WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 24 |

«Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i jego obywateli Adam F. BARAN Wydawnictwo „Attyla” TARNOBRZEG 2012 Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i ...»

-- [ Page 20 ] --

Ta ostatnia wywołała dużo emocji i wojewoda zaproponował udział w pracach „przy podziale mięsa” przedstawicielom „Solidarności”. Sprawy dotyczące Tarnobrzega (niedogrzewanie mieszkao, dostawy ciepłej wody dla mieszkaoców ulicy 27 W drugiej połowie października 1980 r. MKZ NSZZ „S” otrzymała ostatecznie pomieszczenia biurowe (4 pokoje + zaplecze) w Stalowej Woli przy ul. Lenina 10/22. Jak pisały „Nowiny”, pomieszczenia były wyposażone w komplet mebli biurowych oraz telefon. Akces do „Solidarności” deklarowały wówczas załogi 22 zakładów i instytucji z woj. tarnobrzeskiego. Na początku listopada 1980 r. deklarację taką złożyli w MKZ przedstawiciele 50 zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw i instytucji województwa. Zob. (fl), Regionalny Międzyzakładowy KZ „Solidarnośd” otrzymał siedzibę w Stalowej Woli, „Nowiny” (Rzeszów) 1980, nr 232, s. 1. Por. (kl), Związki zawodowe w działaniu, „Nowiny” (Rzeszów) 1980, nr 246, s. 3.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 181 Kopernika i osiedla Serbinów, niska temperatura pomieszczeo w tarnobrzeskim szpitalu) przedstawił Mieczysław Nieradka z KiZPS. Podczas spotkania uzgodniono także powrót figury św. Barbary przed Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu i ponowne otwarcie na potrzeby chorych kaplicy szpitalnej28.

Wybory do Komisji Przedsiębiorstwa NSZZ „Solidarnośd”

W dniu 14 grudnia 1980 roku, w sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Tarnobrzegu odbyło się I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnośd” KiZPS „Siarkopol”29. W zebraniu, które poprzedziła uroczysta Msza św. w Tarnobrzeskiem kościele OO. Dominikanów, uczestniczyło 304 delegatów, reprezentujących 16 komisji zakładowych, kopalnianych i wydziałowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. I sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR Maciej Kwasek, naczelny dyrektor KiZPS „Siarkopol” Jan Klimek, przewodniczący Związkowej Rady Przedsiębiorstwa ZZ „Chemików” Antoni Jakubowicz, 28 B. Trzaska, Czy to już czas naprawy?, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1980, nr 52, s. 2. Por. Spotkanie aktywu „Solidarności” z władzami wojewódzkimi w Tarnobrzegu, „Nowiny” (Rzeszów) 1980, nr 168, s. 1–2;

B. Trzaska, Czy to już czas naprawy?, cz. II, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1981, nr 1, s. 6; (z.fl), Siedziby dla komitetów założycielskich NSZZ „S” w Przemyślu i Tarnobrzegu, „Nowiny” (Rzeszów) 1980, nr 227, s. 2.

29 Treśd zaproszenia i zarazem mandatu Stanisława Barana jako delegata na zebranie wyborcze KP NSZZ „S” KiZPS „Siarkopol” w Tarnobrzegu, w zbiorach autora.

182 | Adam F. Baran a także przedstawiciele NSZZ „S” z innych tarnobrzeskich zakładów. Po zapoznaniu wszystkich z działalnością Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarnośd” przez Mieczysława Nieradkę, na prowadzącego zebranie wybrano – za aprobatą sali – Mariana Antooczyka, Henryka Skrzeszewskiego i Tadeusza Wojteczkę. Uczestnicy wybrali także Komisję Wnioskową i Komisję Wyborczą. Podczas dyskusji delegaci przegłosowali m.in. wniosek, aby przewodniczący Komisji Zakładowych i Wydziałowych wchodzili automatycznie w skład Komisji Przedsiębiorstwa. Uchwalono także, że przewodniczący Komisji Przedsiębiorstwa będzie pracownikiem etatowym Związku (podobny wniosek, dotyczący przewodniczących Komisji Zakładowych, upadł), a sprawy związkowe będzie załatwiało biuro, składające się z pracowników etatowych (specjalistów), którzy nie będą mieli prawa podejmowania decyzji wykraczających poza ich „biurowe” kompetencje. Następnie dyrektor Jan Klimek zadeklarował gotowośd do ścisłej i partnerskiej współpracy ze Związkiem. Po jego wystąpieniu rozpoczęły się wybory do władz NSZZ „Solidarnośd” w KiZPS. Po głosowaniu i podczas prac Komisji Wyborczej delegaci omawiali m.in.

problem pijaostwa i alkoholizmu na terenie zakładu pracy, mówiono o potrzebie dbałości o dobro społeczne oraz o problemach wsi i rolnictwa. W późnych godzinach wieczornych delegaci zapoznali się z wynikami głosowania. Przewodniczącym Komisji Przedsiębiorstwa NSZZ „Solidarnośd” został wybrany większością głosów Mieczysław Nieradka – inż. mechanik, pracownik Kopalni „Jeziórko”, przewodniczący Komitetu Strajkowego w tej kopalni we wrześniu 1980 roku. W skład

wybranego Prezydium Komisji Przedsiębiorstwa weszli także:

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 183 Marian Antooczyk i Zbigniew Satara (zastępcy przewodniczącego), Alicja Zych (sekretarz KP) oraz Jan Tatko, Jan Świercz, Kazimierz Pawlik, Stanisław Żwiruk i Stanisław Kozdra (członkowie Prezydium). Komisję Przedsiębiorstwa stanowili: Józef Kuciel, Leszek Wiatr, Tadeusz Wojteczko, Jerzy Karaś, Edmund Myszka, Stanisław Floras, Waldemar Zielioski, Zofia Pandura, Mieczysław Kosior, Tadeusz Adamczyk, Jan Decowski, Eugeniusz Ciosek, Stefan Reczek, Zdzisław Węcowski, Józef Sowa, Adolf Ławrowski i Czesław Orlioski. Delegaci wybrali także Komisję Rewizyjną w składzie: Zdzisław Południak, Antoni Mazgaj, Maria Solska, Wojciech Jugo, Henryk Skrzeszewski, Stanisław Such i Bożena Tomczyk30.

Kilka dni później, w wywiadzie dla tygodnika „Siarka”, jakiego udzielił przewodniczący KP NSZZ „S” w KiZPS „Siarkopol”,

Mieczysław Nieradka, można było przeczytad:

„Nie będziemy niczego nikomu dawad, rozdzielad i przydzielad.

Nie będziemy nikogo nagradzad, ani karad. Nie będziemy też rządzid za administrację czy wspólnie (z nią). To nie jest nasze zadanie ani nasza rola. Jesteśmy związkiem zawodowym, a nie przybudówką dyrekcji czy kogokolwiek. (…) Oczywiście są u nas różni ludzie, jak wszędzie. Tylko w siarce »Solidarnośd« ma ponad dziesięd tysięcy członków. Byłoby naiwnością sądzid, że dotychczasowe obiboki, krzykacze, awanturnicy, 30 Walne zebranie NSZZ „Solidarnośd” w „Siarkopolu”, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1980, nr 52, s. 1–2. Por. Wybory w NSZZ „Solidarnośd” w Siarkopolu, „Nowiny” (Rzeszów) 1980, nr 273, s. 2.

184 | Adam F. Baran a także ci, którzy lubią zaglądad do kieliszka, zmienili się w cudowny sposób z chwilą podpisania deklaracji. Zapewniam jednak, że takie jednostki nie mogą liczyd na naszą ochronę i pomoc, tym bardziej, jeśli swym zachowaniem będą kompromitowad związek. (…) My jako związek zawodowy jesteśmy żywotnie zainteresowani tym, aby zakład, w którym działamy, pracował jak najlepiej, jak najefektowniej. (…) Chodzi nam przede wszystkim o to, aby zapobiegad gospodarce rabunkowej, marnotrawstwu i wszelkiego rodzaju niegospodarności. (…) Nie pragniemy jednak produkcji za wszelką cenę, kosztem zdrowia załogi i zatrucia naszego otoczenia”31.

W dniu 16 grudnia 1980 roku delegacja KP NSZZ „Solidarnośd” w KiZPS „Siarkopol” uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia pomnika ofiar Grudnia ’70 w Gdaosku. Warto podkreślid, że związkowcy z „Siarkopolu” podczas kwesty zebrali na ten cel kwotę 30 280 złotych32. Okres świąteczny i nowy 1981 rok rozpoczął kolejny etap – współorganizowania regionalnych struktur „Solidarności”. I wcale nie był łatwiejszy od poprzedniego.

31 (M. Nieradka), Nie mamy zamiaru rządzid…, Rozmawiał: M. Lubaś, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1981, nr 1, s. 1 i 3.

32 T. Zych, „Solidarnośd” tarnobrzeska – kalendarium, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1996, nr 12, s. 10.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 185

Postulaty pracowników Kopalni „Machów” w KiZPS „Siarkopol” w Tarnobrzegu (3–11 września 1980 r.):

1. Ustala się, że w stosunku do osób biorących udział w strajku i Zakładowego Komitetu Strajkowego oraz ich rodzin teraz i w przyszłości nie stosowane będą żadne represje i szykany, mające pozory legalności.

2. Osobom biorącym udział w strajku Dyrekcja KiZPS zaliczy dni strajku jako dni płatne w wysokości 100 proc.

przy pełnym nadrobieniu produkcji.

3. Zabezpieczyd w niezbędny sprzęt pomocniczy Kop.*alnię+ Machów zgodnie z programem techniczno-produkcyjnym na lata 1977–1982, utrzymanie zdolności produkcyjnej Kop. Machów, zatwierdzonym decyzją Dyrekcji Nacz. ZKSChem. z dnia 14.06.77.

4. Przyznad wszystkim pracownikom Kop. Machów i Piaseczno rekompensatę z tytułu zwyżki cen i kosztów utrzymania w wysokości 1 800 zł średnio na pracownika. Rozdział tej kwoty powinien nastąpid w porozumieniu w Komitetem Strajkowym odpowiednio do poszczególnych zaszeregowao pracowników, z uwzględnieniem najniżej zarabiających. Wprowadzid dla dozoru II-gą tabelę płac.

5. Wprowadzid podwyższoną kartę górnika zgodnie z rozdz. XII Układu Zbiorowego Pracy dla Kop.[alni] Sur.*owców+ Chemicznych zgodnie z artykułem 2, ust.

1a i art. 2, ust. 2a i art. 4. Zgodnie z treścią wymienionych wyżej artykułów karta górnika w stosunku do istniejącej dotychczas zostanie podniesiona do wysokości 30–40–50 i 60, w zależności od stażu pracy.

186 | Adam F. Baran

6. Załoga Kopalni Machów i Piaseczno domaga się ścisłego stosowania Uchwały Rady Paostwa z dnia 1.07.1960 roku w sprawie nadawania orderów i odznaczeo za nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę w górnictwie, hutnictwie i stoczniach (Monitor Polski z 1960 r. Nr 55, poz. 61).

7. Przy przeniesieniu pracownika na inne stanowisko (pomijając przeniesienie karne) nie zmniejszad wysokości wcześniej nabytej karty górnika.

8. Ujednolicid pobyt w sanatorium, w ramach urlopu profilaktycznego lub zwolnienia lekarskiego.

9. Ze względu na wybitnie szkodliwe warunki pracy i otoczenia wprowadzid dla całej załogi Kop. Machów i Piaseczno dodatek w wysokości 15 proc., a ponadto dla części załogi, zatrudnionej bezpośrednio na wyrobisku Kopalni, przyznad urlop profilaktyczny proporcjonalnie do stopnia uciążliwości i szkodliwości stanowiska pracy.

10. Podwyższyd dodatek za pracę nocną do 50 proc.

11. Wprowadzid dodatek kierownika dla służb technologicznych. Nie potrącad dodatku kierowniczego z powodu urlopu oraz zwolnienia lekarskiego powypadkowego.

12. W przypadku przeniesienia z czterobrygadowego systemu pracy na system skrócony, wypłacid przez okres 3-ch miesięcy dodatek wyrównawczy.

13. Zmienid rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania nagrodzenia za urlop i zasiłek choTarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 187

–  –  –

14. Wynagradzad pracowników za długoletnią, nienaganną i sumienną pracę, przyznając im wyższą grupę osobistego zaszeregowania lub zmianę tabeli – rozpatrywad każdy przypadek indywidualnie po przekroczeniu przez pracownika wieku 45 lat, zwalniając go z wymogów kwalifikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Oddz.*ału+ Odwadniania.

15. Utrzymywad dotychczasową płacę w przypadku przeniesienia pracownika do innej pracy w wyniku orzeczenia Komisji Lekarskiej.

16. Wprowadzid płace za wolne przepracowane soboty, tak jak przepracowane niedziele lub wydłużyd urlop o ilośd przepracowanych wolnych sobót.

17. Przywrócid premię z eksportów za aktywizację eksportu siarki lub wprowadzid inną formę nagrody z tego tytułu.

18. Skrócid okres wypowiedzenia o pracę do 14 dni.

19. Zwracad koszty przejazdu w obie strony w czasie urlopu do wysokości kwoty wynikającej z ceny biletu.

20. Na dzieci kaleki i ułomne podwyższyd dodatek do wysokości 1 500 zł.

21. Wybudowad nowy budynek warsztatu elektrycznego w celu polepszenia warunków pracy.

–  –  –

23. Wprowadzid saperki.

24. Ograniczyd nadużywanie władzy i samowoli SB i MO.

25. Wstrzymad fundusz inwestycyjny na rozbudowę MO, a przeznaczyd go na budowę szkół i przedszkoli.

26. Zobowiązad służbę medyczną do wykazania chorób zawodowych związanych z pracą w siarce.

27. Poprawid zaopatrzenie Tarnobrzega i okolic w artykuły żywnościowe i przemysłowe.

28. Popieramy i żądamy wprowadzenia w życie postulatów MKS Wybrzeże i rozciągnięcia ich na cały kraj.

Źródło: Dokumenty, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1996, nr 12, s. 63– 64.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 189 „POWIATOWY BADEN-POWELL” 17 czerwca 1989 r. był dla tarnobrzeskich harcerzy dniem szczególnym, zwłaszcza dla tych, którzy pamiętają jeszcze szkolne mury gimnazjum tarnobrzeskiego, wakacje na obozach letnich, harcerskie festyny, teatrzyki, zloty, w koocu czas okupacji i dalsze lata. Dzieo ten mocno był związany z 80leciem tarnobrzeskiego gimnazjum i liceum, ale harcerki i harcerze w tym dniu szczególnie się wyróżnili.

Już rano, podczas uroczystej Mszy św. w kościele OO. Dominikanów w Tarnobrzegu zabrzmiała stara harcerska modlitwa, kiedy wszyscy podziwiali nową, poświęconą i odsłoniętą tablicę – „Pamięci tarnobrzeskich harcerek i harcerzy”. Jakże bardzo cieszyły słowa wyryte na mosiężnej tablicy: „Mam szczerą wolę, całym życiem pełnid służbę Bogu i Polsce…”. Nawet teraz, kiedy po tylu latach harcerstwo uległo tak wielkim przeobrażeniom.

Po mszy rozprowadzano okolicznościowy numer „Harcerza Tarnobrzeskiego” – kwartalnika KCh ZHP Tarnobrzeg, okolicznościowo przygotowanego przez Środowiskowy Krąg Instruktorski „Skaut” im. O. i R. Baden-Powell oraz Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega. Wśród zgromadzonych padały ciepłe i radosne słowa, że mogliśmy się znowu spotkad.

Największą niespodziankę zrobił wszystkim przybyły z Londynu harcmistrz Ignacy Płonka HR, były hufcowy harcerzy w Tarnobrzegu oraz profesor tarnobrzeskiego gimnazjum w latach trzydziestych. Wielka to była niespodzianka, kiedy jeden z księży oznajmił, że wśród nas znajduje się ta wspaniała postad.

190 | Adam F. Baran Zacząłem szukad, rozglądad się i w koocu wśród oblegających go przyjaciół-harcerzy zobaczyłem sędziwego, postawnego, chod niewielkiego wzrostu mężczyznę. Wiem wiele o nim samym, ale nigdy nie przypuszczałem, że spotkam się z tą osobą w przyjacielskiej rozmowie, jak harcerz z harcerzem.

Na klapie jego marynarki już z dala lśniły złote wieoce na krzyżu harcerskim, któremu poświęcił całe swoje życie.Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 24 |


Similar works:

«® Copyrighted material Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from The Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission. All rights reserved worldwide. Verses marked msg are from The Message. Copyright © by Eugene H. Peterson 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of NavPress Publishing Group. Verses marked tlb are from The Living Bible, Copyright © 1971. Used by permission of...»

«ECLIPSE 2 4 Midnight Finish C o m p a c t Ta c t i l e C o n t r o l S u r f a c e Users Manual Eclipse24 Midnight Finish and Eclipse24 are trademarks of JLCooper Electronics. All other brand names are the property of their respective owners. Eclipse 24 User’s Manual, First Edition Part Number 932120  2011 JLCooper Electronics, 142 Arena Street, El Segundo, CA 90245 USA (310) 322-9990 (310) 335-0110 www.jlcooper.com 2 Table of Contents Introduction Installation Unpacking Setup Connecting...»

«Bulletin of Portuguese Japanese Studies ISSN: 0874-8438 bpjs.cham@fcsh.unl.pt Universidade Nova de Lisboa Portugal Ribeiro, Madalena The Christian Nobility of Kyushu. A Perusal of Jesuit Sources Bulletin of Portuguese Japanese Studies, vol. 13, december, 2006, pp. 45-64 Universidade Nova de Lisboa Lisboa, Portugal Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36101302 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific...»

«AshaKiran is a non-profit organization founded in 2006 to fill a community need, for the purpose of providing assistance and counseling to people of South Asian origin (for now) in our community that are experiencing “crisis” situations due to language barriers and cultural stigmas, South Asians when faced with problems such as abuse, domestic violence, depression, or lack of a friendly ear. Dec 2011-Jan 2012 SPECIAL REQUEST AshaVani Message of Hope Your Immediate Attention Needed!!...»

«THE AESTHETICS OF SILENCE SUSAN SONTAG Aspen no. 5 + 6, item 3, 1967 http://www.ubu.com/aspen/aspen5and6/index.html I Every era has to reinvent the project of spirituality for itself. (Spirituality = plans, terminologies, ideas of deportment aimed at the resolution of painful structural contradictions inherent in the human situation, at the completion of human consciousness, at transcendence.) In the modern era, one of the most active metaphors for the spiritual project is art. The activities...»

«Metal Forming and Stamping Presses Improve productivity and safety in forming and stamping applications This paper takes a closer look at the automation and information solutions available for metal forming and stamping press systems. 2 | Metal Forming and Stamping Machine Table of Contents Executive Summary Introduction Challenges Solutions & Benefits Conclusions Customer Case Study Resources 3 | Metal Forming and Stamping Machine Executive Summary Press line production runs today are smaller...»

«Slide 1 “I Can Hear You Now” Eavesdropping on Bluetooth Headsets Joshua Wright jwright@willhackforsushi.com Hidden Risks of Bluetooth – © 2007 Joshua Wright Welcome to this session titled “I Can Hear You Now: Eavesdropping on Bluetooth Headsets”. My name is Joshua Wright, and I'm the author of this material, as well as a fervent wireless security researcher and analyst. For the past several years, I've been studying the growth of Bluetooth technology and use, with a careful eye...»

«Reservoir Facies of the Dodsland Viking Trend J. Edward Mathison Alethia Geologica Abstract The Viking Formation, comprising the Dodsland trend of west-central Saskatchewan, consists of three stacked erosionally truncated deltaic successions (Viking 1 to 3 in ascending order). The uppermost erosional surface is a regional unconformity, the top of Viking erosional surface, which progressively bevels Viking stata from south to north. Erosional truncation, along the northern margin of the...»

«CORRUGATED STEEL PIPE There are many different corrugated steel pipe and arch products used for a variety of purposes. This article is devoted principally to round corrugated steel pipe.HISTORY Corrugated Steel Pipe, which was the first introduced to the construction industry in 1896, has had many revisions to the basic metal composition, corrugation patterns, and coatings since that date. In conjunction with the manufacturing developments, many State Highway Departments and various agency...»

«UNITED STATES DEPARTMENT OF EDUCATION OFFICE FOR CIVIL RIGHTS REGION IX CALIFORNIA 50 BEALE ST., SUITE 7200 SAN FRANCISCO, CA 94105 August 5, 2016 Mr. Theodore Alejandre County Superintendent of Schools San Bernardino County Superintendent of Schools 601 North E Street San Bernardino, California 92415-0020 (In reply, please refer to docket number 09-14-5002.) Dear Superintendent Alejandre: This letter is to notify you that the U.S. Department of Education (Department), Office for Civil Rights...»

«Andrews University SEMINARY STUDIES Volume 44 Autumn 2006 Number 2 A Andrews University Press ANDREWS UNIVERSITY SEMINARY STUDIES The Journal of the Seventh-day Adventist Theological Seminary of Andrews University, Berrien Springs, Michigan 49104-1500, U.S.A. Editors: Jerry Moon and John W. Reeve John W. Reeve Book Review Editor:: Assistant Editor: Karen K. Abrahamson, auss@andrews.edu Copy Editors: Leona G. Running, Kevin Wiley, and Richard Choi Book Review Manager.• Marilynn Youngblood,...»

«     A University of Sussex DPhil thesis  Available online via Sussex Research Online:  http://sro.sussex.ac.uk/    This thesis is protected by copyright which belongs to the author.    This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first  obtaining permission in writing from the Author    The content must not be changed in any way or sold commercially in any ...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.