WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 24 |

«Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i jego obywateli Adam F. BARAN Wydawnictwo „Attyla” TARNOBRZEG 2012 Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i ...»

-- [ Page 2 ] --

16 | Adam F. Baran (1912–1949) (Tarnobrzeg 1995). W tym wypadku uzupełnienia są jednak tak niewielkie, że ostatecznie zdecydowałem się na przypomnienie tego opracowania w pierwotnym kształcie (chod apel o dodatkowe fakty nadal traktuję jako aktualny).

Chciałbym też podkreślid, że tylko w wypadku publikacji na temat Stanisława Jasioskiego ukazała się ona bez istotnych zmian, kilka lat po prezentowanym tu pierwodruku z „Harcerza Tarnobrzeskiego”, na łamach „Tarnobrzeskich Zeszytów Historycznych” (nr 3/1993), poświęconych niemal w całości tematyce tarnobrzeskiego harcerstwa8.

* Przyjęte założenia nie zwalniają mnie jednak z obowiązku omówienia aktualnego stanu badao w zakresie publikowanych przeze mnie opracowao oraz ustosunkowania się do kwestii poruszanych przez autorów uzupełnieo do moich opracowao. Natomiast kwestię wykorzystania moich ówczesnych ustaleo przez innych badaczy (m.in. liczbę cytowao) pozostawiam już wnikliwemu Czytelnikowi.

Nie znam żadnej wydanej monografii naukowej poświęconej dziejom tarnobrzeskiej społeczności żydowskiej do 1772 r.

Niemniej o Żydach w miastach województwa sandomierskiePor. A.F. Baran, Stanisław Jasioski (1917–1943), „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1993, nr 3, s. 41–43.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 17 go i lubelskiego w XVIII pisała Jadwiga Muszyoska9. Wiele cennych informacji o lokalnej społeczności „starszych braci w wierze” zawarte jest w szczegółowym opracowaniu Ryszarda Szczygła10. Autor ten m.in. szacuje, że „w II połowie XVIII wieku ludnośd Tarnobrzega stanowiło około 300 chrześcijan i 360 Żydów”11 oraz podaje, że według inwentarza miasta z 1772 r. Żydzi w tym czasie „mieszkali w 15 domach zajezdnych i w 30 domach”12. Natomiast ogólny zarys dziejów lokalnego Sztetl zawarł na łamach swojej książki Andrzej Potocki13.

9 Zob. J. Muszyoska, Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku, Kielce 1998.

10 R. Szczygieł, Powstanie miasta i jego dzieje do 1772 roku [w:] Tarnobrzeg. Dzieje miasta 1593–1939, pod red. F. Kiryka, Tarnobrzeg 2005, s. 53–112.

11 Ibidem, s. 83.

12 Ibidem, s. 82. Ustalenia R. Szczygła potwierdzają, że liczebna przewaga Żydów w mieście wystąpiła już w II połowie XVIII wieku.

Zob. T. Opas, Miasto w czasach absolutyzmu austriackiego [w:]

Tarnobrzeg. Dzieje miasta 1593–1939…, s. 171. Por. A.F. Baran, Tarnobrzeg „Szalom”, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1991, nr 1, s. 6.

13 A. Potocki, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004, s. 185–187.

Dane te na ogół korespondują z informacjami dotyczącymi Tarnobrzega, dostępnymi w sieci. Zob. Tarnobrzeg – Wirtualny Sztetl, http://www.sztetl.org.pl/pl/article/tarnobrzeg/5,historia/ (dostęp 30 VI 2012 r.). Por. ShtetLinks Page: Tarnobrzeg – Dzikow, oprac.

Gayle Riley, http://kehilalinks.jewishgen.org/Tarnobrzeg/index.htm 18 | Adam F. Baran Jeżeli chodzi o losy tarnobrzeskich Żydów podczas okupacji hitlerowskiej 1939–1944 ujął je w swojej książce habilitacyjnej Tadeusz Zych14. Ustalił on m.in., że prof. Józefa Nussbauma wraz z żoną i synem zamordowali Niemcy w okolicach Tarnopola (przeżyła tylko córka).

Muszę przyznad, że pisząc o „kamienicy” wójta Dzikowa, Jana Słomki nie znałem publikacji Józefa Myjaka z 1985 r. ogłoszonej w „Tygodniku Nadwiślaoskim”15. Autor ten pisząc o domu wójta, usytuowanego przy ulicy Władysława Jasioskiego, pisał m.in.: „Stoi szczytem do ulicy. Mimo że ma już 102 lata trzyma się dobrze dzięki troskliwym zabiegom gospodarzy. Jedynym ozdobnym elementem w surowej raczej bryle są dwie kolumny podtrzymujące ganek okapowy. (..) Mimo zmian wielokrotnych w użytkowaniu tego domu, układ jego wnętrz się nie zmienił. Sieo rozdziela niesymetrycznie bryłę budowli. Z niej wchodzi się do kuchni i pokoi usytuowanych na obu stronach amfiladowo. Myślę, że warto na tym domu zostawid trwały (dostęp 30 VI 2012 r.); POLIN – Dziedzictwo Polskich Żydów, http://polin.org.pl/cities/106/ (dostęp 30 VI 2012 r.); Cmentarz żydowski w Tarnobrzegu, http://www.kirkuty.xip.pl/tarnobrzeg.htm (dostęp 30 VI 2012 r.).

14 T. Zych, Tarnobrzeg pod okupacją niemiecką 1939–1944, Tarnobrzeg 2008, s. 51–62.

15 J. Myjak, Dom wójta Słomki, „Tygodnik Nadwiślaoski” (Tarnobrzeg) 1985, nr 49, s. 8. Może warto by rozważyd postulat tego autora aktualnie – w trwającym właśnie Roku Jana Słomki?

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 19 ślad (może w formie tablicy), który by mówił o pierwszym gospodarzu, wójcie z Dzikowa, niepoślednim człowieku i pisarzu. Wszak to także element naszej historii”16.

Od chwili wydania biografii Michała Marczaka mojego autorstwa minęło już szesnaście lat. W tym czasie udostępniłem jej treśd na stronach internetowych (od 1998 r.), licząc na szerszą popularyzację tej niezwykle zasłużonej dla Tarnobrzega postaci17. Niezależne inicjatywy podjęli też inni. W 2000 r. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega wydało edycję tekstów M. Marczaka pt. Tarnobrzeg. Z dziejów miasta i powiatu18, a w 2004 r. ukazał się reprint sprawozdao dyrekcji C.K. Szkoły Realnej, Paostwowej Szkoły Realnej i Paostwowego Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu za lata 1909–1938, w których także znajdują się opracowania Marczaka19. 30 maja 2006 r. imię „dr. Michała Marczaka” nadano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu w jubileusz jej 16 Ibidem.

17 Zob. A.F. Baran, Bibliotekarz z Dzikowa. Dr Michał Marczak (1886– 1945), http://barana.republika.pl/ (dostęp 30 VI 2012 r.).

18 Zob. M. Marczak, Tarnobrzeg. Z dziejów miasta i powiatu, oprac.

A. Janas, A. Wójcik, Tarnobrzeg 2000.

19 Zob. Sprawozdania Dyrekcji C.K. Szkoły Realnej, Paostwowej Szkoły Realnej i Paostwowego Gimnazjum im. Hetmana J. Tarnowskiego w Tarnobrzegu za lata 1909–1938, oprac. A. Kaczorowski, [Edycja przygotowana z okazji 95-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tarnobrzegu], Tarnobrzeg 2004.

20 | Adam F. Baran 60-lecia20, a całkiem niedawno na terenie Zamku Tarnowskich w Dzikowie (siedziba główna MHMT) jedna z wydzielonych ekspozycji została poświęcona w całości Marczakowi i jego rodzinie. Jednak najnowszy stan badao dotyczący tej postaci znajdziemy w książce Małgorzaty Lis, która jest pokłosiem jej doktoratu z pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II21.

Najbardziej aktualny i szczegółowy opis udziału tarnobrzeskich harcerzy w konspiracji antyhitlerowskiej 1939–1944 znajdziemy na łamach książki Janusza Krężela22. Natomiast najnowsze ustalenia dotyczące dziejów Obwodu ZWZ-AK Tarnobrzeg w latach 1939–1945 opublikował w swojej monografii Tadeusz Zych23. Uzupełnieniem do tych prac są niektóre publikacje zamieszczone w książce Powiat tarnobrzeski 20 Zob. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, http://www.mbp.tarnobrzeg.pl/ (dostęp 30 VI 2012 r.).

21 Zob. M. Lis, Z Grywałdu na Uniwersytet Jagiellooski. Życie i działalnośd kulturalno-oświatowa Michała Marczaka (1886–1945), Tarnobrzeg 2011.

22 J. Krężel, Szare Szeregi na terenie południowo-wschodniej Polski, tom 2: Konspiracja harcerzy 1939–1945, Tarnów 1996, s. 81–137.

23 Zob. T. Zych, Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa w obwodzie tarnobrzeskim 1939–1945, przedmowa: W. Bartoszewski, Tarnobrzeg 2004.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 21 w latach 1944–195624, opracowanie Marzeny Grosickiej25, teksty Włodzimierza Bonusiaka zamieszczone w tomie Tarnobrzeg. Dzieje miasta 1939–199926 i obszerna monografia Grzegorza Ostasza na temat Podokręgu AK Rzeszów27.

Jeśli na okres powojenny spojrzymy z perspektywy harcerzykonspiratorów, działającej pod koniec lat 40-tych XX wieku w Tarnobrzegu organizacji „Młodzieżowy Ruchu Oporu”, to do najnowszych opracowao na ten temat należy analiza Marzeny Grosickiej w książce Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL28, praca tej samej autorki 24 Zob. Powiat tarnobrzeski w latach 1944–1956, pod red. Z. Nawrockiego i T. Zycha, Tarnobrzeg 2005.

25 M. Grosicka, Działalnośd niepodległościowa Kazimierza Bogacza ps. „Bławat”, „Wiktor”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 30, s. 101–111.

26 W. Bonusiak, Tarnobrzeg podczas II wojny światowej [w:] Tarnobrzeg. Dzieje miasta 1939–1999, pod red. F. Kiryka i A. WójcikaŁużyckiego, Tarnobrzeg 2010, s. 7–39. Por. idem, Ruch oporu w Tarnobrzegu w okresie okupacji [w:] Tarnobrzeg. Dzieje miasta 1939–1999…, s. 40–78.

27 Zob. G. Ostasz, Podziemna armia. Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010.

28 M. Grosicka, Organizacja konspiracyjna Młodzieżowy Ruch Oporu w Tarnobrzegu w latach 1948–1949 [w:] Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL, pod red. J. Kurtyki, Przemyśl 2007, s. 81–124.

22 | Adam F. Baran na temat Kazimierza Warchoła29, tekst Dariusza Bożka30 oraz materiały źródłowe opracowane przez Bogusława Wójcika31.

Informacje dodatkowe na temat początków struktur NSZZ „Solidarnośd” w KiZPS „Siarkopol” w Tarnobrzegu znajdziemy w monografii Dariusza Iwaneczko32, opracowaniu pt. Droga do niepodległości. Solidarnośd 1980–200533, kalendarium autorstwa Stanisława Żwiruka i Mariana Antooczyka34 oraz 29 M. Grosicka, Kazimierz Warchoł – komendant Młodzieżowego Ruchu Oporu (1948–1949), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 31, s. 21–28.

30 D. Bożek, Młodzieżowy Ruch Oporu 1948–1949 [w:] Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia…, s. 209–215. Por. idem, Młodzieżowy Ruch Oporu 1948–1949 [w:] Powiat tarnobrzeski w latach 1944– 1956…, s. 190–198.

31 Zob. Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956 w świetle dokumentów, oprac. B. Wójcik, Rzeszów 2009.

32 Zob. D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowowschodniej 1980–1989, Warszawa 2005.

33 Zob. Droga do niepodległości. Solidarnośd 1980–2005, oprac.

A. Borowski, Warszawa 2005.

34 S. Żwiruk, M. Antooczyk, Wielki przełom lat 1980–1981 w Tarnobrzegu [w:] Tarnobrzeg. Dzieje miasta 1939–1999…, s. 373–388.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 23 w opracowaniu Marcina Bukały na temat Regionu NSZZ „Solidarnośd” Ziemia Sandomierska35.

Istotnym uzupełnieniem do wszystkich opublikowanych tekstów i opracowao są z pewnością kolejne części Tarnobrzeskiego Słownika Biograficznego, autorstwa Tadeusza Zycha36 oraz opracowanie biograficzne Bogusława Szwedo pt. Kawalerowie Orderu Virtuti Militari Ziemi Tarnobrzeskiej37. Nie bez znaczenia są także biogramy opracowane przez Mariusza Krzysztofioskiego, ze słownika Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956 (tom III i IV)38 oraz niektóre informacje z kolejnych „Tarnobrzeskich Zeszytów Historycznych”39.

35

M. Bukała, NSZZ „Solidarnośd” Region Ziemia Sandomierska [w:]

NSZZ Solidarnośd 1980–1989, tom 5: Polska środkowo-wschodnia, pod red. Ł. Kamioskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010, s. 641–694.

36 Zob. T. Zych, Tarnobrzeski Słownik Biograficzny, tom I-III, Tarnobrzeg 1998, 2001 i 2007. Wiosną tego roku autor ten wydał książkę pt. Tarnobrzeskie rody (Tarnobrzeg 2012), która ukazuje dzieje Tarnobrzega poprzez wybrane biografie rodowitych obywateli miasta.

37 Zob. B. Szwedo, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari Ziemi Tarnobrzeskiej, Tarnobrzeg 2001.

38 Zob. biogramy: Adama Jagoszewskiego (tom III, 2007, s. 225–227) oraz Władysława Kozieła (tom IV, 2010, s. 307–311).

39 Zob. Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, Oddział PTH w Tarnobrzegu, http://www.tth.republika.pl/ (dostęp 30 VI 2012 r.).

24 | Adam F. Baran Wśród najnowszych opracowao poświeconych tematycznie symbolom naszego miasta tj. obrazowi MB Dzikowskiej oraz pomnikowi Bartosza Głowackiego, na szczególną uwagę zasługują książki wydane w 2004 r. przez Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne oraz MHMT40. Ich interesującym uzupełnieniem jest publikacja Pomniki i tablice Tarnobrzega (Tarnobrzeg 2005) opracowana przez Krystynę Błasiak i Stanisławę Mazur, której treśd dostępna jest on-line w Tarnobrzeskiej Bibliotece Cyfrowej, istniejącej od listopada 2011 r. przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu41.

W tym miejscu chciałbym się jeszcze odnieśd do dwóch publikacji. Zawarte w nich uwagi dotyczą dwóch prezentowanych tu tekstów w sposób bezpośredni.

Istotne uzupełnienia do dwóch biogramów zamieszczonych w moim opracowaniu na temat Obwodu AK Tarnobrzeg w latach 1944–1945 ukazały się w tomie VI „Studiów Rzeszowskich”. Ich autor, Tadeusz Łaszczewski, doprecyzował biogram Adama Jagoszewskiego, ur. 18 II 1888 w Żydaczowie, syna Mariana i Marii z domu From, w latach 1918–1921 oficera WP, który pełnił służbę w 38 pp w Przemyślu; w stopniu 40 Zob. m.in.: Dwa symbole Tarnobrzega, oprac. T. Zych, Tarnobrzeg 2004; A. Wójcik-Łużycki, A. Janas, Piękniejsza niż księżyc, jaśniejsza od gwiazd, Tarnobrzeg 2004.

41 Zob. Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa, http://tbc.tarnobrzeg.pl/ (dostęp 30 VI 2012 r.).

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 25 kapitana przeniesiony do rezerwy w latach 30-tych. Podczas okupacji hitlerowskiej konspiratora ZWZ-AK w Obwodzie AK Tarnobrzeg, po 1944 r. w strukturach tarnobrzeskich Nie – DSZ – WiN. W 1947 r. opuścił powiat Tarnobrzeg i zamieszkał w Krakowie. W marcu 1948 r. został wytropiony przez UB, przewieziony do PUBP w Tarnobrzegu i poddany brutalnemu śledztwu. Od 30 kwietnia 1948 r. w Rzeszowie, gdzie dalsze śledztwo prowadzili funkcjonariusze WUBP. Został skazany wyrokiem WSR w Rzeszowie z 11 czerwca 1948 r. na 15 lat pozbawienia wolności. W rzeszowskim więzieniu przebywał do lutego 1949 r., następnie przewieziony do Wronek (nr 1052/50 w Księdze Głównej więźniów ZK Wronki). Postanowieniem WSR w Krakowie udzielono mu przerwy w odbywaniu kary na okres roku (od 30 XI 1954 do 30 XI 1955 r.).

Podczas zwolnienia przebywał w Tarnobrzegu. Postanowieniem Naczelnego Sądu Wojskowego z 18 VII 1956 r. wyrok złagodzono na podstawie amnestii, a sprawę umorzono.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 24 |


Similar works:

«One-Third is Three-Quarters of One-Half Peter Gould Lynne Outhred NSW Department of Education and Training Macquarie University peter.gould@det.nsw.edu.au lynne.outhred@mq.edu.au Michael Mitchelmore Macquarie University mike.mitchelmore@mq.edu.au This paper reports on part of a larger cross-sectional study of the development of students’ quantitative concepts of fractions. In total, 1676 students in Years 4–8 were asked a series of questions designed to elicit their concept images of...»

«NEWSLETTER 15 26 October 2012 Coming Events: Week 3 Mon 29 Oct Board of Trustees Meeting In-class priority time continues this week. Wed 31 Year 13 Music Performance Evening, 7pm in the Hall Thu 1 Nov Year 9 Assembly & Attitude Presentation Period 1 Pasifika Parents Evening, 6pm in the Staffroom Last day for Year 13 – Final Assembly, issue reports and Fri 2 exam entry slips, Year 13 then released Last day for Year 12 – Final Assembly, issue reports Week 4 Mon 5 and exam entry slips, Year 12...»

«REPUBLIC OF KOSOVO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL Document no: 21x;22x.9-2010/2015-08 THE SYSTEM FOR ENERGY EFFICIENCY NEEDS TO BE STRENGTHENED Non statutory Audit Prishtina, September 2015 The Office of the Auditor General (OAG) undertakes both Regularity and Performance Audits. The Deputy Auditor General Artan Venhari is acting head of the OAG which employs around 145 staff. Our Mission is to “Contribute to sound financial management in public administration”. We shall perform quality...»

«Intercultural Communication Studies XXII: 2 (2013) Munzhedzi James Mafela Cultural Diversity and the Element of Negation Munzhedzi James Mafela University of South Africa, South Africa Abstract: Communication, the process of sending and receiving messages to achieve understanding, is accomplished through language, verbal and nonverbal. Language usage differs from culture to culture. Some African languages tend to use an indirect verbal style to express their messages. This may be achieved by...»

«Sten Tesch Sigtuna ca. 980–1200 – det maktpolitiska och sakrala stadsrummet Sigtuna är Sveriges äldsta medeltidsstad. I dag är Sigtuna en småstad med ca. 8000 invånare. Staden ligger vid en ganska trång farled i norra delen av sjön Mälaren, ca. 35 km norr om Birka och 35 km söder om Gamla Uppsala (Fig. 1). Bebyggelsen ligger utmed en smal strandremsa med ett ganska bergigt och skogbevuxet landskap i ryggen. När staden grundlades för drygt tusen år sedan låg vattenytan ca. 5 m...»

«Soil carbon sequestration and climate change in semi-arid Sudan Ardö, Jonas Published in: Sudan Academy of Sciences Journal-Special Issue (Climate Change) Published: 01/01/2015 Link to publication Citation for published version (APA): Ardö, J. (2015). Soil carbon sequestration and climate change in semi-arid Sudan. Sudan Academy of Sciences Journal-Special Issue (Climate Change), 11, 140-163. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal...»

«Lokaal rapport Gemeente Schouwen-Duiveland H.J. Bos, K. Weterings Juni 2012 Inhoud Voorwoord Kernboodschappen Inleiding 1. De inwoners van Schouwen-Duiveland 2. Van levensfase naar levensfase: gezondheid en gedrag 0 t/m 3 jaar: Ouders geven het voorbeeld 4 t/m 11 jaar: Werken aan een goed fundament 12 t/m 18 jaar: De brug naar volwassenheid 19 t/m 64 jaar: Gezonde volwassenen, gezonde toekomst 65 jaar en ouder: Steeds ouder worden; gezondheid koesteren 3. Gezonde en veilige omgeving 3.1 Sociale...»

«DRUG TESTING AND PRIVACY The Privacy Commissioner of Canada The Privacy Commissioner of Canada 112 Kent Street Ottawa, Ontario K1A 1H3 (613) 995-2410, 1-800-267-0441 © Minister of Supply and Services Canada 1990 Cat. No. IP34-2/1990 ISBN 0-662-57569-5 Table of Contents _Toc390945017 INTRODUCTION PART I: VARIABLES IN THE DRUG TESTING PROCESS (a) The Justifications for Testing (i) Reducing the demand for illicit drugs (ii) Health and safety (iii) Efficiency, economy and honesty (iv)...»

«Mojca Puncer Zgodba o laseh »Ko je ječarka prišla v celico, da bi jo pripravila za šesti spopad s hudičem, jo je našla v postelji mrtvo. Lasje so vreli kakor mehurčki po obriti lobanji in rasli vsem na očeh.« (G. G. Márquez) Časopisna senzacija je pod umetnikovim peresom prerasla v drobno mojstrovino, ki nam razpre zgodbo o prelestni dvanajstletni markizi, ki so jo po ugrizu steklega psa v skladu z lokalnimi običaji izpostavili nečloveškemu ritualu zdravljenja. Vire zanjo je...»

«April 2015 Dear Parents, Guardians and Families: We are sending this information to the parents, guardians and families of students who have applied for and are being considered for approval to study abroad during academic year 20152016. Students can apply to study abroad in a specific term, (fall 2015 or spring 2016), or in some cases, the entire academic year. This letter provides crucial information about Bryn Mawr’s study abroad policies and resources, which we hope you will find helpful....»

«Dissertation submitted to the Combined Faculties for the Natural Sciences and for Mathematics of the Ruperto-Carola University of Heidelberg, Germany for the degree of Doctor of Natural Sciences presented by Dipl-Biol. Jan-Marek Weislogel born in: Heidelberg Oral-examination: Title Visualisation of nuclear localised calcium signals using recombinant calcium indicators in in vivo model systems Referees: Prof. Dr. Hilmar Bading Dr. Jochen Wittbrodt Danksagung Ich möchte mich bei Prof. Dr. Hilmar...»

«單晶片網路系統的階層式架構 研究生 : 林 煌 凱 指導教授 : 周 景 揚 博士 國立交通大學 電子工程學系 電子研究所碩士班 摘要 隨著半導體製程的進步,在未來十年後將有可能實現單一晶片上整合上百個運算 元件。屆時,各元件之間的通訊將會是影響系統效能的一大關鍵。IC 設計工程師 需要一個能考慮通訊效能的系統設計方法。在這篇論文中,改良傳統二維網狀單晶...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.