES. LIST OF TABLES. LIST OF IMAGES. LIST OF ACRONYMS. 1. EXECUTIVE SUMMARY 2. INTRODUCTION AND BACKGROUND 2.1 Violence in Namibia 2.2 The Community and Local Authority Based Violence Prevention Project (CLAB-VPP). 14 2.3 The Research Sites 2.4 The Safety Planning Process 2.5 Research Methodology 2.6 Study...»

«High-quality modeling in UML Richard Mitchell, Petter Graff, and Vladimir Bacvanski InferData Corporation, USA Revised Jan 2004 www.inferdata.com richard@inferdata.com High-quality modeling in UML © InferData Corporation 2001-2204 1 Short Overview This white paper presents an approach to using UML to create and maintain high quality models.The high level of quality in the models comes from: • extensive cross-checking between different models (which requires us to pay attention to the...»

«TU Bergakademie Freiberg Lehrstuhl für Hydrogeologie Exkursion Baikalsee 19.07. bis 09.08.2004 Teilnehmerliste Betreuer: Prof. Dr. Broder J. Merkel Dipl. Geol. Britta Planer-Friedrich Baas Brimer Martin Griessmann Daniel Hartzendorf Thomas Hollands Axel Horst Linda Hultsch Ulrike Jankowski Egbert Jolie Cindy Kleinickel Manuela Kramer Nils Ohly Sandy Peischl Sabrina Scharf Sascha Schönherr Claudia Thomas Inhaltsverzeichnis TEIL I Überblick Sibirien Sibirien Naturräume, Klima,...»

«Ministry of Water Resources, Works and Housing Water and Sanitation Sector Performance Report 2010 Editorial Team Emmanuel Addai (WSMP) Editorial Team Leader Ben Yaw Ampomah (WRC) Ben Arthur (CONIWAS) Water Resources CSO Contribution Management Michael Agyemang (GWCL) Attah Arhin (IWSPMF) Urban Water Supply Member (Editing) George Boakye Yiadom (CWSA) Enoch Ofosu (MWRWH) Rural and Small Town Water Supply Member (Editing) Kweku Quansah (EHSD) Patrick Apoya (Skyfox Ltd) Sanitation, Hygiene and...»

«TOM J.M. MOM Managers’ Exploration and Exploitation Activities The Influence of Organizational Factors and Knowledge Inflows Managers’ Exploration and Exploitation Activities: The Influence of Organizational Factors and Knowledge Inflows Managers’ Exploration and Exploitation Activities: The Influence of Organizational Factors and Knowledge Inflows Exploratie en exploitatie activiteiten van managers: de invloed van organisatiefactoren en kennisinstromen Proefschrift ter verkrijging van de...»

«University of Waterloo BOARD OF GOVERNORS Tuesday 2 February 2016 Meeting 1:30 p.m. Needles Hall, Room 3407 Teleconference Coordinates Toll Free Number: 1-888-676-9057 Participant PIN Code: 49981499 Note: directions/parking information for external members to follow. Please convey regrets to Emily Schroeder at 519-888-4567, ext. 32749 or eschroeder@uwaterloo.ca. MEETING Page Action OPEN SESSION 1:30 1. Conflict of Interest Oral Declaration 2. Remarks from the Chair Oral Information 3....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.