WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«Datum: 23 april 2013 Rapportnummer: 2013/038 2 2012.13547 1 Preventief fouilleren langs de A2 bij Geldermalsen en op camping 'Maaszicht' Aanleiding ...»

-- [ Page 1 ] --

Rapport

Preventief fouilleren langs de A2 bij Geldermalsen en op camping 'Maaszicht'

Datum: 23 april 2013

Rapportnummer: 2013/038

2

2012.13547

1

Preventief fouilleren langs de A2 bij Geldermalsen

en op camping 'Maaszicht'

Aanleiding

In de nacht van 25 oktober 2012 op 26 oktober 2012 vond er op twee locaties langs de

Rijksweg A2 bij Geldermalsen een grootschalige preventief fouilleeractie plaats.

Op 27 november 2012 vond er een preventief fouilleeractie plaats op de camping

'Maaszicht' te Kerkdriel (gemeente Maasdriel). Deze preventief fouilleeracties werden, naar aanleiding van een daartoe strekkend bevel van de officier van justitie te Arnhem, uitgevoerd door politieambtenaren van het regionale politiekorps Gelderland-Zuid (thans de regionale politie eenheid Oost Nederland).

Naar aanleiding van deze preventief fouilleeracties besloot de Nationale ombudsman om een onderzoek uit eigen beweging in te stellen. De betrokken bestuursorganen hebben identieke reacties gegeven. Deze reacties zijn als bijlage aan dit openbare rapport toegevoegd. Aangezien de Nationale ombudsman niet bevoegd is gedragingen van de gemeente Maasdriel te beoordelen, vroeg hij de burgemeester van die gemeente of hij bereid was op vrijwillige basis mee te werken aan het onderzoek. Deze was daartoe bereid.

De preventief fouilleeractie langs de A2 Aanleiding voor het aanwijzen van het veiligheidsrisicogebied De minister van Veiligheid en Justitie, de politiechef en de burgemeester van Geldermalsen gaven in hun gezamenlijke reactie aan dat het westelijk gedeelte van het politiedistrict Gelderland-Zuid - met name het gebied rond de kruising van de A2 en de A15 - wordt geconfronteerd met een hoger aantal woninginbraken en overvallen waarbij wapens een rol spelen, dan elders in de politieregio het geval is. De genoemde snelwegen spelen bij deze verstoringen van de openbare orde een belangrijke rol. Het achterliggende gebied is snel en goed bereikbaar en ook snel weer te verlaten. Beide snelwegen fungeren als aanrij- en vluchtroute. Daarnaast was er een onderbouwd vermoeden dat er regelmatig wapens worden vervoerd langs de A2. De veiligheidscontrole op de A2 was primair een reactie op de onrustgevoelens van de inwoners van het gebied en diende dus een maatschappelijk doel. Daarnaast bood de mogelijkheid om preventief te kunnen fouilleren ook een waarborg voor de veiligheid van de controleurs die aan de actie deelnamen. De burgemeester achtte het vanuit het oogpunt van proportionaliteit onwenselijk om de periode waarvoor het veiligheidsrisico- gebied werd aangewezen, langer te laten duren dan één nacht. Uit het gegeven dat de omvang van het veiligheidsrisicogebied klein was en het besluit tevens in tijd was beperkt, blijkt volgens de politiechef en de burgemeester dat er ook een subsidiariteitsafweging is gemaakt.

2012.13547 2 Bevel van de officier van justitie Voor wat betreft de proportionaliteitstoets had de officier van justitie, bij het nemen van de beslissing of het bevel preventief fouilleren kon worden gegeven, de overweging gemaakt op basis van dezelfde feiten en omstandigheden die ten grondslag hadden gelegen aan de beslissing van de burgemeester om een bepaald gebied op en langs de A2 als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. De subsidiariteitsafweging blijkt volgens de officier van justitie uit het feit dat is afgesproken dat op beide locaties preventief en a-selectief zou worden gefouilleerd op een tijdstip waarop criminelen doorgaans bezig zijn, terwijl de avondspitsen voorbij zijn (tussen 22:00 uur en 04:00 uur). Daarmee werden zo min mogelijk burgers belast met de controle.

Het aanwijzingsbesluit van de burgemeester Op 18 september 2012 ondertekende de burgemeester van Geldermalsen een besluit waarmee zij een stuk van de Rijksweg A2 alsmede het terrein van twee daaraan grenzende tankstations als veiligheidsrisicogebied aanwees. De burgemeester motiveerde dit besluit met de overwegingen dat er bij in het verleden in het land gehouden controles een groot aantal wapens en vuurwapens was aangetroffen; de politie Gelderland-Zuid de afgelopen jaren een groot aantal meldingen had gekregen en constateringen had gedaan van de aanwezigheid van personen en voertuigen op de A2 welke betrokken bleken te zijn bij (zware) gewelds- en vermogensdelicten en de openbare orde en de veiligheid van de gecontroleerde personen en de controleurs ter plaatse gegarandeerd diende te worden. Het besluit zou op 25 oktober 2012 in werking treden en geldig zijn tot en met de vroege ochtend van 26 oktober 2012. Op 25 september 2012 ondertekende de officier van justitie van de regio Arnhem-Zutphen het bevel om binnen het door de burgemeester aangewezen veiligheidsrisicogebied vanaf donderdag 25 oktober 2012 21:00 uur tot vrijdag 26 oktober 2012 5:00 uur preventief te fouilleren.

Publicatie van het besluit om het veiligheidsrisicogebied aan te wijzen Het besluit om een bepaald gebied op en langs de A2 als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen, is bekend gemaakt door toezending aan de politie en de officier van justitie.

Volgens de burgemeester en de politiechef is er bij de voorbereiding van het besluit van de burgemeester in het driehoeksoverleg uitgebreid stilgestaan bij de vraag of het besluit om het veiligheidsrisicogebied aan te wijzen voorafgaand aan de actie gepubliceerd zou worden. Er is toen expliciet besloten om dat niet te doen omdat de actie anders zou inboeten aan effectiviteit.

Opbrengst van de preventief fouilleeractie Volgens de politiechef en de burgemeester zijn er tijdens de preventief fouilleeractie in totaal acht voorwerpen aangetroffen die op grond van de Wet Wapens en Munitie (WWM) konden worden aangemerkt als een wapen. Het ging om twee boksbeugels, één vilmes, één mes, één zaklamp voorzien van twee snijkanten, twee knuppels en één honkbalknuppel. De voorwerpen die als gebruiksvoorwerp konden worden aangemerkt, zoals zakmessen, werden niet als wapen in de zin van de WWM aangemerkt en om die reden niet in beslag genomen.

2012.13547 3 Beoordeling Het vereiste van integriteit houdt in dat de overheid integer handelt en een bevoegdheid alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze is gegeven.

De wetgever heeft de mogelijkheid van preventief fouilleren gecreëerd als grootschalig controlemiddel om het aantal wapenincidenten terug te dringen. Gebieden die door de burger als onveilig worden ervaren omdat zich daar een groot aantal wapenincidenten heeft voorgedaan, kunnen op grond van artikel 151b van de Gemeentewet (zie Achtergrond onder 1) door de burgemeester voor een bepaalde periode als veiligheidsrisicogebied worden aangewezen, indien de gemeenteraad hem daartoe bij verordening de bevoegdheid heeft gegeven. De burgemeester dient de gebiedsaanwijzing zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de raad en de officier van justitie. Vervolgens kan de officier van justitie op grond van artikel 50, derde lid, van de Wet Wapens en Munitie (WWM) (zie Achtergrond onder 3) voor zo’n gebied een bevel tot preventief fouilleren geven voor maximaal twaalf uur.

Grofweg kunnen drie verschillende situaties worden onderscheiden waarin preventief

fouilleren wordt gebruikt:

a.

Abstract

veiligheidsrisico: er vinden in een bepaald gebied relatief veel wapenincidenten plaats. Voorbeeld: Amsterdam Zuidoost;

b. voorzienbaar veiligheidsrisico: de ervaring leert dat bepaalde situaties kunnen leiden tot onlusten waarbij gebruik wordt gemaakt van wapens. Voorbeeld: bepaalde evenementen zoals risicovoetbalwedstrijden;

c. concreet veiligheidsrisico: de politie heeft informatie over een concrete en acute dreiging van geweld waarbij de openbare orde direct in het geding is. Voorbeeld: de 1 situatie in 2009 / 2010 in Culemborg.

Naar het oordeel van de Nationale ombudsman was op 26 oktober 2012 op en rond de A2 in Geldermalsen van geen van voormelde situaties sprake. In het rapport 'Waarborgen bij preventief fouilleren' (No 2011/252) naar aanleiding van een onderzoek uit eigen beweging hebben de Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsmannen van Amsterdam en Rotterdam gewaarschuwd voor het gevaar dat preventief fouilleren oneigenlijk wordt gebruikt voor de opsporing van strafbare feiten in gevallen waarin onvoldoende verdenking aanwezig is om gebruik te maken van strafvorderlijke middelen. De Nationale ombudsman is van oordeel dat bij de politieactie op 26 oktober 2012 op de A2 sprake was van zodanig oneigenlijk gebruik van het middel preventief fouilleren. Dit wordt hieronder toegelicht.

De wetgever achtte het destijds bij het indienen van het wetsvoorstel ten behoeve van de democratische inbedding van preventief fouilleren, wenselijk dat de gemeenteraad zich in ieder geval in algemene zin zou uitspreken over de wenselijkheid van het opnemen van die bevoegdheid in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Uit de reactie van de 1 Nationale ombudsman, Waarborgen bij preventief fouilleren. Over de spanning tussen veiligheid, privacy en selectie, 15 september 2011, rapport 2011/252, p.36 2012.13547 4 burgemeester is gebleken dat hiervan in Geldermalsen klaarblijkelijk geen sprake is geweest, omdat bepalingen betreffende de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied uit het modelreglement van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) automatisch zijn overgenomen in de plaatselijke APV.

Het argument dat er in de omgeving van Geldermalsen sprake was van gevoelens van onveiligheid omdat in het westelijk gedeelte van het politiedistrict Gelderland-Zuid een groter aantal woninginbraken wordt gepleegd dan elders in het district - hoe sympathiek ook - kan niet dienen om een preventief-fouilleeractie te rechtvaardigen. Preventief fouilleren is immers niet gericht op het vinden van inbrekerswerktuigen. Slechts de verhoogde kans op de aanwezigheid van (vuur)wapens) kan een reden zijn voor de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied. Dat daarvan sprake was op en rond de A2 bij Geldermalsen is volstrekt onvoldoende onderbouwd. Illustratief is in dat verband dat bij de gehele actie geen enkel vuurwapen is aangetroffen en slechts enkele voorwerpen die als wapen in de zin van de WWM kunnen worden aangemerkt.

Ook het gebezigde argument dat de veiligheid van de controlerende ambtenaren diende te worden gewaarborgd, vormt geen argument dat op zichzelf het gebruik van het middel preventief fouilleren kan rechtvaardigen. Met dit argument zou immers de toepassing van preventief fouilleren bij elke verkeerscontrole kunnen worden gerechtvaardigd.

En ten slotte komt ook het argument dat veel plegers van vuurwapen gerelateerde delicten zich bevinden op de A2 ter hoogte van Geldermalsen over als gezocht. Als algemene stelling is dit veel te vaag om een preventief-fouilleeractie te rechtvaardigen.

Uit niets is gebleken dat kort voor deze actie in de omgeving vuurwapen gerelateerde delicten hebben plaatsgevonden in de omgeving van Geldermalsen en als dit wel zo zou zijn, zou een gerichte actie op basis van strafvorderlijke bevoegdheden geboden zijn en niet preventief fouilleren.

Gelet op het voorgaande vindt de Nationale ombudsman het voor de hand liggen dat het primaire doel van de preventief fouilleeractie langs de A2 niet zozeer was gelegen in het bieden van veiligheid aan burgers of in het wegnemen van gevoelens van onveiligheid bij inwoners van Geldermalsen doch in het creëren van een op basis van het Wetboek van Strafvordering of andere wetgeving niet bestaande mogelijkheid om bij een grootscheepse actie van politie, Belastingdienst en andere instanties eenieder zonder concrete verdenking te fouilleren en voertuigen te onderzoeken. Met andere woorden het preventief fouilleren was in feite gericht op het vinden van 'bijvangst' (zwart geld, verdovende middelen, inbrekerswerktuigen) in plaats van op het vinden van (vuur)wapens. In plaats van een onderbouwing van het veiligheidsrisico binnen het kleine veiligheidsrisicogebied op en langs een klein stuk van de A2, werd het veiligheidsrisico gekoppeld aan activiteiten die in een veel groter gebied daarbuiten hadden plaatsvonden, in feite landelijk.

De Nationale ombudsman oordeelt dat met een doelredenering is getracht om de mogelijkheid van preventief fouilleren aan de (opsporings- en handhavings) mogelijkheden van de politie toe te voegen. In dat verband merkt de Nationale ombudsman op dat de wetgever destijds expliciet heeft aangegeven dat gebruik van de bevoegdheid tot preventieve fouillering met het doel om daarmee buiten het bereik van 2012.13547 5

–  –  –

De Nationale ombudsman vindt het bovendien onbegrijpelijk dat de burgemeester, de politie en de officier van justitie expliciet hebben besloten om het besluit van de burgemeester om een bepaald gebied op en langs de A2 als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen, niet voorafgaand aan de actie te publiceren. Op basis van artikel 151b, vierde lid Gemeentewet in combinatie met artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) (zie Achtergrond onder 2) is de burgemeester immers verplicht om zijn besluit tot het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied vooraf duidelijk kenbaar te maken zodat belanghebbenden daartegen bezwaar en beroep kunnen instellen of bij de bestuursrechter om een voorlopige voorziening kunnen vragen. Alleen indien er sprake is van een spoedeisende situatie kan een dergelijke openbaarmaking op een later moment plaatsvinden. Met het niet publiceren wordt dus geen eerlijk spel gespeeld. Gelet op de datum waarop de burgemeester het besluit ondertekende en de datum waarop de preventief fouilleeractie plaatsvond, kan worden vastgesteld dat er van spoedeisendheid in het geheel geen sprake was. Het argument dat er geen ruchtbaarheid aan werd gegeven omdat de actie anders aan effectiviteit zou inboeten, toont aan dat het door de wetgever beoogde doel van de preventief fouilleerbevoegdheid en de daarbij geboden rechtsbescherming een geheel ander doel is dan werd beoogd met de algemene controleactie die, gelet op het te bereiken resultaat, om begrijpelijke redenen werd stil gehouden. De Nationale ombudsman merkt in dit verband op dat de publicatie van het veiligheidsrisicogebied (hetgeen wettelijk verplicht is) iets anders is dan het publiceren of expliciet aankondigen van de actie zelf. Het bevel van de officier van justitie om daadwerkelijk preventief te gaan fouilleren, hoeft immers niet te worden gepubliceerd.Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«Missionary Evangelism to Corrections Sharing the gospel & Christ's love with those in corrections since 1982 I was in prison and you came to visit me. Matthew 25:36b We want to thank all of you who submitted your testimonies and helped write Christmas cards for inmates this year. You are able to bless over 440 inmates, corrections staff, and intercessors. Each received a Christmas card with a verse a personal note and some testimonies inserted. We hope these bless you as much as they did us as...»

«SOME AETIOLOGICAL ASPECTS OF TUMOURS IN DOMESTICATED ANIMALS Erasmus Wilson Demonstration at the Royal College of Surgeons of England on 2nd March 1965 by E. Cotchin, D.Sc., F.R.C.V.S., F.C.Path. Professor of Pathology, Royal Veterinary College FROM MY READING of the notice of Erasmus Wilson's life in the Annals of the College (Anon., 1952), I like to think that this Eminent Victorian, whose interest in pathology was exemplified by his founding of a Professorship of Pathology at Aberdeen, and...»

«International Journal of Humanities and Social Science Invention ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714 www.ijhssi.org Volume 2 Issue 2 ǁ February. 2013ǁ PP.01-07 Tiv Satire As A Tool For Social Control: A Study Of Faga Adinge’s Song, “Chata-Man” Amase,Emmanuel Lanior (Ph.D)1 Kaan,Aondover Theophilus2 1,2 Department of English, Federal University Dutsin-ma,Katsina State, Nigeria. ABSTRACT: Satirical poetry constitutes one of the several oral poetic art forms that are...»

«0 1 Th.M. Program Handbook 2012-13 Table of Contents WHY DO A TH.M. DEGREE? A FEW TALBOT TH.M. GRADUATES.. SOME RECENT THESIS TOPICS GETTING STARTED IN THE PROGRAM CHOOSING A MAJOR THESIS SUPERVISION CHOOSING A THESIS TOPIC (THESIS TRACK ONLY) AN OVERVIEW OF THE PROGRAM ASPECTS OF THE PROGRAM THE TH.M. RESEARCH SEMINAR (NT/OT/BE/TH 891) ADVANCED METHODS OF EDUCATIONAL INSTRUCTION (CE 724) 800-LEVEL COURSES CROSS-LISTED 800-LEVEL COURSES (WITH AN EXTRA HOUR) LEARNING A MODERN RESEARCH LANGUAGE...»

«THE ROLE OF SPORT IN THE PROMOTION OF MASCULINITY IN AN ENGLISH INDEPENDENT JUNIOR SCHOOL JON SWAIN, Institute of Education, University of London, UK Introduction The use and consumption of commercial competitive sport appears to be on the rise globally and has become a leading marker and definer of masculinity in mass culture (Connell 1995, 2000), providing boys and men with ‘the quintessential manifestation of the masculine ethos’ (Gilbert & Gilbert 1998, p. 60). Schools are important...»

«HA Yara da suke neman kariyar kasa da kasa Bayani akan yara da ba rako ba masu neman damar samin kariyar kasa da kasa a bisa yankin doka na 4 na Dokar (EU) No 604/2013 1 Mun baka wannan takardar takaitaccen bayani ne saboda ka bayyana bukatar kariya kuma ka samar damu cewa shekarunka suna kasa da 18 ne. Idan kai dan shekaru kasa da 18 ne, za a dauke a matsayin yaro. Za kuma ka ji cewa hukumomin su na kiran ka ‘karami’ wanda ke nufin yaro. ‘Hukumomin’ su ne mutanen da ke da hakkin yanke...»

«Doctoral Thesis Sustainable Development in Tourism through the Capabilities Approach: A Comparative Study of Thailand and Japan (ケイパビリティ・アプローチを通じたツーリズムにおける持続可能な開発: タイと日本の比較研究) ロサワン ポンラクサナピモン ROSSAWAN PONLUKSANAPIMOL ii ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my sincere gratitude to my academic advisor, Professor Yukio Ikemoto, for his valuable advice, guidance and direction for...»

«Espiral ISSN: 1665-0565 espiral@fuentes.csh.udg.mx Universidad de Guadalajara México Pozos Ponce, Fernando Reseña de Ciudades y migración. La heterogeneidad de las ciudades medias de Jalisco de Luis Arturo Velázquez y Jean Papail Espiral, vol. V, núm. 13, septiembre-diciembre, 1998, pp. 193-200 Universidad de Guadalajara Guadalajara, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13851310 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más...»

«Boise State University College of Arts and Sciences 2010 Report Table of Contents Introduction Vision.. 1 Mission Statement.. 1 COAS Today Organization Chart.. 3 State Appropriated Budget.. 4 Academic Programs and Faculty Scholarship. 5 Research Centers.. 22 Accomplishments and Awards. Enrollment Management Course Delivery.. 28 Managing Enrollments.. 31 Strategic Planning – a Progress Report Background.. 37 Academic Excellence.. 39 Public Engagement.. 42 Vibrant Culture.. 51 Excellent...»

«“The Black Cat” Notes Edgar Allan Poe The first thing the narrator tells us is that he doesn't expect us to believe the story he's about to write, or ask us to believe it. He says he'd have to be crazy to think we'll believe him – he can hardly believe it himself. Then he says he isn't crazy, and he isn't dreaming. He is, however, going to die the very next day, and he wishes to confess everything to set his story straight. His purpose in writing the story is to give the world the plain...»

«Liverpool Canal Link Skipper’s Guide 2016 The Leeds & Liverpool Canal was authorised in 1770 and constructed in sections until the main line, delayed by the wars with France, was complete by 1816. At this time the canal terminus in Liverpool was near Old Leeds Street and consisted of a basin several metres away from and above the nearest docks which were George’s Dock and Basin. These led to the construction of the South Docks of Albert, Salthouse and others further up the river. Due to...»

«UNIT 9 Endocrine and Nervous Systems Pathological Conditions The Endocrine System The Endocrine System (cont’d) The Endocrine System Signs, Symptoms, and Diseases ADDISON DISEASE Relatively uncommon chronic  disorder caused by deficiency of cortical hormones that results when the adrenal cortex is damaged or atrophied. Atrophy of adrenal glands is  usually the result of an autoimmune process in which circulating adrenal antibodies slowly destroy the gland. CUSHING SYNDROME Cluster of...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.