WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«V. V. Tupchenko The article deals with possibilities of foreign language as means of intercultural communication in teaching foreign language in ...»

-- [ Page 1 ] --

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (58)-2013

V. V. Tupchenko

The article deals with possibilities of foreign language as means of intercultural

communication in teaching foreign language in higher school. Different scientific

approaches to studying intercultural communication problems are analyzed and main

directions in study of the problem are defined.

Keywords: intercultural communication, foreign language, culture, language cooperation, language model.

Тупченко Валерія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент міжфакультетської кафедри іноземних мов Луганського національного аграрного університету. (м. Луганськ, Україна) E-mail: tupchenkovaleriya@mail.ru Tupchenko Valeriya Volodymyrivna – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Interfaculty Chair of Foreign Languages of Lugans'k National Agrarian University (Luhans'k, Ukraine). E-mail: tupchenkovaleriya@mail.ru Рецензент – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Шевченко Галина Павлівна.

Reviewer – Member-correspondent of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Shevchenko Galyna Pavlivna УДК 378.147

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-

ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ

Т. С. Халімовська, В. Г. Лосик, Н. Ф. Соломко У статті розглядаються сучасні підходи до організації занять з фізичного виховання, які сприяють формуванню здорового способу життя студентів. Проблеми освіти у галузі фізичного виховання розглянуто з точки зору розуміння індивідуальності, інтересів і потреб студентської молоді.

фізичне виховання, особистість,

Ключові слова:

мотивація, педагогічні умови.

204 Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (58)-2013 Проблема визначення ролі сучасного фізичного виховання у формуванні особистості та здорового способу життя набуває все більшої актуальності. Саме фізкультурно-спортивній діяльності віддано пріоритет у вихованні здорового покоління молоді, тому що саме тут вирішуються не тільки виховні та освітні завдання, а ще й оздоровчі.

Впровадження в процес організації фізичного виховання новітніх технологій мотивує студентів до занять фізичними вправами, оптимізувати власну рухову активність не тільки під час навчальних занять, а й у позааудиторний час, сприяє формуванню здорового стилю життя. Використання ціннісних, загальнокультурних, пізнавальних, інформаційних, особистісно-орієнтованих компетенцій розширює коло пізнань студентської молоді.

Інновації у фізичному вихованні дають можливість студентам не тільки фізично розвиватися, а й формують світогляд, здатність сформувати власну освітню траєкторію та програму життєдіяльності в цілому.

Науковцями ведеться активний пошук стратегічних орієнтирів та умов вирішення проблеми формування здорового способу життя студента: І. Брехман, Е. Вайнер, О. Васильєва, О. Гладощук, Г. Зайцев, В. Колбанов, В. Панок, К. Петровський, А. Попов, Р. Раєвський, Т. Ротерс, В. Скумін, В. Сластьонін, Л. Татарникова, О. Язловецька.

Сучасна система освіти повинна створювати оптимальні умови для реалізації особистих потреб студентської молоді. Науковці вважають, що стратегічною метою вищої освіти повинне бути створення середовища, яке сприяло б фізичному оздоровленню студентів, морально-етичному становленню особистості, можливості підтримати існуючий рівень здоров’я, поліпшити його, сформувати навички здорового способу життя (М. Виленський, І. Мудрик, О. Леонов, Т. Круцевич, В. Кузьменко).

Аналіз наукової літератури та педагогічної практики виявив, що існуюча система фізичного виховання не в повній мірі сприяє принципам всебічного розвитку особистості. Існує протиріччя між освітнім потенціалом фізичного виховання та неповною його реалізацією на практиці.

Таким чином, проблема дослідження є у вирішенні питання оптимізації процесу фізичного виховання, для того щоб воно стало 205 Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (58)-2013 вагомим фактором у формуванні особистих та професійних якостей студентів.

Мета роботи – вивчення ролі фізичного виховання в орієнтації студентів на здоровий спосіб життя та формування ціннісного ставлення студентів до здоров’я, а також необхідності впровадження особистісно-орієнтованого підходу в організацію занять з фізичного виховання.

Постійне оновлення різних сторін суспільного життя вимагає нових підходів в організації освіти. Освіта у всіх її формах визнається у якості пріоритетного напрямку у розвитку особистості. Тому здатність до самовдосконалення, самовиховання, саморозвитку стає особливо значущою. І у процесі становлення особистості немаловажну роль відіграє освіта у галузі фізичного виховання.

Останнім часом фахівцями ведеться інтенсивний пошук нових напрямків, форм і методів фізкультурно-спортивної роботи у ВНЗ, які б дозволили істотно підвищити для студентів привабливість фізкультурно-спортивної діяльності, забезпечити більш повну й ефективну соціокультурну значимість занять фізичною культурою й спортом. Йдеться перш за все про модернізацію системи фізичного виховання на засадах принципів особистісно-орієнтованої педагогічної парадигми.

Принцип індивідуалізації фізичного виховання студентів є одним з головних напрямків не тільки у теорії та методиці фізичного виховання, спортивного тренування і оздоровчої фізичної культури, а й принципом загальної педагогіки.

Особистісно-орієнтований підхід найкращим чином відповідає творчому розвитку студентів, оскільки він спрямований на задоволення інтересів і потреб, будується з урахуванням у них індивідуальних якостей і відповідає принципам гуманістичного напрямку в психології і педагогіці. Зазначимо, що принципи гуманістичної педагогіки відбивають по суті глибинне розуміння самої педагогіки, а тому тією чи іншою мірою визнаються всіма педагогічними школами. Основною їхньою ідеєю є увага педагога до цілісної особистості студента, його намагання створити умови для розвитку як його інтелекту, так і духовності, емоційних, естетичних і творчих задатків.

Особистісно-орієнтована спрямованість освіти та гуманістичні концепції фізичної культури та спорту до центру освітньо-виховного 206 Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (58)-2013 процесу студента. Але практика показує, що у галузі фізичного виховання переважають командно-авторитарні методи педагогічного керування. Тому при проведенні занять з фізичного виховання повинна враховуватися взаємодія викладача та студента як необхідна умова гармонійного розвитку особистості. Педагогічне спілкування, позитивний взаємовплив під час занять сприяє продуктивному вирішенню соціально та особистісно вагомих завдань, стимулює розвиток особистості в рамках групи та є основою особистісноорієнтованого педагогічного впливу.

Особистісно-орієнтований підхід у фізичному вихованні

базується на таких пріоритетних аспектах:

- відповідність індивідуальним особливостям і можливостям кожного студента;

- одержання студентами задоволення від занять;

- отримання позитивних перспектив на засадах підтримки індивідуального самостійного вдосконалення;

- інтелектуалізація процесу.

Пріоритетними завданнями сучасної системи фізичного

виховання у ВНЗ є створення умов для:

- усвідомлення студентами потреби в систематичних заняттях фізичними вправами, формування активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя та перспектив саморозвитку й самореалізації;

- формування особистісного позитивного емоційно-ціннісного ставлення студента до предмета фізкультурної діяльності;

- опанування широким колом знань у галузі фізичного виховання, методики організації самостійних занять фізичними вправами, методами самоконтролю та методикою аналізу станів і самопочуття;

- забезпечення творчої діяльності студентів щодо використання набутих знань, умінь і навичок;

- зміцнення здоров’я, розширення психофункціональних можливостей, розвинення основних фізичних якостей, психофізичних здібностей, формування культури руху.Pages:   || 2 |


Similar works:

«1 THE STENOGRAPHIC BRAIN: A SUPERPROCESSOR Professor Waldir Cury Retired Stenographer/Reviser of the Legislative Assembly of the City of Rio de Janeiro – Brazil Shorthand Professor INTERSTENO Educational Member SHORTHAND CHARACTERISTICS LEARNING GRADUAL SPEED ACHIEVEMENT BRAIN EXERCISE MISCELLANEA “The art of writing as fast as one can speak is the greatest triumph of writing.” Karl Faulmann Writing is one of the best inventions of mankind. And shorthand, according to Karl Faulmann in his...»

«FINITE-ELEMENT MODELLING OF THE NEWBORN EAR CANAL AND MIDDLE EAR Brian Gariepy A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfilment of the requirements of the degree of Master of Engineering Department of Biomedical Engineering McGill University Montreal, Quebec August 2010 © Brian Gariepy, 2010 ABSTRACT Hearing loss is a very common birth defect. However, current hearing screening does not provide adequate specificity. Tympanometry is a potential...»

«TMSJ 18/1 (Fall 2007) 149-163 INTRODUCTION TO NEW COVENANT THEOLOGY Dennis M. Swanson Director of the Seminary Library and Director of Israel Studies New Covenant Theology (NCT) is a relatively new system which, though not yet well defined, attem pts to combine strengths of Dispensationalism and Covenant Theology and to eliminate the weak points of the two. Its founders have come from Reformed Baptist circles w ho re acted aga inst key tenets o f Cov ena nt Th eology in rejecting such...»

«MODELING PACKAGED HEAT PUMPS IN A QUASI-STEADY STATE ENERGY SIMULATION PROGRAM By TANG, CHIH CHIEN Bachelor of Science Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma 2003 Submitted to the Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE May, 2005 MODELING PACKAGED HEAT PUMPS IN A QUASI-STEADY STATE ENERGY SIMULATION PROGRAM Thesis Approved: Dr. Daniel Fisher Thesis Adviser Dr. Jeffrey Spitler Dr. Ron...»

«Ymchwil gymdeithasol Social research Number: 01/2011 Voices of Children and Young People in Wales Study: A qualitative study of Wellbeing among children and young people under 25 years old Abbie, Aged 6 1 Voices of Children and Young People in Wales Study: A qualitative study of Wellbeing among children and young people under 25 years old Authors: Social Inclusion Research Unit (SIRU), Glyndŵr University -Professor Odette Parry -Emily Warren -Dr Iolo Madoc-Jones -Sally-Ann Baker -Caroline...»

«LEANDRA ALTOÉ INCENTIVO AO USO DA ENERGIA RENOVÁVEL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COMO NOVO CRITÉRIO DA LEI DE ICMS ECOLÓGICO Tese apresentada à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, para obtenção do título de Doctor Scientiae. VIÇOSA MINAS GERAIS – BRASIL 2016 E.T.S. INGENIERIAS AGRARIAS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA Y FORESTAL TESIS DOCTORAL: INCENTIVO AO USO DA ENERGIA RENOVÁVEL E EFICIÊNCIA...»

«CURRICULUM VITAE Hrvoje Benko Senior Researcher Microsoft Research One Microsoft Way Redmond, WA 98052 Phone: +1 (425) 707-2731 Mobile: +1 (206) 708-5059 Email: benko@microsoft.com Web: http://research.microsoft.com/~benko/ RESEARCH INTERESTS My research is in the field of Human Computer Interaction. My research interests include augmented reality, computational illumination, surface computing, new input form factors and devices, as well as touch and freehand gestural input. I am fascinated by...»

«© Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 5. No. 3. 2014 Arkady P. Sedykh, Larisa R. Ermakova. Gluttonic nomination in Russian and British linguistic cultures. Journal of Language and Literature 2014; 5(3), 338-342. DOI: 10.7813/jll.2014/5-3/57 GLUTTONIC NOMINATION IN RUSSIAN AND BRITISH LINGUISTIC CULTURES Arkady Petrovich Sedykh, Larisa Robertovna Ermakova Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education “The Belgorod State National...»

«Sermon #2118 Metropolitan Tabernacle Pulpit 1 THE PLANTER OF THE EAR MUST HEAR NO. 2118 A SERMON INTENDED FOR READING ON LORD’S-DAY, DECEMBER 15, 1889. DELIVERED BY C. H. SPURGEON, AT THE METROPOLITAN TABERNACLE, NEWINGTON, ON THURSDAY EVENING, OCTOBER 31, 1889. “He that planted the ear, shall He not hear? He that formed the eye, shall He not see?” Psalm 94:9 THE character of a man hinges upon his relation to God. You may know what manner of man he is, and what his communications are, if...»

«Journal of the Linguistic Association of Nigeria Volume 14 Number 2 2011 (pp. 319-327) A Re-Appraisal of Nasal Vowels in Esan E.O. Osiruemu Department of Linguistics and African Languages, University of Benin, P.O. Box 4563, Benin City E-mail: ofuije@yahoo.com This paper discusses nasal vowels in Esan. It re-evaluates prevailing assumptions about their status and proffers phonetic as well as phonological basis to justify the possibility that these so-called ‘nasal vowels’ may be a...»

«Fordham University DigitalResearch@Fordham Urban Studies Masters Theses Urban Studies 1-1-2013 New York City Graffiti Murals: Signs of Hope, Marks of Distinction Patrick Verel verel@fordham.edu Follow this and additional works at: http://fordham.bepress.com/urban_studies_masters Recommended Citation Verel, Patrick, New York City Graffiti Murals: Signs of Hope, Marks of Distinction (2013). Urban Studies Masters Theses. Paper 11. This is brought to you for free and open access by the Urban...»

«TABLE OF CONTENTS 3 HOW IS YOUR RELATIONSHIP? SECTION ONE: 4 Understanding Domestic Violence Signs of domestic violence include...................... 4 It is still abuse if..................................... 5 Abuse can happen in any type of relationship, including if.... 6 SECTION TWO: 9 Dynamics of Domestic Violence Common misconceptions about domestic violence.......... 9 Progression of violence & tactics of control....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.