WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 |

«ACTA ACTA U N N IIVR SRS IIT AT IIS O L U E N NIS IIS U IN EVE RI S ATAT S U U L U E S S S U V E T T IS O OULUEN E E Katri Jokikokko Katri Jokikokko ...»

-- [ Page 18 ] --

Lasonen, J., & Halonen, M. (Eds.). (2009). Kulttuurienvälinen osaaminen koulutuksessa ja työelämässä. Kasvatustieteellisen seuran julkaisuja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.

Lasonen, J., & Halonen, M., & Pini-Kemppainen, R., & Teräs, M. (2009). Monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja osaamisen tunnustuksen tarve. In Lasonen, J. & Halonen, M.

(Eds.), Kulttuurienvälinen osaaminen koulutuksessa ja työelämässä (pp. 9–21).

Kasvatustieteellisen seuran julkaisuja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.

Lave, J., & Wenger, E.(1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation.

Cambridge: Cambridge University Press.

Lehtonen, J. (2005). Heteroita oomme kaikki? Kasvatuksen heteroseksuaalinen normi.

In T. Kiilakoski & T. Tomperi & M. Vuorikoski (Eds.), Kenen Kasvatus. Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus ( pp.62–86). Tampere: Vastapaino.

Lehtonen, M., & Löytty, O. (2003). Miksi erilaisuus. In M. Lehtonen & O. Löytty (Eds.), Erilaisuus (pp.7–17). Tampere: Vastapaino.

Le Maistre, C. & Paré, A. (2010). Whatever it takes: How beginning teachers learn to survive. Teaching and Teacher Education, 26, 559–564.

Lewin, K. (1951). Field theory in social sciences. NewYork: Harper & Row.

Liebkind, K. (Ed.). (2000). Monikulttuurinen Suomi: etniset suhteet tutkimuksen valossa.

Helsinki: Gaudeamus.

Liebkind, K. (1994). Maahanmuuttajat. Kulttuurien kohtaaminen Suomessa. Helsinki:

Gaudeamus.

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). Narrative research: Reading, analysis and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Lustig, M. W., & Koester, J. (1996). Intercultural competence: Interpersonal communication across cultures. New York, NY: Harper Collins.

Lustig, M.W., & Koester, J. (2006). Intercultural competence: Interpersonal communication across cultures (5th ed.). New York: Allyn & Bacon.

Luukkainen, O. (2004). Opettajuus – Ajassa elämistä vai suunnan näyttämistä? Doctoral dissertation. Acta Universitatis Tamperensis 986. Tampere: Tampereen Yliopistopaino OY Juvenes Print.

Lynch, E. (1992). From culture shock to cultural learning. In E. W. Lynch and M. J. Hanson (Eds.), Developing cross-cultural competence: A guide for working with young children and their families (pp.35–62). Baltimore, MD: Paul H. Brooks Publishing Co.

Lynch, J. (1989). Multicultural education in a global society. Exeter: The Farmer press.

MacIntyre, A. (1981). After virtue: A study in moral theory. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.

Mak, H. K., & Tsang, J. A. (2008). Separating the “sinner” from the “sin”: Religious orientation and prejudiced behavior towards sexual orientation and promiscuous sex.

Journal for the Scientific Study of Religion, 47(3), 379–392.

Margolis, E. (2001). Hidden curriculum in higher education. New York, NY: Harper Collins.

Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (2001). Informal and incidental learning. New Directions for Adult and Continuing Education, 89, 25–34.

Master of Education International Programme Homepage. Retrieved from http://www.oulu.

fi/ktk/kasope/master/ Marton, F. (1986). Phenomenography – A research approach to investigating different understandings of reality. Journal of Thought, 21(3), 28–49.

Marton, F. (1990). Phenomenography – A research approach to investigating different understandings of reality. In R. R. Sherman & R. B. Webb (Eds.), Qualitative research in education: Focus and methods (pp.141–161). London: Falmer Press.

Marton, F. (1994). Phenomenography. In T. Husen & T. Netville (Eds.) The international encyclopedia of education, Vol. 8 (pp. 4424–4429). London: Pergamon.

Marton, F., & Booth, S. (1997). Learning and awareness. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Marton, F., & Pong, W.Y. (2005). On the unit of description in phenomenography. Higher Education Research & Development, 24 (4), 335–348.

May, S. (1999). Critical multiculturalism and cultural difference. In S. May (Ed.) Critical multiculturalism: Rethinking multicultural and antiracist education (pp.11–41).

London: Farmer Press.

Marx, E. (1999). Breaking through culture shock. London: Nicholas Brealey Publishing.

McLaren, P. (2001). Teaching against globalisation and the new imperialism: Toward a revolutionary pedagogy. Journal of Teacher Education, 52(2), 136–150.

McLaren, P. (2007). Life in schools: An introduction to critical pedagogy in the foundations of education. Boston, MA: Allyn & Bacon.

McLaren, P., & Fishman, G. (1998). Reclaiming hope: Teacher education and social justice in the age of globalisation. Teacher Education Quarterly, 25(4), 125–133.

McLaren, P., & Kincheloe, J. (2002). Rethinking critical theory and qualitative research. In Y. Zou & E. T. Trueba (Eds.), Ethnography and schools: Qualitative approaches to the study of education (pp.87–138). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Metsämuuronen, J. (2003). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki:

International Methelp Ky.

Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. San Francisco, CA:

Jossey-Bass.

Mezirow, J (1995a). Transformation theory of adult learning. In M. R. Welton (Ed.), Defense of the lifeworld (pp. 39–70). New York: SUNY press.

Mezirow, J. (1995b). Uudistava oppiminen: kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Lahti:

Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Mezirow, J. (1996). Contemporary paradigms of learning. Adult Education Quarterly, 46(3), 158–172.

Mezirow, J. (2000). Learning to think like an adult. In J. Mezirow & Associates (Eds.), Learning as transformation (pp.3-33). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Mezirow, J., & Taylor, E. (Eds.), (2009). Transformative learning in practice. Insights from community, work-place and higher education. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Miettinen, M. (2001). Kun pittää olla vastaanottamassa sitä kansainvälistymistä, Pohjoiskarjalaisten luokanopettajien käsitykset monikulttuurisuuskasvatuksesta. Doctoral Dissertation. Joensuu: Joensuun Yliopiston Kasvatustieteellisiä julkaisuja 67.

Ministry of Education (2009). Strategy for the internationalisation of higher education institutions in Finland 2009–2015. Helsinki: Ministry of Education. (Available at: http:// www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm23.pdf?lang=fi) Moutsios, S. (2007). The European Union and its education policy. In H-G. Kotthoff & S. Moutsios (Eds.), Education policies in Europe: Economy, citizenship, diversity (pp.

15–26). Münster: Waxmann.

Munro, J. (2007). Learning internationally in a future context. In M. Hayden, J. Levy, & J.

Thompson (Eds.), The Sage handbook of research in international education (pp. 113– 127). London: Sage Publications Ltd.

Mälkki, K. & Lindblom-Ylänne S. (in press) From reflection to action? Higher Education.

37(1).

Nieke, W. (2008). Interkulturelle Erziehung und Bildung. Vetrorienterungen Im Alttag 3.

Aktualisierte Auflage, Wiesbaden: VS Verlag für socialwissenschaften.

Nieto, S. (1996). Affirming diversity: The Socio-political context of multicultural education.

New York: Longman.

Nieto, S. (1999). The light in their eyes: Creating multicultural learning communities. New York, NY: Teachers College Press.

Nieto, S. (2000). Affirming diversity: The socio-political context of multicultural education.

(3rd ed.). New York, NY: Longman.

Nieto, S. (2002). Language, culture, and teaching: Critical perspectives for a new century (a

compilation of previously published journal articles and book chapters). Mahwah, NJ:

Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Nieto, S. (2005). Schools for a new majority: The role of teacher education in hard times.

The New Educator, 1(1), 27–43.

Nilsson, B. (2003). Internationalisation at home from the Swedish perspective: The case of Malmö. Journal of Studies in International Education, 7(1), 27–40.

Noel, J. R. (1995). Multicultural teacher education: From awareness through emotions to action. Journal of Teacher Education, 46(4), 267–273.

Noddings, N. (1998). Philosophy of education. Stanford, CA: Westview Press.

Noddings, N. (2002). Educating moral people. New York NY: Teachers College Press.

Noddings, N. (2006). Critical lessons: What our schools should teach. Cambridge:

Cambridge University Press.

OAJ (2010). Webpage of Finnish Teachers’ union. Retrieved from http://www.oaj.fi/portal/ page?_pageid=515,447767&_dad=portal&_schema=PORTAL Opettajankoulutus 2020. (2007). Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:44.

Retrieved from http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Opettajankoulutus_2020.html Otten, M. (2003). Intercultural learning and diversity in higher education. Journal of Studies in International Education, 7(1), 12–26.

Panzar, T. (2009). Erilaisuuden ja vierauden ymmärtämisen edistäminen kulttuurienvälisen kasvatuksen tavoitteena. In R. Jaatinen, V. Kohonen & P. Moilanen (Eds.), Kielikavatus, opettajuus ja kulttuurienvälinen toimijuus. Pauli Kaikkosen juhlakirja (pp. 95–107).

Helsinki: OKKA-säätiön julkaisuja.

Parekh, B. (2006). Rethinking multiculturalism. Cultural diversity and political theory (2nd ed.). New York: McMillan.

Pelkonen, P. (2005). Intercultural learning for international cooperation. In R. Räsänen &

J. San (Eds.), Conditions for intercultural learning and dialogue (pp.69–88). Turku:

Finnish Educational Research Association.

Perusopetus 2020 (2010). Yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:1. Retrieved from http:// www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/perusopetuksen_tuntijako.html Polkinghorne, D. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. In J. Hatch & R.

Wisniewski (Eds.), Life, history and narrative (pp. 5–23). London: Falmer Press.

Pollock, D. C. & Van Reken, R. (2001). Third culture kids: The experience of growing up among worlds. London: Nicholas Brealey Publishing.

Popkewitz, T. S. Critical traditions, modernism and the post (1999). In T. S. Popkewitz & L. Fendler, (Eds.), Critical theories in education: Changing terrains of knowledge and politics (pp.1–16). London: Routledge.

Portera, A. (2008). Intercultural education in Europe: Epistemological and semantic aspects.

Intercultural Education, 19(6), 481–491.

Punch, M. (2007). Politics and ethics in qualitative research. In C. Seale, G. Gobo, J. F.

Gubrium & D. Silverman (Eds.), Qualitative research practice (pp.156–183). London:

Sage Publications.

Rastas, A. (2007). Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Doctoral Thesis. Acta Universtatis Tamperensis/ Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 78. Tampere: Tampere University Press Juvenes Print.

Ricoeur, P. (1987). Time and narrative III (K. Blamey & D. Pellauer Trans. Tems et Récit col 3, 1985, Editions de Seuil). Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Ricoeur, P. (1992). Oneself as another (K. Blamey Trans. Soi méme comme un autre, 1990, Editions de Seuil). Chicago, IL: The University of Chicago Press.

Riessman, C. K. (1993). Narrative analysis. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Riessman, C. K. (2002). Analysis of personal narratives. In J. Gubrium & J. Holstein (Eds.),

Handbook of interview research: Context & method (pp. 695-710). Newbury Park, CA:

Sage Publications.

Riessman, C. K. (2004). Narrative interviewing. In M. S. Lewis-Beck, A. Bryman, T. Futing Liao (Eds.), Encyclopedia of social science research methods (pp. 709–710). London, UK and Newbury Park, CA: Sage Publications.

Riessman, C. K. (2005). Narrative analysis. In C. Horrocks, K. Milnes, B. Roberts & D.

Robinson (Eds.), Narrative, memory and everyday life (pp. 1–7). UK: University of Huddersfield.

Rogoff, B. (2003). The cultural nature of human development. New York, NY: Oxford University Press.

Räsänen, R. (2002). Interkulttuurisen pedagogiikan olemusta etsimässä. In R. Räsänen, K. Jokikokko, M. Järvelä and T. Lamminmäki-Kärkkäinen (Eds), Interkulttuurinen opettajankoulutus: Utopiasta todellisuudeksi toimintatutkimuksen avulla (pp. 97–113).

Oulu: Acta E55.

Räsänen, R. (2005a). Intercultural co-operation as an ethical issue. In R. Räsänen & J. San (Eds.), Conditions for intercultural learning and dialogue (pp. 15–34). Turku: Finnish Educational Research Association.

Räsänen, R. (2005b). Etninen moninaisuus koulujen haasteena. In T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (Eds.), Kenen kasvatus. Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus (pp. 87–111). Tampere: Vastapaino.

Räsänen, R. (2007a). International education as an ethical issue. In M. Hayden, J. Levy & J.

Thompson (Eds.), The Sage handbook of research in international education (pp. 57London: Sage Publications Ltd.

Räsänen, R. (2007b). Intercultural education as education for global responsibility. In T. Kaivola & M. Melen-Paaso (Eds.), Education for global responsibility Finnish reflections (pp.

18–30). Publications of the Ministry of Education 2007:31. Helsinki University Press.

Available in electronic form: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Education_for_ Global_Responsibility.html?lang=en Räsänen, R. (2009). Monikulttuurisuus ja kansainvälistyminen koulun ja opettajan haasteena.

In J. Jokisalo & R. Simola (Eds.), Monikulttuurisuus luokanopettajankoulutuksessa:

monialaisten opintojen läpäisevä juonne (pp.1–20). Joensuu: Joensuun yliopisto.

Salakka, M. (2005). The Tensions of marginalities in the negotiation of multicultural identities. In R. Räsänen, & J. San (Eds.), Conditions for intercultural learning and dialogue (pp.109–132). Turku: Finnish Educational Research Association.Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 |


Similar works:

«William Ayers, Gregory Mitchie,Winter 2004 Teacher Education Quarterly, & Amy Rome E mbers of Hope: In Search of a M eaningful C ritical Pedagogy By W illiam A yers, G regory M ichie, & A my Rome Critical pedagogy. Whatever insurgent energy once pulsed through those words — giving them life and investing them with power and possibility — has been largely lost, their meaning sapped away with overuse and misuse, reduction and dogmatic application. Years ago Jim Sanders (1987) from the...»

«PERMEABILITIES OF SUBDUCTION ZONE SEDIMENTS AND THEIR EFFECT ON PORE PRESSURE GENERATION By KUSALI R. GAMAGE A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2005 Copyright 2005 by Kusali R. Gamage To my parents and all my teachers. ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my sincere gratitude to my advisor, Dr. Elizabeth Screaton, for her continuous support and...»

«CARRIE ANNE PLATT 338B12 Minard Hall (701) 231-7294 North Dakota State University carrieanne.platt@ndsu.edu Research Areas I take a predominantly rhetorical approach to: • Emerging technologies and identity in public culture • Digital media and communication pedagogy Academic Appointments August 2014 – Present Associate Professor Department of Communication North Dakota State University August 2008 – August 2014 Assistant Professor Department of Communication North Dakota State...»

«Aspire Teacher Residency 2015-2016 Mentor Teachers Alexandria Turner 1st Grade, Aspire Coleman Elementary School Resident: Zoe Jackson Hometown: Memphis, TN # of Years Teaching: 7 # of Years Teaching at Aspire: 2 Why I Teach at Aspire: I teach at Aspire because the district is the most innovative organization in the city. Aspire supports the needs and concerns of the whole child. In addition to providing support for scholars, Aspire makes their employees feel valued by addressing equity issues,...»

«The Cultural Politics of Proprietorship: The Socio-historical Evolution of Japanese Swordsmanship and its Correlation with Cultural Nationalism Alexander C. Bennett Ph.D. Dissertation (Senior Supervisor – Dr. Kenneth Henshall) University of Canterbury School of Languages, Cultures and Linguistics (JAPA) i ii COPYRIGHT Alexander C. Bennett iii iv Acknowledgements Although I started writing this thesis six years ago, I have been involved in kendō itself for over two decades. Guidance from the...»

«TMME, vol7, nos.2&3, p.295 Vectors in Climbing Anne Birgitte Fyhn1 University of Tromsø, Norway Abstract: In this article, the work on mesospace embodiments of mathematics is further developed by exploring the teaching and learning of vector concepts through climbing activities. The relevance and connection between climbing and vector algebra notions is illustrated via embedded digital videos. Keywords: climbing and mathematics; digital media; egocentric vs allocentric representations;...»

«Educational Research Volume 29 Number 3 November 1987 Assessing children’s silent reading Valerie Yule, Department of Psychology, University of Aberdeen, Aberdeen AB9 2LJB' Summary Less is known about how children read connected text in silent reading, and the range of reading strategies used in an ordinary primary school classroom, than about the reading of single words, oral reading and reading by skilled adults. This paper describes and evaluates a method of testing children's silent...»

«NEWSLETTER ISSUE 12 Thursday, 17th December 2015 DATE KEY EVENTS Term 4, 2015— Important Dates to Note: Thursday 17th December Finance Office closes 4:00pm—Reports are available from the Parent Portal Friday 18th December Final Day of Term 4—2:30pm finish—Administration Office closes 2:30pm 2016 Key Dates Saturday, 23rd January Book Collection— 10am – 4pm Wednesday 27th January Administration Office re-opens 8:15am—Teachers Resume Thursday 28th January First Day—Term 1 Tuesday...»

«The Role of Japanese Teachers in English Classes in Japanese Elementary School 1 The Role of Japanese Teachers in English Classes in Japanese Elementary School Yuka Shimizu Key words: English education policy in Japan, elementary schools, an activity type and a subject type, Japanese homeroom teachers, ALTs Introduction: New proposal for English education in Japan, 2013 The Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (henceforth, MEXT) has decided to introduce...»

«CHIST 4055 History of Modern China Instructor: Non Arkaraprasertkul Space, Time, and Modernity in China: History narkarap@lesley.edu from Within non@mit.edu Spring 2012 Lesley College Thursdays 4-6:30 p.m. Stebbins 201 Office hours: 3-4 p.m. at the Student Center or by appointment COURSE SUMMARY What is modern China? The answer to this question is usually based on simplistic measures such as China’s current economic success. Major international events such as the 2008 Olympics and the 2010...»

«Centre for Policy Studies TROOPS TO TEACHERS A SUCCESSFUL PROGRAMME FROM AMERICA FOR OUR INNER CITY SCHOOLS Tom Burkard Foreword by Lord Guthrie GCB LVO OBE DL THE THE AUTHOR Tom Burkard is the Director of The Promethean Trust, a Norwich-based charity for dyslexic children and the author of Inside the Secret Garden: the progressive decay of liberal education (University of Buckingham Press, 2007). His main academic interest is the interface between reading theory and classroom practice, and he...»

«DEMOCRATIC AND POPULAR REPUBLIC OF ALGERIA MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH MENTOURI UNIVERSITY OF CONSTANTINE FACULTY OF LETTERS AND LANGUAGES DEPARTMENT OF ENGLISH The Conflict between the Ideal and the Social in Thomas Hardy’s Jude the Obscure A Dissertation Submitted in a Partial Fulfilment of the Requirements for the Master Degree in British and American Studies Supervised by: By: Pr. Brahim Harouni Mr. Boussaad Ihaddadene Mr. Hamoudi Boughenout June 2010...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.