WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |

«WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI GDAŃSK 2005 GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ON EFFICIENCY OF LAYER 2 OF THE RADIO INTERFACE ...»

-- [ Page 1 ] --

POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDAJNOŚĆ WARSTWY DRUGIEJ

STOSU PROTOKOŁÓW

INTERFEJSU RADIOWEGO

W SYSTEMIE UMTS

mgr in. Paweł Matusz

ROZPRAWA DOKTORSKA

promotor: prof. dr hab. in. Józef Woźniak

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,

TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

GDAŃSK 2005

GDAŃSK UNIVERSITY OF

TECHNOLOGY

ON EFFICIENCY OF LAYER 2

OF THE RADIO INTERFACE

PROTOCOL STACK IN UMTS

by Paweł Matusz A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

supervisor: Professor Józef Woźniak

FACULTY OF ELECTRONICS,

TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATICS

GDAŃSK 2005 Copyright © by Paweł Matusz 2005

GDAŃSK UNIVERSITY TECHNOLOGY

OF

FACULTY OF ELECTRONICS,

TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATICS

Abstract

ON EFFICIENCY OF LAYER 2 OF THE

RADIO INTERFACE PROTOCOL STACK IN UMTS

by Paweł Matusz

Supervisor:

Professor Józef Woźniak Department of Information Systems The market success of second generation (2G) mobile cellular networks is undeniable – there are currently hundreds of millions of subscribers of 2G networks all over the world.

Yet, during the first years after deployment, bandwidth and services offered by 2G networks quickly turned out to be insufficient. A strong and still growing demand for packet data services and high data bit rates led to the creation of data-oriented enhancements of 2G networks, known as 2.5G, and finally to the emergence of third generation (3G) networks.

With the emergence of third generation mobile cellular networks public, wide area access to broadband services became possible. Support for advanced data services and Quality of Service (QoS) management are an inherent part of 3G networks, such as the widely being deployed Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). To satisfy the need for high bit rates and transmission quality required by 3G services, UMTS takes advantage of the efficient Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) air interface. To exploit WCDMA capabilities, a sophisticated new Radio Access Network (RAN) architecture, including all protocol stacks, was designed. Operation of the radio interface protocol stack, directly involved in data transmission over the air interface, has a significant impact on transmission efficiency, achieved throughput and QoS.

The first part of this thesis briefly presents evolution of mobile cellular systems and describes UMTS Release 5, which is currently being deployed and therefore was chosen as thebase version on which all research was conducted. Particular attention is paid to thorough analysis of the UMTS radio interface protocol stack with focus on layer 2, its impact on effectiveness of data transmission in UMTS and performance challenges which arise during its design and development. The second part of this thesis presents the author’s original contributions, examined and verified by computer simulations. A number of innovative enhancements of the radio interface protocol stack are proposed to increase its performance. They include some changes in legacy UMTS protocols and proposals of novel algorithms used to increase available throughput and efficiently handle conveyed data streams, with respect to their QoS requirements.

On Efficiency of Layer 2 of the Radio Interface Protocol Stack in UMTS TABLE of CONTENTS Abbreviations and Acronyms

Definitions

Streszczenie

1. Introduction

1.1 Thesis

1.2 Goals

1.3 Research Scope

1.4 Document Organization

2. UMTS Overview

2.1 Technology Trends

2.1.1 Wireless Personal Area Networks

2.1.2 Wireless Local Area Networks

2.1.3 Wireless Metropolitan and Wide Area Networks

2.2 Evolution of Mobile Cellular Systems

2.2.1 First Generation

2.2.2 Second Generation

2.2.3 Generation 2.5

2.3 Third Generation Overview

2.3.1 Standardization background

2.3.2 Migration path to UMTS

2.3.3 3G Services and Applications

2.4 UMTS Evolution

2.4.1 Overall System Architecture

2.4.2 UMTS Core Network Architecture Evolution

2.5 UMTS Release 5 Overview

2.5.1 UMTS Basics

2.5.2 WCDMA Air Interface

2.5.3 Radio Access Network

2.5.4 Core Network

2.5.5 Radio Interface Protocols

2.6 QoS Management in UMTS

2.6.1 QoS Architecture

2.6.2 QoS Classes

2.6.3 Service Attributes

3. Radio Interface Protocol Stack

3.1 Overall Protocol Structure

3.2 Layer 1: Physical Layer

3.3 Layer 2: Data Link Layer

3.3.1 PDCP

3.3.2 BMC

-iOn Efficiency of Layer 2 of the Radio Interface Protocol Stack in UMTS 3.3.3 RLC

3.3.4 MAC

3.4 Layer 3: Network Layer

3.5 Data Flows through Layer 2

4. Research Results

4.1 Prior Art

4.1.1 System Performance

4.1.2 Scheduling

4.1.3 Radio Link Control

4.1.4 Header Compression

4.1.5 Broadcast and Multicast

4.1.6 Other Topics

4.2 Publications and Patent Applications

4.3 Research Approach

4.3.1 Goals

4.3.2 Assumptions

4.3.3 Efficiency Metrics

4.4 Simulator

4.5 Contributions

4.5.1 RLC

4.5.2 MAC

4.6 Acknowledgements

5. Conclusions

6. Literature

Appendix A Typical Radio Parameter Sets

A.1 DCH: Stand-alone UL:3.4 DL:3.4 kbps SRBs

A.2 DCH: Conversational/speech UL:12.2 DL:12.2 kbps CS RAB

A.3 DCH: Interactive or background UL:64 DL:128 kbps PS RAB

A.4 DCH: Interactive or background UL:128 DL:384 kbps PS RAB

A.5 FACH: Interactive/Background 32 kbps PS RAB

Appendix B Indexes

B.1 List of Figures

B.2 List of Tables

–  –  –

STRESZCZENIE

W ostatnich kilkunastu latach zaobserwować mo na gwałtowny wzrost popularności sieci komórkowych. Do niedawna praktycznie jedyną oferowaną usługą była transmisja głosu, jednak ju w sieciach 2G zaczęto wprowadzać mechanizmy umo liwiające transmisję danych.

Szybko zwiększające się zainteresowanie transmisją danych doprowadziło do powstania sieci

2.5G oraz podjęcia prac na sieciami 3G, w których główny nacisk kładziony jest właśnie na transmisję pakietową. Wprowadzono zaawansowane mechanizmy zapewniające odpowiedni poziom jakości usług (QoS, Quality of Service) oraz zwiększono szybkość transmisji danych, umo liwiając efektywne przesyłanie danych multimedialnych.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) jest jednym z systemów łączności ruchomej trzeciej generacji (3G). Prace nad UMTS prowadzone są przez 3GPP (3rd Generation Partnership Project) etapami, aby umo liwić producentom oprogramowania i sprzętu zapewnienie pełnej zgodności z wybraną wersją systemu. Obecnie wdra ana jest przez wielu operatorów wersja 4, jednak ju pod koniec 2005 roku pojawić mają się pierwsze komercyjne sieci zgodne z wersją 5 standardu. Obecnie wcią trwają prace standaryzacyjne związane z wersją 6.

Stos protokołów interfejsu radiowego w systemie UMTS obejmuje trzy warstwy, odpowiadające funkcjonalnie trzem najni szym warstwom modelu OSI: fizyczną, łącza danych i sieciową. Cały ruch, zarówno kontrolny jak i u ytkownika, przesyłany przez łącze radiowe, przechodzi przez te warstwy, w szczególności przez warstwę drugą (łącza danych).

Warstwa ta jest w systemie UMTS bardzo rozbudowana; nie tylko zarządza dostępem do medium transmisyjnego, ale zapewnia m.in. retransmisję błędnie przesłanych danych, szeregowanie danych, kompresję, oraz dba o zachowanie wymaganych gwarancji jakości usług dla przenoszonych strumieni danych. Poniewa warstwa łącza danych pośredniczy w transmisji całego ruchu pomiędzy terminalami oraz siecią szkieletową, jej wydajność ma kluczowe znaczenie dla wydajności całego systemu.

Celem pracy jest szczegółowa analiza funkcjonowania warstwy łącza danych w podsystemie dostępu radiowego UTRAN (UMTS Terrestrial RAN) systemu UMTS i na tej

–  –  –

podstawie przedstawienie szeregu zmian i usprawnień oraz wskazówek odnośnie konfiguracji protokołów, jakie nale y w tej warstwie zastosować aby zmaksymalizować jej wydajność głównie pod kątem oferowanej przepływności, wprowadzanych opóźnień oraz wsparcia priorytetów przesyłanego ruchu. Jednym z wymagań dotyczących proponowanych rozwiązań jest aby ich implementacje były na tyle mało skomplikowane, by mogły pracować w systemie czasu rzeczywistego.

Teza pracy dotyczy wykazania, e zapewnienie efektywnego przekazu ruchu w systemie UMTS wymaga zastosowania odpowiednich mechanizmów sterowania przepływem strumieni danych w warstwie łącza danych, uwzględniających wymagania tych strumieni dotyczące jakości obsługi oraz wydajnie wykorzystujących dostępne zasoby. Mechanizmy te to w szczególności algorytmy retransmisji danych, przydziału zasobów, obsługi priorytetów i multipleksowania strumieni danych oraz kontroli przepływu danych.

Zakres przeprowadzonych badań obejmował analizę architektury i funkcjonowania systemu UMTS, ze szczególnym uwzględnieniem stosu protokołów interfejsu radiowego w UTRAN. Zanalizowano tak e zakres usług oferowanych przez system i wymagania dotyczące jakości oferowanych usług (QoS); stwierdzono, na spełnienie których z tych wymagań bezpośredni wpływ ma warstwa łącza danych. Następnie wyznaczono te podwarstwy warstwy łącza danych, które odgrywają kluczową rolę w przesyłaniu ruchu i przeprowadzono ich optymalizację pod kątem uprzednio wybranych wymagań QoS. Rezultatem jest szereg usprawnień i zmian w protokołach RLC (Radio Link Control) i MAC (Madium Access Control) warstwy łącza danych, oraz liczne wskazówki dotyczące efektywnej konfiguracji tych protokołów.

Dla realizacji celu pracy i dowiedzenia tezy badawczej wykorzystany i rozbudowany został symulator, mogący w czasie rzeczywistym symulować zachowanie urządzeń w sieci UMTS, takich jak RNC, Node B, MT, SGSN i 3G MSC. Symulator oparty jest o profesjonalne narzędzie do weryfikacji protokołów sieciowych ANVL (Automated Network Validation Library) oferowane przez firmę IXIA. Korzysta on z fizycznych interfejsów ATM (Asynchronous Transfer Mode) oraz posiada w pełni zaimplementowane stosy wielu protokołów, umo liwiające współpracę z rzeczywistymi elementami sieci; jego działanie zostało zweryfikowane przy pomocy komercyjnych urządzeń do testowania sieci szkieletowej i sieci dostępu radiowego systemu UMTS.

-xOn Efficiency of Layer 2 of the Radio Interface Protocol Stack in UMTS Wyniki prowadzonych badań związanych stricte z tematem pracy opublikowane zostały w 9 polskich i zagranicznych materiałach konferencyjnych, raportach badawczych oraz czasopismach naukowych. Ponadto, kolejne 8 publikacji dotyczyło tematów z ogólnie pojętych szerokopasmowych sieci bezprzewodowych, równie UMTS. Zgłoszono tak e dwa wnioski patentowe zawierające nowatorskie pomysły przedstawione w niniejszej rozprawie.

Całość pracy podzielona została na kilka rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera wstęp, tezę pracy, jej cele oraz opis zakresu prowadzonych badań. Rozdział drugi przedstawia aktualne trendy technologiczne w zakresie sieci bezprzewodowych oraz ewolucję systemów telefonii komórkowej od systemów pierwszej generacji a do obecnych systemów trzeciej generacji. Omówiona jest te ewolucja systemu UMTS, od wersji 99 do aktualnej i dokładnie opisanej wersji 5, oraz klasyfikacja usług w UMTS wraz z ich wymaganiami QoS. W rozdziale trzecim znajduje się analiza funkcjonowania stosu protokołów interfejsu radiowego ze szczególnym uwzględnieniem protokołów warstwy łącza danych; przedstawione są te główne problemy związane z wydajnością tej warstwy. Rozdział czwarty zawiera opis wyników innych badań przeprowadzonych z zagadnień pokrewnych tezie pracy. Następnie przedstawione są zało enia dotyczące badań prowadzonych pod kątem tej pracy oraz przebieg i wyniki samych badań. Ostatni, piąty rozdział stanowi krótkie podsumowanie pracy.

Poni ej streszczono najwa niejsze informacje zawarte w rozprawie, wyniki przeprowadzonych badań i wypływające z nich wnioski.

Ewolucja systemów telefonii komórkowej Postęp w dziedzinie telefonii komórkowej odbywa się etapami. W przeciągu wielu lat przejście od systemów telefonii komórkowej pierwszej generacji do nowoczesnych systemów trzeciej generacji dokonało się w wielu pośrednich krokach, których odzwierciedleniem były kolejne generacje oraz wersje tych systemów.

Pierwsza generacja systemów telefonii komórkowej (1G) pojawiła się w latach 80. U yte zostały analogowe techniki transmisji głosu, z zało enia nie było potrzeby ani mo liwości przesyłania innych danych. Przykładowymi systemami były NMT, TACS i AMPS.

Architektura systemu była bardzo prosta (Rys. 2-2): stacje bazowe obsługujące poszczególne komórki połączone były z MTSO/MSC (Mobile Telephone System Office / Mobile Switching Center) pełniącym rolę zarówno kontrolera tych stacji bazowych jak i centrali telefonicznej systemu ruchomego łączącej sieć komórkową z siecią stacjonarną.

- xi On Efficiency of Layer 2 of the Radio Interface Protocol Stack in UMTS Pod pojęciem drugiej generacji (2G) kryje się głównie przejście w latach 90 na komunikację cyfrową. Przykładami systemów drugiej generacji są GSM, IS-95 i PDC.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |


Similar works:

«IMPACT OF BT COTTON ADOPTION ON FARMERS’ WELLBEING IN PAKISTAN A Thesis Presented to The Faculty of Graduate Studies of The University of Guelph by HINA NAZLI In partial fulfillment of requirements for the degree of Doctor of Philosophy December, 2010 © Hina Nazli, 2010 ABSTRACT IMPACT OF BT COTTON ADOPTION ON FARMERS’ WELLBEING IN PAKISTAN Hina Nazli Co-advisors: University of Guelph, 2010 Professor Rakhal Sarker Professor Karl Meilke Among four largest cotton producing countries,...»

«EFFECTS OF CHRONIC METHYLMERCURY EXPOSURE ON REPRODUCTIVE SUCCESS, BEHAVIOR, AND STEROID HORMONES OF THE WHITE IBIS (Eudocimus albus) By NILMINI JAYASENA A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2010 1 © 2010 Nilmini Jayasena 2 To my parents 3 ACKNOWLEDGMENTS First and foremost, I wish to extend my sincere gratitude to my major adviser, Dr. Peter Frederick...»

«VISUALIZING AND MODELING JOINT BEHAVIOR OF CATEGORICAL VARIABLES WITH A LARGE NUMBER OF LEVELS A DISSERTATION SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF STATISTICS AND THE COMMITTEE ON GRADUATE STUDIES OF STANFORD UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY Justin S. Dyer November 2010 c Copyright by Justin S. Dyer 2010 All Rights Reserved ii I certify that I have read this dissertation and that, in my opinion, it is fully adequate in scope and quality as a...»

«NEGOTIATING THE BOUNDARY: EXPLORING IDENTITIES DURING ISRAEL EXPERIENCE MIFGASHIM INTERCULTURAL ENCOUNTERS ON EDUCATIONAL PROGRAMS IN ISRAEL Thesis submitted for the degree of “Doctor of Philosophy” by Minna F. Wolf Submitted to the Senate of the Hebrew University of Jerusalem July 2007 NEGOTIATING THE BOUNDARY: EXPLORING IDENTITIES DURING ISRAEL EXPERIENCE MIFGASHIM INTERCULTURAL ENCOUNTERS ON EDUCATIONAL PROGRAMS IN ISRAEL Thesis submitted for the degree of “Doctor of Philosophy” by...»

«A COLD OF THE HEART: JAPAN STRIVES TO NORMALIZE DEPRESSION by George Kendall Vickery BA, College of William and Mary, 1986 Submitted to the Graduate Faculty of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2005 UNIVERSITY OF PITTSBURGH FACULTY OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by George Kendall Vickery It was defended on August 1, 2005 and approved by Dr. Joseph S. Alter Dr. Richard Scaglion Dr....»

«POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT AND YOUTH-PROFESSIONAL RELATIONSHIPS: EXPLORING THE NATURE OF STRENGTHS-BASED PRACTICES WITH CHILDREN AND YOUTH FROM PROFESSIONALS’ PERSPECTIVES BY C 2008 Jeong Woong Cheon B.A., Chungang University (Seoul, Republic of Korea), 1982 M.A., Chungang University (Seoul, Republic of Korea), 1984 Ph.D., Chungang University (Seoul, Republic of Korea), 1994 Submitted to the School of Social Welfare and the Faculty of the Graduate School of the University of Kansas in partial...»

«Application Platforms, Routing Algorithms and Mobility Behavior in Mobile Disruption-Tolerant Networks Arezu M. Moghadam Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2011 c 2011 Arezu M. Moghadam All Rights Reserved ABSTRACT Application Platforms, Routing Algorithms and Mobility Behavior in Mobile Disruption-Tolerant Networks Arezu M. Moghadam Mobile disruption-tolerant networks...»

«DELIRIUM The Requiem of an Impenitent Sinner A film by Gareth Jones Produced by Fiona Howe Third Film in the DESIRE trilogy Production August 2015 LAUNCH PRESENTATION 12/4/15 for investors in Delirium the Film Ltd Scenario Films Limited Directors: Fiona Howe and Gareth Jones 52 Avenue Gardens, London W3 8HB, UK Tel: +44 (0)20 8992 6332 Fax: +44 (0)20 8752 1926 fiona.howe@scenariofilms.com gareth.jones@scenariofilms.com www.scenariofilms.com Registered in England & Wales no 5623599 CONTENTS...»

«The Chosen Universalists: Jewish Philanthropy and Youth Activism in Post-Katrina New Orleans by Moshe Harris Gedalyah Kornfeld A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Anthropology) in the University of Michigan 2015 Doctoral Committee: Professor Stuart Kirsch, Chair Professor Ruth Behar Emerita Professor Gillian Feeley-Harnik Professor Deborah Dash Moore Professor Elisha Renne © Moshe Kornfeld 2015 DEDICATION To Rachel ii...»

«LEADING POINTS CONCEPTS IN TURBULENT PREMIXED COMBUSTION MODELING A Dissertation Presented to The Academic Faculty by Alberto Amato In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the School of Mechanical Engineering Georgia Institute of Technology August 2014 Copyright 2014 by Alberto Amato LEADING POINTS CONCEPTS IN TURBULENT PREMIXED COMBUSTION MODELING Approved by: Dr. Tim Lieuwen, Advisor Dr. Yuri Bakhtin School of Aerospace Engineering School of...»

«BREAKING THE SILENCE: NATIONALISM AND FEMINISM IN CONTEMPORARY EGYPTIAN WOMEN’S WRITING Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Leicester by Chia-Ling She School of English University of Leicester September, 2010 Abstract The works I examine in this thesis for Egyptian women’s narrative liberation strategies span from the nationalist-feminist works of the 1920s in Egypt throughout the twentieth century. I include works by Huda Shaarawi, Zainab...»

«A DEFENSE OF THE SUPPOSITIONALIST VIEW OF HYPOTHETICAL ENTITIES by Jonathon Hricko A dissertation submitted to Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Baltimore, MD September, 2013 Abstract When scientists put forward hypotheses, they sometimes involve new kinds of entities, which we can call ‘hypothetical entities.’ Hypothetical entities are pervasive in the sciences, and some examples include caloric and, up until very recently,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.