WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |

«Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i jego obywateli Adam F. BARAN Wydawnictwo „Attyla” TARNOBRZEG 2012 Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i ...»

-- [ Page 22 ] --

Salus Reipublicae suprema lex! – Bezpieczeostwo Rzeczypospolitej najwyższym prawem! – taką oto dewizę przyjęli sobie za wzór uczniowie ósmej klasy tarnobrzeskiego gimnazjum w 1938 roku. Tuż po maturze, w latach mrocznej hitlerowskiej, a później sowieckiej okupacji, liczni spośród Nich dali swoją postawą wyraz, że wybrana dewiza nie była tylko szkolnym frazesem. Odnajdujemy wśród Nich: ochotników polskiego września, dotkniętych sowieckimi łagrami i ofiarą swych Ojców w Katyniu, twórców organizacji „Odwet”, uczestników i organizatorów Tajnego Nauczania, żołnierzy spod Monte Cassino i konspiratorów AK na ziemi tarnobrzeskiej. W tej nielicznej grupie znalazł się jeden z 316 „cichociemnych”, major Hieronim Dekutowski „Zapora”, któremu dzisiaj, pośmiertnie, Rada Miasta Tarnobrzega przekaże na ręce rodziny najwyższe miejskie odznaczenie – Medal Sigillum Civis Virtuti.

Postad Dekutowskiego, pierwszego kawalera tego medalu, obliguje nas wszystkich do pewnej refleksji. Nadanie tego zaszczytnego odznaczenia „Zaporze” powinno nieśd ze sobą nie tylko tryumf prawdy, powinno byd także podkreśleniem wzoru, z którym obywatele naszego miasta powinni się utożTreśd wystąpienia podczas uroczystej sesji Rady Miasta Tarnobrzega, która miała miejsce 28 maja 1996 roku w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 201 samiad w swoim działaniu i życiu. Aby ten cel osiągnąd, każdy z nas powinien poznad obiektywny i prawdziwy obraz tego Polaka. Spróbowad dowiedzied się, jaką była Rzeczypospolita Dekutowskiego i jakim prawem kierował się w życiu „Zapora”?

Można przypuszczad, że pierwszą Rzeczypospolitą Dekutowskiego była z pewnością liczna, wielodzietna rodzina szanowanego tarnobrzeskiego rzemieślnika. To pamięd o starszym bracie, oficerze Wojska Polskiego, i jego mogiła na cmentarzu w Miechocinie. To ulica Kolejowa, przemianowana z czasem na Sienkiewicza, którą przemierzał niezliczoną ilośd razy do szkoły powszechnej, a później do gimnazjum. To przyjaciele z podwórka, druhowie z harcerstwa i koledzy ze szkolnej ławy. To także niedzielne nabożeostwa w kościele OO. Dominikanów i liczni Żydzi, spotykani na każdym niemal kroku – najliczniejsi obywatele ówczesnego, niewielkiego, powiatowego Tarnobrzega.

Można przypuszczad, że drugą Rzeczypospolitą była dla Dekutowskiego Polska broniąca swoich granic we wrześniu 1939 roku – rozerwana z Zachodu i Wschodu, zdradzona przez sojuszników. To także Rzeczypospolita we Francji i Anglii, w tysiącach serc polskich patriotów, wylewających swoją krew na obcej ziemi. To tęsknota za domem i prawdziwą bojową walką. To w koocu także pierwsza gródka ziemi, z którą zetknął się po zrzuceniu do Kraju. To w koocu Zamojszczyzna i Lubelszczyzna, na której przyszło mu walczyd w szeregach Armii Krajowej.

202 | Adam F. Baran I ostatnia, trzecia Rzeczypospolita, to ta której bezprawnie wyrwano nazwę do własnej, politycznej gry. Wbrew prawu rządzona z Moskwy przez nielicznych krajowych zauszników i bagnetami sołdatów NKWD. Przesiąknięta terrorem, szykanami, wywózkami na Sybir, sfingowanymi procesami, tysiącami ofiar wielu patriotów i niewinnych osób. To także kłamstwo i oszustwo na skalę międzynarodową. W koocu także siedmiokrotny wyrok śmierci w kazamatach bezpieki na warszawskim Mokotowie. Rzeczypospolita upodlona i przysypana wapnem.

Pierwszej Rzeczypospolitej Dekutowski zawdzięcza osobowośd, tradycję i ideały. Drugiej oddał swą młodośd i miłośd.

Był to więc związek odwzajemniony, służebny, wierny i prawdziwy!

Trzecia nie była już jego Rzeczypospolitą! W tym czasie swoją Rzeczypospolitą zachował w pamięci i Jej wzór starał się odtwarzad, aż do kooca!

Odtwarzał ją oczywiście na swój sposób – po żołniersku, zgodnie z przysięgą AK, a później WiN. Zagrożony aresztowaniem, zmuszony do samoobrony, nękany przez obławy KBW i NKWD odpowiadał kąśliwie i celnie.

Warto tu jednak przypomnied i szczególnie w tym miejscu podkreślid, że w międzyczasie „Zapora” trzykrotnie próbował zaprzestad walki. Po raz pierwszy w lipcu 1944 roku, gdy został ranny w czasie akcji „Burza”. Drugi raz latem 1945 r., kiedy rozwiązał oddział i z grupą zaufanych ludzi chciał przedoTarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 203 stad się na Zachód. Po raz trzeci zaprzestał walki już latem 1947 r., kiedy podpisał deklarację amnestyjną i ponownie chciał przedostad się na Zachód.

Szanowni Paostwo! Prócz dekalogu, który jest niezmiennym prawem postępowania dla każdego katolika, Dekutowski już jako gimnazjalista zdecydował się na służbę Bogu i Polsce.

W Prawie Harcerskim doskonalił swoją osobowośd i normy postępowania. Wypada tu przypomnied chodby: prawdomównośd, wiernośd i przyjaźo, radośd nawet w najcięższym położeniu oraz abstynencję od nikotyny i alkoholu. Na dodatek, jako funkcyjny w ZHP, musiał byd przykładem postępowania dla swoich wychowanków.

We wrześniu 1939 roku, w obliczu katastrofy i pożogi wojennej, zgłasza się jako ochotnik do Wojska Polskiego we Francji, powołanego przez pełnoprawny Rząd Polski na Uchodźstwie.

Już jako wyszkolony oficer do zadao dywersyjnych wraca do Kraju, aby wbrew okupacyjnemu prawu ustanawiad prawa polskie, nadane mu przez zwierzchników i cywilną władzę sądową.

Tragizm konfrontacji z żołnierzami Armii Czerwonej i aparatem terenowym marionetkowego rządu, nadanego przez Moskwę, spycha go do działao wymierzonych przeciw narzuconemu prawu, prawu które z legalnym prawem ustawodawczym polskiego Rządu w Londynie nie miało nic wspólnego i było wręcz jego zaprzeczeniem. Z wyroku zniewolonej RzeAdam F. Baran czypospolitej i prawa, które nim nie było, został skazany na siedmiokrotną karę śmierci i stracony.

Wyczekiwanym przez rodzinę i podkomendnych epilogiem oceny jego działao był niezawisły wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 23 maja 1994 roku, który po 45 latach szykan i zniesławieo stwierdził, że „Zapora” i jego podkomendni „prowadzili działalnośd na rzecz niepodległego bytu Paostwa Polskiego” i wyrok z 1948 roku unieważnił. Prawo, którym kierował się w swoim żołnierskim postępowaniu dopiero po tylu latach uznano za prawdziwe!

Szanowni Paostwo! Jeśli przyjmiemy, że Rzeczypospolita Dekutowskiego była także naszą Rzeczypospolitą, że prawo którym kierował się w życiu mogło byd także naszym prawem i jeśli uznamy utwierdzający nas w postawie niezawisły wyrok rehabilitacyjny sprzed dwóch lat, musimy kategorycznie sprzeciwiad się wszelkim przejawom szkalowania i zniesławiania dobrego imienia „Zapory”, ponieważ w konsekwencji podważane są także postawy wszystkich patriotów spod znaku Polski Walczącej – ludzi, którzy przelewali swoją krew, abyśmy mogli się cieszyd krajem wolnym i demokratycznym, z wszelkimi tego konsekwencjami.

Nadanie Sigillum Civis Virtuti majorowi Hieronimowi Dekutowskiemu „Zaporze” nie przeszło w sposób jednogłośny.

Adwersarzom „Zapory” i wszystkim, którzy nie mogą pogodzid

się z tym faktem zacytuję pod rozwagę fragment pisma wybitnego polskiego filozofa, prof. Tadeusza Kotarbioskiego:

„(…) Cóż to znaczy żyd zacnie? Cóż to znaczy postępowad haTarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 205 niebnie? Oto odpowiedź: haniebnie – to znaczy, że się przez to zasługuje na pogardę ze strony ludzi godnych szacunku, a zacnośd jest tego przeciwieostwem. Zacnie postępuje, kto zasługuje przez to na szacunek ludzi godnych szacunku. Krócej, czyny haniebne – to czyny godne pogardy, czyny zacne – to czyny godne szacunku. A porządnym człowiekiem jest ten i tylko ten, kto nie zasługuje na pogardę, zacnym – ten i tylko ten, kto zasługuje na szacunek”.

Miał rację redaktor Jerzy Ślaski, autor wydanej ostatnio książki, nadając jej tytuł „Żołnierze Wyklęci”. „Kłamstwo powtarzane po tysiąckrod w koocu staje się prawdą”. Taka klątwa wyryła głęboką bruzdę u wielu ludzi wyrosłych w PRL-u. Zanegowanie jej podważa sens egzystencji tysięcy funkcjonariuszy tego systemu. Nie mogą się z tym pogodzid, ale buta niektórych przekracza wyobrażenia wszystkich ich ofiar. Zapytałem kiedyś Eugeniusza Dąbrowskiego (konspiratora „Odwetu”, żołnierza oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, uczestnika „Burzy”, konspiratora AK, „Nie” i WiN, więzionego w czasach stalinowskich) o jego obecny stosunek do swoich oprawców.

Odpowiedział tak: „– Nigdy nie kierowałem się uczuciem zemsty czy rewanżu za moje tortury. Dziś uważam, że w pierwszej kolejności należy osądzid system – partię, ustrój komunistyczny, przywódców i co większych zbrodniarzy. Mówiąc inaczej, należy osądzid ZŁO. A tego do tej pory nie zrobiono.

I z tym nie mogę się pogodzid. Moim bezpośrednim oprawcom dawno wybaczyłem”.

Na koniec chciałbym Paostwu przypomnied dewizę, która była myślą przewodnią tego referatu. „Bezpieczeostwo RzeczypoAdam F. Baran spolitej największym prawem”. Jeżeli będziemy o tym pamiętali w każdym obywatelskim działaniu, jeżeli nie będzie to czczy frazes – jest nadzieja, że wzór „Zapory” pomoże nam szczególnie w chwilach trudnych i skomplikowanych, w czasie kiedy będziemy zmuszeni wybierad wartości nadrzędne dla dobra III już Rzeczypospolitej.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 207

HARCMISTRZ OD „JĘDRUSIA”. EUGENIUSZ DĄBROWSKI(1923–1996)

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł we Wrocławiu w dniu 24 listopada 1996 r. kapitan Eugeniusz Dąbrowski ps. „Pliszka”, „Genek”, senior środowiska „Jędrusiów”, kawaler m.in.

Srebrnego Krzyża Virtuti Militari, Krzyża Walecznych, Krzyża AK. Uroczystości żałobne odbyły się w dniu 28 listopada 1996 r. w Tarnobrzegu.

Chod urodził się w Bojanowie koło Niska (15 maja 1923 r.), jego rodzina związana była mocno z Tarnobrzegiem. Po ukooczeniu miejscowej szkoły powszechnej (1936), rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Jana Hetmana Tarnowskiego. Dzięki życzliwemu usposobieniu i wodzowskiej żyłce szybko awansował z zastępowego na drużynowego. Na ogólnopolskim kursie instruktorskim (lato 1939) wszedł do wąskiego grona harcerskiego Kręgu Totemowego.

Po klęsce wrześniowej szybko zorganizował w Tarnobrzegu harcerskie „tajne piątki”. Z czasem wraz ze swymi harcerzami znalazł się w organizacji „Odwet”, utworzonej przez prawnika, Władysława Jasioskiego. Dąbrowski był członkiem redakcji pisma „Odwet” i jego kolporterem, uczestniczył w większości akcji bojowych i dywersyjnych „Jędrusiów”, oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Władysława Jasioskiego, od rozbicia więzieo w Mielcu i Opatowie (1943), po akcję „Burza”, w której wziął udział jako porucznik RadomskoKieleckiego Okręgu AK „Jodła”.

208 | Adam F. Baran Po rozwiązaniu oddziału w grudniu 1944 r. powrócił w rodzinne strony i szybko włączył się w nurt drugiej konspiracji (AK, „Nie”, DSZ, WiN). Zdał wówczas eksternistycznie maturę w tarnobrzeskim liceum (1945 r.) i pełnił funkcję hufcowego miejscowego Hufca Harcerzy (do maja 1946 r.). Na zlecenie kierownictwa WiN podjął pracę wywiadowczą jako pracownik cywilny Komendy Powiatowej MO. W koocu maja 1946 r.

został aresztowany i osadzony w kieleckim więzieniu. Po ciężkim śledztwie został skazany wraz z podkomendnymi ze „Straży” WiN na pięd lat więzienia. Uwięzionych objęła jednak amnestia. Wiosną 1947 r. Eugeniusz Dąbrowski wyszedł na wolnośd. Zagrożony ponownym aresztowaniem ukrywał się na Ziemiach Zachodnich, gdzie z czasem osiadł i założył rodzinę. Przez długie lata, mimo szykan i trudności, był sumiennym pracownikiem regionalnych oddziałów Narodowego Banku Polskiego, ostatnio we Wrocławiu.

Po Październiku ’56 włączył się aktywnie w działalnośd społeczną. Był m.in. organizatorem i hufcowym Hufca ZHP Wrocław – Południe (do 1964 r.). Korzystając z osobistego archiwum rozpoczął swoją wielką pracę – upamiętnianie działalności „Odwetu” i „Jędrusiów”. Pierwszym krokiem ku temu stała się akcja zbierania składek wśród kolegów-konspiratorów, która doprowadziła do wystawienia trwałego pomnika – mogiły „Jędrusiów” na sulisławickim cmentarzu w maju 1959 r.

Wielką rolę w upamiętnianiu działalności „Jędrusiów” i jego podkomendnych odegrały liczne publikacje prasowe „Genka” (ponad 200 pozycji). W 1966 r. ukazało się nakładem Instytutu Wydawniczego „Pax” pierwsze wydanie książki pt. Szlakiem Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 209 „Jędrusiów”; już za rok, w 1967, trzeba było książkę wznowid – nakład nader szybko został wyczerpany. We wstępie do trzeciego wydania Szlakiem „Jędrusiów” (Kraków 1992) Eugeniusz Dąbrowski wyjaśniał: „Wspomnienia zawarte w »Szlakiem Jędrusiów« nie obejmują powojennych losów partyzantów tego oddziału, bo żaden wydawca nie był w stanie w minionym okresie opublikowad pełnej prawdy o Armii Krajowej.

Oba wydania książki ukazały się w latach sześddziesiątych i wobec wszechwładnej w tym czasie cenzury autor zmuszony był zrezygnowad z wymieniania niektórych, co sławniejszych nazwisk dowódców i partyzantów”.

W 1969 r. ukazał się kolejny tom wspomnieo Eugeniusza Dąbrowskiego pt. Bez broni. Publikacja ta wypełniła lukę dotyczącą dziejów organizacji konspiracyjnej „Odwet” i genezy powstania Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”. Również i ta książka doczekała się wznowienia w 1990 r. w Instytucie Wydawniczym „Pax” (autor dołączył jeden nowy rozdział pt. Zasanie, placówka Wisła-San).

Mimo licznych zabiegów podejmowanych w Instytucie Wydawniczym „Pax” nie udało się Dąbrowskiemu wydad trzeciej, pozostającej wciąż w maszynopisie, części wspomnieo, które dotyczyły lat konspiracji poakowskiej, więzienia, dalszych losów żołnierzy – „Jędrusiów”.

W 1987 r. Dąbrowski został laureatem konkursu na wspomnienia o Tarnobrzegu, ogłoszonego przez Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega. Nadesłał pracę pt. Czuwaj – Bądź Gotów.Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |


Similar works:

«Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE LAS ROZAS DE MADRID, CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.ASISTENTES: Sr. Alcalde-Presidente: D. José Ignacio Fernández Rubio Sres. Concejales: D. Ángel Francisco Alonso Bernal D. Fco. Javier Espadas López-Terradas Dª Mercedes Piera Rojo Dª M.ª Jesús Villamediana Díez D. Juan Blasco Martínez D. José Luis Álvarez de Francisco Dª M.ª Cristina Sopeña de la Torre Dª Paula Gómez-Angulo...»

«MUSITRONICS & A N G E L C I T Y A U D I O TURBO-DW OWNER’S MANUAL BY JAMES FELLOWS Contents: Instalation..pg. 01 Programable Turbo Features..pg. 05 Miscellaneous..pg. 07 Memory Architecture and Use..pg. 08 Tape, Sys.Ex, Polyphony etc...pg. 10 MIDI Operation with Turbo..pg. 11 Arpeqqiator..pg. 12 IMPORTANT DO NOT OR REMOVE TURBO FROM PACKAGE BEFORE READING INSTALATION INSTRUCTIONS. DO NOT TOUCH TURBO BOARD UNTIL YOU ARE READY TO INSTALL IT !!! Turbo Hardware and Software Copyright 1989,...»

«Supplement for additional information-Santo Domingo, Dominican Republic Police Certificate needed at interview: Each applicant aged 18 years or older living in the Dominican Republic must bring an updated/current police certificate with them at the time of their interview. Note: If you previously provided a Dominican Republic police certificate to the National Visa Center, you must still present an updated/current police certificate at the time of your interview. Availability of Police...»

«Therapeutic discourse: a phenomenological view Item type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Hartmann, Barbara Dianna Reed Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Downloaded...»

«Simulation of mean and extreme temperature and precipitation conditions over the Carpathian Basin for the 21st century using the regional climate model RegCM Thesis of the PhD dissertation CSABA ZSOLT TORMA PhD SCHOOL IN EARTH SCIENCES Director of the PhD school: Dr. Gyula Gábris, professor PROGRAM IN GEOGRAPHY-METEOROLOGY Program leader: Dr. József Nemes-Nagy, professor Supervisor: Dr. JUDIT BARTHOLY professor, head of the Department of Meteorology Consultant: Dr. RITA PONGRÁCZ assistant...»

«Canadian Passport Application Pack         Canadian Passport Application Pack For Applicants Applying from Outside of Canada This application is both for adults (over 16) and children (under 16) who are Canadian Citizens living abroad and who are applying for a first time passport, a passport renewal or to replace a lost, damaged or stolen passport. Canadian Citizens living in USA, Bermuda, American Samoa, the Midway Islands, Puerto Rico and the US Virgin Islands must use the application...»

«AURCET-2013 SYLLABUS COMMON TO ALL ARTS SUBJECTS PAPER – I 1. General English {Comprehension, Prepositions, One-word Substitutes, Choose the Appropriate option, Phrasal Verbs, Idomatic Expessions}. – (25 Questions) 2. General Knowledge and Current Affairs – (7 Questions) 3. Quantitative Ability – (6 Questions) 4. Reasoning – (6 Questions) 5. Logic Reasoning – (6 Questions) ************ 1 AURCET – 2013 SYLLABUS TEST NO. – 31: ANTHROPOLOGY PAPER-II Culture & Society:...»

«                ! ∀ # ∃% &  # ∋( )!∗+, −. / .0 / 12 0 3.  4 5    # )∗, 6 1 67 8&&∋ !+1∗ 9 /∗!∗!∗:;; !∗+!∗!7            Minimising the Number of Gap-Zeros in Binary Matrices Konstantin Chakhlevitch a, Celia A. Glass a,∗ b, Natalia V. Shakhlevich a Cass Business School, City University...»

«Stigmatisation, discrimination et violations des droits de l’homme associées au VIH Etudes de cas des interventions réussies COLLECTION MEILLEURES PRATIQUES DE L‘ONUSIDA Document élaboré pour l’ONUSIDA par Peter Aggleton, Kate Wood et Anne Malcolm Unité de recherche Thomas Coram Institut de l’Education, Université de Londres, Royaume-Uni Richard Parker Département des sciences socio-médicales, Ecole de Santé publique Mailman, Université Columbia, New York, Etats-Unis...»

«of BRITISH COLUMBIA Fish-stream Identification Guidebook Second edition Version 2.1 August 1998 This Forest Practices Code Guidebook is presented for information only. It is not cited in regulation. The Forest and Range Practices Act and its regulations took effect on Jan. 31, 2004. This replaced the Forest Practices Code of British Columbia Act and regulations. For further information please see the Forest and Range Practices Act. BC Environment Fish-stream Identification Guidebook of BRITISH...»

«Submission to the Planetizen website The unedited article below was submitted as an op-ed piece to the Planetizen website, the best-known world website patronised by planners favouring highdensity. The edited version that was run can be seen on http://www.planetizen.com/node/42927. Resisting Dickensian Gloom AUTHOR: TONY RECSEI There has been a tremendous response to my introduction to the Demographia Survey. Many have asked me to expand upon the arguments and provide documentation (such as...»

«HAN YUAN, Ph.D. Director of Laboratory for Integrated Neuroimaging and Neuromodulation Assistant Professor of Biomedical Engineering University of Oklahoma College of Engineering Email: hanyuan@ou.edu Mailing Address: School of Biomedical Engineering Carson Engineering, Room 107 Phone: 405-618-8461 University of Oklahoma 202 West Boyd Street Website: sites.google.com/site/hanyuanbrain Norman, Oklahoma 73019 Higher Education and Training. Postdoctoral Associate Laureate Institute for Brain...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.