WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 24 |

«Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i jego obywateli Adam F. BARAN Wydawnictwo „Attyla” TARNOBRZEG 2012 Tarnobrzeg Szkice z dziejów miasta i ...»

-- [ Page 5 ] --

Trzeba także wyraźnie dodad, że według dalszych badao M. Marczaka wydarzenie rzekomego mordu z Dzikowa nie potwierdzone było w „Cathalogus sepultorum ad Ecclesiam Dzikoviensem O.P. ab a. D. 1696” (–1814), chod do lat dwudziestych XX wieku po okolicy krążyła na ten temat zarówno żydowska jak i chrześcijaoska legenda, której prawdopodobnie bohaterką była także Róża z Dunin Karwickich hr. Józefowa Mateuszowa Tarnowska, która wielką znajdowała radośd w nawracaniu Żydów na katolicyzm, jakoż w metrykach trzech okolicznych parafii występuje 8 razy jako chrzestna matka neofitów (Wiel. II. 52, 107, 113; Miech. VI N 167, 188, 200, 298; VII N 194)70.

69 H. Węgrzynek, Morderstwa rytualne Żydów. Dzieje oskarżeo, „Mówią Wieki” (Magazyn Historyczny) 1994, nr 5, s. 28.

70 M. Marczak, Obecny powiat tarnobrzeski …op.cit., s. 20–22.

Por. Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum im. Hetmana Jana TarnowAdam F. Baran * * * Według spisu ludności żydowskiej, przeprowadzonej w 1765 roku, w Tarnobrzegu było 569 głów rodzin – Żydów płacących podatki71.

skiego w Tarnobrzegu za rok 1927-28, Tarnobrzeg 1928, w zbiorach Muzeum Literatury w Sandomierzu; J. Rawski, W. Rawski, Miechocin – kolebka Tarnobrzega …op.cit., s. 73; J. Skalska, Panie na Dzikowie, 1989 r., w: A. Janas, A. Wójcik, Zamek Tarnowskich w Dzikowie, Wyd. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg 1994, s. 75–76.

71 P. Burchard, Pamiątki kultury żydowskiej w Polsce, nakładem autora, Warszawa 1990, s. 172–173. Por. A.F. Baran, Tarnobrzeg – Szalom, „Siarka” (Tarnobrzeg) 1991, nr 16, s. 5; tenże, Tarnobrzeg – Szalom, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1991, nr 1, s. 6;

T. Zych, Tarnobrzescy Żydzi, „Tygodnik Nadwiślaoski” (Tarnobrzeg) 1993, nr 18, s. 8; A.F. Baran, Chasydzi w Tarnobrzegu, „Afisz” (Miesięcznik kulturalny województwa tarnobrzeskiego, Tarnobrzeg) 1996, nr 3, s. 18.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 47

EWIDENCJA ZABYTKOWEGO CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO W TARNOBRZEGU – MIECHOCINIE

Ojczyzna to ziemia i groby Nieczynny stary cmentarz parafialny w Tarnobrzegu – Miechocinie opisany został szczegółowo przez pracowników Paostwowej Służby Ochrony Zabytków (PSOZ) w październiku 1986 r. Powstała wówczas ankieta ewidencyjna cmentarza, mapy i szkice sytuacyjne oraz wartościowa dokumentacja fotograficzna wybranych nagrobków1. Opis ten posłużył jako źródło do jego opracowania w ewidencji zabytkowych cmentarzy województwa tarnobrzeskiego, wydanej w formie książkowej w 1995 r. przez Ośrodek Odnowy Zabytkowego Krajobrazu – Narodową Instytucję Kultury w Warszawie2. Wcześniej jednak ukazała się praca monograficzna Józefa i Wojciecha Rawskich pt. Miechocin. Kolebka Tarnobrzega, w której autorzy przedstawili m.in. podstawowy materiał faktograficzKarta dawnego cmentarza parafialnego rzym.-kat. (nieczynnego) w Tarnobrzegu – Miechocinie, sygn. 321/A, w zbiorach Paostwowej Służby Ochrony Zabytków (PSOZ) w Tarnobrzegu, s. 1–4 i wkładka fotograficzna.

2 Zabytkowe cmentarze woj. tarnobrzeskiego i mogiły w Polsce, opr. M. Florek, Wyd. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu – Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1995, s. 163–164.

48 | Adam F. Baran ny, dotyczący cmentarzy miechocioskich3. Opracowania te nie wyczerpały jednak problematyki i dziejów tego cmentarza.

Pomijały także szereg istotnych informacji, których jak dotąd nikt szczegółowo nie poszukiwał.

Głównym jednak powodem powstania niniejszego opracowania był fakt, że do kwietnia 1997 r., głównie z braku możliwości finansowych, najstarszy tarnobrzeski cmentarz niszczał bez jakichkolwiek widoków na przyszłośd. Na szczęście punktem zwrotnym w ratowaniu tej zabytkowej części miasta jest porozumienie, które zawarto między władzami samorządowymi Tarnobrzega i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ustalono wówczas wspólne sfinansowanie rysu historycznego i warunków prowadzenia przyszłych działao konserwatorskich. Monografia miechocioskiego cmentarza miała byd wykonana do grudnia 1997 r. Mam nadzieję, że prezentowana poniżej ewidencja cmentarza miechocioskiego przeprowadzona przeze mnie w październiku 1996 r. przyda się autorom przygotowywanego opracowania.

Podstawowe dane historyczne i stan obecny

Jak podają J. i W. Rawscy pierwszy cmentarz parafialny w Miechocinie był usytuowany przy kościele. Liczne epidemie chorób zakaźnych nawiedzające ten teren Polski oraz wojny spowodowały powstanie cmentarza cholerycznego i nowego cmentarza parafialnego na tzw. Piaskach (koniec XVIII w.).

3 Zob. J. Rawski, W. Rawski, Miechocin. Kolebka Tarnobrzega, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega, Tarnobrzeg 1994.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 49 W 1843 r. dokupiono kilka parceli chłopskich i ogrodzono murem. W tym samym roku na cmentarzu zbudowana została murowana kaplica w stylu gotyckim. Jej fundatorem był Seweryn Stawski, były dziedzic dóbr w Machowie i hr. Jan Tarnowski z Dzikowa. Przez następne lata cmentarz ucierpiał jednak w wyniku działao frontowych I i II wojny światowej.

W 1915 r. Rosjanie urządzili sobie okopy i strzelnicę za murem cmentarnym od strony wschodniej i południowej. W 1944 r.

ponad 50% nagrobków cmentarza zniszczyła artyleryjska ofensywa radziecka. Działania wojenne 1914–1918 spowodowały, że od 1920 r. zmarłych poczęto grzebad na nowym cmentarzu w Miechocinie, na tzw. Krzywdzie. Kilkaset metrów dalej, na tzw. Borku, w 1922 r. powstał także nowy cmentarz dla nowo utworzonej parafii tarnobrzeskiej. Od tego czasu należy datowad spadek pochówków na starym cmentarzu parafialnym na Piaskach w Miechocinie, aż do całkowitego zaniechania w latach 50-tych4.

Karta ewidencyjna cmentarza (PSOZ Tarnobrzeg, październik 1986 r., sygn. 321/A) informuje, że został on założony w połowie XIX w. na powierzchni 1,3 ha w południowej części miasta, w pobliżu wylotowej drogi do Chmielowa. Najstarszym istniejącym nagrobkiem jest mogiła Marianny z Czarneckich (początek XIX w.) i Wincentego Mikułowskiego. Wśród grobów o znaczeniu historycznym pracownicy PSOZ wskazali tylko na mogiłę Józefa Wilka, majora Wojska Polskiego, 4 J. Rawski, W. Rawski, Miechocin. Kolebka Tarnobrzega, op.cit, s. 223–225.

50 | Adam F. Baran obroocy Tobruku, odznaczonego Krzyżem Walecznych.

Nie udało się odnaleźd dawnego i aktualnego planu cmentarza oraz innych materiałów archiwalnych. Nie było także żadnej bibliografii tyczącej tego tematu. Czytamy w ankiecie m.in.: Zachował się częściowo układ zadrzewienia wokół cmentarza i przypadkowy wzdłuż niezachowanych alejek;

większośd kwater porośnięta krzakami. (…) Układ alejek, mogił i kwater trudny do ustalenia. Zachowała się główna alejka na osi wejścia i kaplicy. (…) Najstarsze nagrobki częściowo uszkodzone, zieleo niepielęgnowana. Wśród istniejących zagrożeo pracownicy PSOZ wskazali na dewastację pozostałych nagrobków, wnioskowali o stworzenie niezbędnej dokumentacji poszczególnych nagrobków, całości cmentarza i opracowania studium historycznego. W 1986 r. na terenie cmentarza nie było obiektów wpisanych do rejestru zabytków ani pomników przyrody. Autorzy wnioskowali tylko o objęcie ochroną prawną dębu o średnicy 180 cm – jako pomnika przyrody5.

Od kilku lat stary nieczynny cmentarz w tarnobrzeskim Miechocinie obok zabytkowego cmentarza w Wielowsi 5 Karta dawnego cmentarza parafialnego rzym.-kat. (nieczynnego) w Tarnobrzegu – Miechocinie, op.cit., s. 1–2. Por. J. Skrzypczak, Cmentarze Tarnobrzega, „Rocznik Tarnobrzeski” 1996, tom 1, Wyd. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, s. 109.

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 51 (od 1975 r. dzielnica Tarnobrzega) wpisany jest do rejestru zabytków woj. tarnobrzeskiego6.

Wyniki przeprowadzonej ewidencji i wnioski W wyniku przeprowadzonej ewidencji w październiku 1996 r.

nie odnaleziono już jednej z najstarszych istniejących mogił na starym cmentarzu w Miechocinie wskazanej przez kwestionariusz PSOZ, tj. grobu Marianny z Czarneckich. Istnieje duże prawdopodobieostwo, że jej nagrobek mógł byd już nieczytelny. Zachował się natomiast nagrobek z mogiłą (zob. 131) Wincentego Mikułowskiego z datowanym zgonem na 21 września 1841 r. Nie jest to jednak najstarsze zachowane miejsce pochówku (!). Na płycie nagrobnej (zob. 132) ś.p. Teodozji Karoliny z Kopioskich Perrot jest niezbyt czytelny zapis zgonu w Chmielowie datowany na rok 1837.

Zachowanych mogił z drugiej połowy XIX w. jest znacznie więcej – w mogiłach samodzielnych i rodzinnych. Najstarszą z tego okresu jest mogiła Jerzego Barko (ur. 1830, zm. 7 marca 1863), który jako koniuszy hr. Tarnowskich z Dzikowa

w wieku 33 lat zmarł od ran w powstaniu styczniowym. Solidny nagrobek wystawili bohaterowi zwierzchnicy i pracodawcy:

Długoletniemu i wiernemu towarzyszowi ku wdzięcznej pamięci Zdzisław, Juliusz, Adam Tarnowscy, Zofia z Tarnowskich Siemieoska pomnik ten stawiają. Wieczny odpoczynek racz 6 Zabytkowe cmentarze woj. tarnobrzeskiego i mogiły w Polsce, op.cit., s. 163. Por. J. Skrzypczak, Cmentarze Tarnobrzega, op.cit., s. 106.

52 | Adam F. Baran Mu dad Panie (zob. 89). Trochę późniejszymi są mogiły Marii Panciewicz rodem z Przemyśla, która zmarła w Tarnobrzegu 9 maja 1875 r. w wieku 9 lat (zob. 114) oraz Jana Zakliki, który zmarł w Tarnobrzegu 15 grudnia 1878 w wieku 78 lat (zob. 21). Ewidencja wskazuje jednak, że najliczniej zachowane groby i nagrobki we wspomnianym okresie pochodzą z lat 1881–1899. Jest ich na cmentarzu aż trzydzieści jeden (zob. 4, 5, 16, 25, 26, 27, 34, 76, 78, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 111, 123, 138, 141, 142, 150, 159, 161, 162, 164, 175, 195, 199). Wskazane pochówki sugerują najstarsze położenie cmentarza oraz miejsc najstarszych, zniszczonych już mogił. Można z dużą dozą prawdopodobieostwa założyd, że jest to południowa częśd centrum cmentarza na lewo od wejścia do kaplicy. Z tej części cmentarza na podkreślenie zasługują nagrobki: Jana Zioła (zob. 5), koniuszego z Dzikowa (fundatorem krzyża był hr. Zdzisław Tarnowski), Karoliny Michalskiej, żony lekarza powiatowego (zob. 25), emerytowanego C.K. Komisarza straży skarbowej (zob. 142), Filomeny Czeppe’owej, żony urzędnika Rady Powiatowej (zob. 159), Wawrzyoca Jasioskiego (ur. w Wielowsi 1838, zm. w Krakowie 1898 r.) najwierniejszego sługi i przyjaciela rodziny hr. Tarnowskich (zob. 162), Jana Schabowskiego *winno byd: Jana Gachowskiego – AFB*], C.K. Komisarza Powiatowego (zob. 195) i Maksa Labitzky’ego kaprala (?) C.K. Żandarmerii.

* Aktualne ustalenia na podstawie uwag Sławomira Stępaka, opublikowanych na łamach „Tarnobrzeskich Zeszytów Historycznych” (nr 35, 2011).

Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 53 Okres od początku XX wieku do roku 1920 reprezentuje 55 zachowanych mogił. Mogiły z lat 1900–1910 usytuowane są wzdłuż głównej alei do kaplicy cmentarnej oraz od ulicy Stanisława Orła w części południowo-wschodniej cmentarza (zob. 7, 9, 11, 15, 19, 20, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 75, 95, 96, 100, 120), wzdłuż ogrodzenia cmentarza z lewej strony od wejścia do kaplicy (najstarsza częśd cmentarza), z tyłu kaplicy i prawej strony od jej wejścia (zob. 30, 31, 39, 44, 45, 51, 52, 54, 56, 58, 61, 65, 66, 80, 83, 86, 91, 104, 109, 146, 149, 150, 152, 153, 156, 163, 206). Z wymienionych należy wyróżnid chodby groby: Karola Mattausch’a, artysty dramatycznego, byłego dyrektora Teatru Polskiego (1876–1906(?)) (zob.

10), dra Wiktora Wilhelma Reichmana, adwokata krajowego (zob. 29), Ludwika Pokornego, C.K. Urzędnika sądowego (zob.

32), Heleny z Menscheków Ludwigowej, żony C.K. Koniuszego ze straży skarbowej (zob. 33), Adolfa Prottunga, C.K. Poborcy i jego żony Leopoldyny (zob. 95 i 96), Władysława Gryglewskiego, długoletniego pocztmistrza, członka Rady Powiatowej i Burmistrza Miasta Tarnobrzega (zob. 135), Józefa Taszarskiego, uczestnika powstania 1863 r., późniejszego dyrektora Towarzystwa Zaliczkowego w Tarnobrzegu (zob. 44), dominikanina Alojzego Serafioskiego, żarliwego kaznodziei i wychowawcy młodzieży (zob. 104) i Antoniny Kulig, żony urzędnika sądowego w Nisku (zob. 206).

Od 1920 r. kiedy zaczął funkcjonowad nowy miechocioski cmentarz parafialny na tzw. Krzywdzie, a później od 1922 r.

tarnobrzeski cmentarz parafialny spada gwałtownie liczba pochówków na starym cmentarzu w Miechocinie. Okres 54 | Adam F. Baran 1920–1939 reprezentowany jest tylko przez 8 zachowanych grobów (zob. 20, 36, 71, 72, 82, 109, 125, 170). Pierwszym z tego okresu jest okazały grób ppor. Wojska Polskiego Józefa Dekutowskiego, oficera gospodarczego szpitala rejonu nr 3 w Baranowiczach, który zmarł na chorobę zakaźną 26 lutego 1922 tuż po zakooczeniu wojny polsko-bolszewickiej, w której

brał udział (zob. 82). Na podkreślenie zasługują także mogiły:

Anieli Niemcowej, wdowy po inspektorze szkolnym (zob. 36), Ferdynanda Krausa, wieloletniego organisty parafii miechocioskiej (zob. 125) czy nauczycielki Józefy Bronisławy ze Stalów Niemcowej, która zmarła mając 28 lat (zob. 71).

Z okresu okupacji 1939–1945 na cmentarzu w Miechocinie zachowały się tylko cztery mogiły (zob. 69, 70, 74, 110). Poza jednym grobem, dwudziestoletniego Mariana Bąski (zob. 69), wszystkie pozostałe osoby zmarły w wieku lat 59–65.

Ostatni okres pochówków na miechocioskiej nekropolii reprezentuje 11 zachowanych grobów (zob. 17, 70, 72, 73, 77, 79, 97, 124, 145, 146, 168, 169). Praktycznie większośd z nich to rodzina pochowanych już osób na tym cmentarzu. Z tego okresu na zainteresowanie zasługuje mogiła Franciszka Wójtowicza, kierownika szkół w Jadachach i Tarnobrzegu (zob.

124) i Józefa Wilka, majora Wojska Polskiego, obroocy Tobruku, odznaczonego Krzyżem Walecznych, który zmarł śmiercią tragiczną (?) 13 VIII 1955 r. *winno byd: Józefa Wilka (1889– 1947), majora Wojska Polskiego, obroocy Tobruku, odznaczonego Krzyżem Walecznych, pochowanego we wspólnej mogile z Józefą Bronisławą Niemiec (zob. 71) – AFB] (zob. 72). Natomiast najmłodszym zachowanym grobem jest mogiła Adama Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli | 55 Bąski (1879–1961) (zob. 17). Dodajmy, że na grobie Anny

Wilkowej (zob. 77) znajduje się adnotacja dotycząca jej córki:Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 24 |


Similar works:

«Edward Hooper, “Dephlogistication, Imperial Display, Apes, Angels, and the Return of Monsieur Émile Zola”, Atti dei Convegni Lincei; 2003; 187; 27-230. This is part of the proceedings of the round table conference on Origin of HIV and Emerging Persistent Viruses, published as ISBN 88-218-0885-8 © 2003 The Accademia Nazionale dei Lincei and Edward Hooper. Dephlogistication,* Imperial Display, Apes, Angels, and the Return of Monsieur Émile Zola. New developments in the origins of AIDS...»

«DIVINE PROVISION BIBLICAL FINANCIAL STRATEGIES c Harvestime International Network 0 TABLE OF CONTENTS Page Number Introduction 2 Chapter One Embracing Our Giving God 5 Chapter Two Accessing Your Divine Resources 12 Chapter Three Comprehending Prosperity For Purpose 22 Chapter Four Breaking The Spirit Of Fear 29 Chapter Five Removing A Major Barrier 37 Chapter Six Living Under An Open Heaven 46 Chapter Seven Experiencing Supernatural Debt Retirement 57 Chapter Eight Claiming Total Restoration 65...»

«1 STEVEN NEIL MACEACHERN PERSONAL Birthdate: October 24, 1961 Married, two children Work Address: Home Address: Department of Statistics 2820 Andover Road The Ohio State University Columbus, Ohio 43221 1958 Neil Avenue (614) 486-8468 Columbus, Ohio 43210-1247 (614) 292-5843 EDUCATION Ph.D., Statistics, University of Minnesota, 1988, Phi Kappa Phi Dissertation Topic: Sequential Bayesian Bioassay Design B.A., Mathematics, magna cum laude, Carleton College, 1982, Phi Beta Kappa, Sigma Xi POSITIONS...»

«Specification Sheet.027 x 11 ¾” – Gutter Coil.027 x 11 7/8” – Gutter Coil 5K.027” Aluminum Gutter Listed below are the specifications on the paint, metal preparation, and finished coating for aluminum gutter coil.  The aluminum used is alloy 3105-H24which meets the specifications set forth in the “Aluminum Standards and Data 1988” published by the Aluminum Association. The gauge of the aluminum for the gutter is.027, plus or minus.002.  The surface of the aluminum...»

«DE TERREMOTOS, MARIO LUNGO y DERRUMBES E SONIA BAIRES Compiladores INUNDADOS Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina 1996 La Red de Estudios Sociales de Prevención de desastres (LA RED) fue constituida en la ciudad de Limón, Costa Rica, en agosto de 1992 por miembros de diez instituciones de México, Costa Rica, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Canadá cuyo quehacer consiste en la investigación sobre la prevención y manejo de desastres en América Latina...»

«Linked Terminologies: Applying Linked Data Principles to Terminological Resources Philipp Cimiano1, John P. McCrae1,4, Víctor Rodríguez-Doncel2, Tatiana Gornostay3, Asunción Gómez-Pérez2, Benjamin Siemoneit1, Andis Lagzdins3 1 Cognitive Interaction Technology, Excellence Cluster, Bielefeld University, Germany 2 Ontology Engineering Group, Universidad Politecnica de Madrid, Spain 3 Tilde, Latvia 4 National University of Ireland, Galway, Ireland...»

«SPRING 2013 SCHEDULE M.F.A. ACTING SPRING REPERTORY* NEW WORKS FESTIVAL YEAR TWO Feb. 9 – Mar. 10 / Scene Dock Theatre THE M.F.A. IN DRAMATIC WRITING SUMMERTIME PLAYWRIGHTS WORKSHOP* by Charles L. Mee Apr. 12 – 28 / Massman Theatre Directed by Andrei Belgrader MORNING VIEW ARE YOU FALLING? By Jesse Mu-En Shao by David Bridel and Directed by Sabina Ptasznik the M.F.A. Acting Class of 2013 TALES FROM TENT CITY Directed by David Bridel By Brian James Polak ‘TIS PITY SHE’S A WHORE Directed...»

«238 | Amadeus IT Holding, S.A. and Subsidiaries Directors’ Report for the year ended December 31, 2012 Internal Control Over Financial Reporting 2012 (ICFR) Internal Control Over Financial Reporting 2012 (ICFR) This Report is part of the Annual Corporate Governance Report as required by article 61 bis of the Spanish Securities Market Act (Law 24/1988, of July 28, as amended) incorporated by the issuance of the Law 2/2011, of March 4, and it will be filed with the Spanish Stock Exchange...»

«1 bengals jersey cheap india.1 cheap toddler packers jersey.2 camo steelers jersey cheap net.3 cheap authentic hockey jerseys.4 cheap real soccer jerseys.5 custom cheap jerseys.6 steelers youth jersey cheap hotels.7 cheap brock osweiler jersey.8 cheap throwback basketball jerseys.9 youth seahawks jersey cheap china.10 brett favre falcons jersey cheap.11 custom cowboys jersey cheap uk.12 steelers throwback jersey cheap deals.13 cheap stitched football jerseys.14 falcons jersey cheap price.15...»

«THE REPRESENTATION OF POVERTY IN GREAT DEPRESSION AMERICAN LITERATURE by CAVEL CASSANDRA AUSTIN A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Honors in the Major Program in English Literature in the College of Education and Human Performance and in the Burnett Honors College at the University of Central Florida Orlando, Florida Fall Term 2014 Thesis Chair: Elsie Olan, Ph.D. ABSTRACT The objective of this thesis is to explore how American authors represented poverty...»

«Managing Misspelled Queries in IR Applications Jes´ s Vilares∗,a, Manuel Vilaresb, Juan Oterob u a Departmentof Computer Science, University of A Coru˜ a n Campus de Elvi˜ a, 15071 – A Coru˜ a, Spain n n b Department of Computer Science, University of Vigo Campus As Lagoas s/n, 32004 – Ourense, Spain Abstract Our work concerns the design of robust information retrieval environments that can successfully handle queries containing misspelled words. Our aim is to perform a comparative...»

«THREAT ANALYSIS REPORT DDoS’s Newest Minions: IoT Devices July 2016 F 5. C O M / L A B S 1 F5 LABS THREAT ANALYSIS REPORT DDoS’s Latest Minions: IoT Devices This report was written by F5 Labs in conjunction with Loryka. Table of Contents Table of Contents Table of Figures DDoS is Commonplace What’s New? IoT devices are the latest minions in cyber weaponry toolkits The Interest is High Hunting for IoT devices with default passwords SSH brute force attack numbers and trends Telnet brute...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.