WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«366. Yttervalla, Frustuna sn, Daga hd. I en källare S om boningshuset i den östra gården i Yttervalla by finnas två mindre stycken av en runsten ...»

-- [ Page 1 ] --

355

366. YTTERVALLA, FRUSTUNA SN, DAGA HD.

366. Yttervalla, Frustuna sn, Daga hd.

I en källare S om boningshuset i den östra gården i Yttervalla by finnas två mindre stycken

av en runsten inmurade i källartaket. Källaren är enligt uppgift av gårdens ägare (herr Alb.

Andersson) byggd år 1877. Stenmaterialet var delvis fört från en gammal grund i Långlid, del-

vis hopsamlat i backarna N om byn. Möjligen finnas i v'ágg- och takmurarna flera rester av den sönderslagna runstenen, ehuru nu oåtkomliga.

Det ena fragmentet sitter strax till vänster om ingången, det andra längst in i bottnen, i taket.

Inskrift :

I. sa i • at II. rþr

367. Släbro, S:t Nicolai sn, Jönåkers hd.

Pl. 201, 202.

Den 24 juli 1935 anmäldes till Riksantikvarien av intendenten vid Södermanlands Läns- museum i Nyköping herr Martin Nilsson, att en runsten nyligen blivit funnen i Släbro hage.

Den låg ute i Nyköpingsån nedanför samma bergudde, där Sö 45 tidigare haft sin plats. Vid berget är ett mycket besökt badställe. E t t av de tre stycken, vari stenen var sönderslagen, låg i vägen för de badande och togs därför upp. Det upptäcktes då, att det var försett med run- ristning. Sedermera bärgades de båda andra styckena. Stenen lagades och restes ett stycke längre upp i hagen. I samband därmed flyttades runstenen Sö 45 från Bagartorps folkskola tillbaka till sin ursprungliga plats i Släbro hage och restes i backen straxt ovanför den ny- funna.

I Mansahningarna 1667—84 omtalas, såsom ovan s. 34 framhållits, en runsten »med Klare bookstäfwer i Stora Släbro hage; den var »söndersprucken i twenne halfwor, och är temmeligen stoor». Då Peringskiöld besökte platsen, var den »nederfallen» och låg »i åhn under wattnet » ;

han har därför avstått från att undersöka och avbilda den. Vilkendera av de båda kända run- stenarna i Släbro hage det är som åsyftas i Ransakningarna och av Peringskiöld, är omöjligt att avgöra. Att den haft »klare bookstäfwer» tyder snarast på Sö 367.

Släbro hage ligger några hundra meter V om gården. Nyköpingsån genombryter här en ås, och stränderna äro å ömse sidor fasta och sakta sluttande. P å södra sidan går en slät häll av urberget i dagen, nere vid själva vattenbrynet. Här bildas sålunda en naturlig plats för över- fart över ån, och under forntiden har här funnits en »bro». Härom vittna ortnamnen Broby på norra sidan och Släbro på den södra. Ungefär 1 km. längre ned i ådalen, NO om Släbro ligger Harg, där ån bildar forsar och landsvägen nu går över på en bro. H ä r låg sannolikt under järnåldern föregångaren till Nyköping, »den nya köpplatsen». I hagen ovanför runstenarna finnas flera stora gravhögar, och i terrängen finnas spår av gamla vägar. En undersökning av dessa och av åstränderna skulle vara av stort intresse för att få utrönt, av vilken art »bron»

h a r varit, en fribro eller ett vad med fyllnad i vattendragets botten.

Granit. Höjd 1,74 m., bredd 0,62 m. Ristningen är mycket tydlig, djupt huggen och väl bevarad. Mitt på stenen upptill finnes ett människoansikte, av samma typ som på Sö 112 och Sö 167. 1 1 Om detta se närmare Inledningen.

356 SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER.

–  –  –

Hamundr, UlfR rœisþu stæin þensi œftÍR Hrolf faður sinn, 0yborg at ver sinn. PæÍR attu by Sleðabro, FrBystœinn, RrolfR, þrottciR pegna[R}.

»Hånrund (och) Ulv reste denna sten efter Eolv, sin fader, Öborg efter sin man. De ägde byn Släbro, Frösten (och) Rolv, dugande män.»

Till läsningen: 3 m har tydliga prickar i mellanrummen upptill mellan huvudstaven och bistavarna. Om denna, i Södermanland ensamstående, variant av m-runan se O. von Friesen i Nordisk kultur, bd 9 Runorna, s. 227 och R. Kinander i Smålands runinskrifter, s. 15. 23 i är som övriga runor djupt hugget; möjligen har det svaga spår av en bistav till a. E n liknande tveksamhet gäller 26 i; troligen är det i, men a är ej helt uteslutet, då stenytan här är skrovlig och något vittrad. Säkert stungna äro 27 e, 45, 67, 80 y och 49 g. Däremot icke stungna 42 och 57 i. 53 tydligt n, men säkerligen felristat för a. Alla runorna i 68—76 slaiþa : bru fullt tydliga. T binderunan 92 oþ äro de båda bistavarna för o fullt tydliga och säkert ristade. Vad de ha haft att betyda är emellertid oklart.

Kvistrunorna äro följande: 1 : 1 t, 3 : 4 o, 1 : 5 R, 3 : 3(?) þ, 2 : 3 i, 2 : 4 a ; därefter ett vanligt k; kvistrunan 2 : 2 n, och slutligen ett vanligt a, varmed inskriften slutar. Alla kvistrunorna äro fullt säkra, med undantag av 98, där kvistarna på h. sidan äro skadade. Troligen ha de varit 3. — Alla skiljetecken äro tydliga. Men skiljetecken saknas på flera ställen, där man skulle ha väntat sådant.

För ristningen hamunr (utan t) jfr agmunr So 170, -uþmunr Sö 20, ekimunr Sö 194. Runan 53 är, som nämnt, ett tydligt n, men sannolikt felristat för a, sålunda 52—55 unir för uair. För den digrafiska beteckningen ai jfr hailki Hælg\i\ Sö 129, uaistr vestr Sö 159, möjligen þaik Sö 348, baisi Sö 319.

Sannolikt förhåller det sig på samma sätt med ortnamnet slaiþa : bru, nu Släbro (uttal: slœ'bró).

Av detta känner jag följande äldre belägg: i Slccdhabro 1401 SDns 1, s. 52 (orig.), i Sledhabro 1407 ib. s. 679 (orig.), * Slœdhabro 1408 ib. 2, s. 74 (orig.), 28 /n 1423, 2 %o 1438, 7ia 1447, i sledebro, til the store qwern som kallas rwmpequern ligiendis i Slcedabro ström C 4f. 27, een qwerneström wid Slädebro heder rwmppe qwern C 37 f. 72. Förleden kan säkerligen icke vara något annat ord än fsv. slœpi (slipi), m. 'släde'. En »bro för slädar» måste givetvis vara en byggd bro, en fribro. En sådan har sålunda funnits på platsen åtminstone från 1000-talets förra hälft.

Inskriften visar flera ålderdomliga drag: formen raisbu, uddljudande h bevarat i hrulf, hrulfr, m-runan i hamunr. Anmärkningsvärt är bruket av o-runan för a-ljud i otu och brutOR. R-runan saknas efter vokal i efti och biakna. Även ristningens stil tyder på ålder: ytan är fylld av de fem parallellt löpande, lodräta inskriftsraderna, utan någon djurornamentik, med människoansiktet på central plats upptill och ett litet »korsat kors» nedtill. Utan tvivel är Sö 369 en av de äldsta runristningarna i svdöstra Södermanland. Se närmare Inledningen.

Om namnen HrolfR och Frßystceinn se Sö 215. Även Hamundr är ett relativt ovanligt namn.

Det är belagt i en uppländsk inskrift, L 750 Ryda, Nysätra sn. Från medeltiden finnas några få, spridda belägg. Kvinnonamnet 0yborg synes icke vara tidigare känt från svenskt område.

Då den andra runan i namnet är ett tydligt stunget u, kan förleden icke vara ett Åub- (jfr no.isl. Audbigrg).

Frösten och Rolv, två »dugande män», ha tillsammans ägt byn Släbro. Sannolikt ha de varit bröder. Över Frösten ha sönerna Gerfast och Estfare på samma plats rest en minnesvård, 357

368. VÄVELSTA, HUSBY-OPPUNDA SN, OPPUNDA HD.

Sö 45. Denna är dock sannolikt ett eller annat årtionde yngre än Sö 367. Förmodligen lära

vi alltså här känna en sörmländsk släkt på flera medlemmar:

–  –  –

Till innehållet påminner Sö 367 om runstenen Sö 145 vid Eneby i Runtuna sn. Denna sten är rest av Toste och Osten till minne av sin fader Toke. Och därpå tillägges: »Toke ägde halva byn, Grimulv ägde halva byn».

–  –  –

Ett fragment av en runristad kalksten hittades omkring 1931 i v. kanten av grustaget Va km. Ö om Vävelsta gård, bland skrotsten. Fragmentet förvaras numera i Södermanlands länsmuseum i Nyköping.

Ristningen består av smala linjer, med tydliga spår av mejselhuggen.

Inskrift :

:fyrþ

–  –  –

Vid grävning av en grav 10 m. Ö om kyrkans östgavel, mitt mellan denna och stapeln, anträffades i juli 1922 ett litet fragment av en runsten, 19X23 cm. Röd sandsten. Inom en bågböjd slinga stå runorna R : I, under slingan koj).

Fragmentet förvaras i kyrkans vapenhus.

–  –  –

E t t fragment av röd sandsten anträffades år 1935 av fil. lic. I. Schnell i grunden till kyrkan, i sydvästra hörnet av själva långhuset. Det framtogs och förvaras nu i kyrkan.

Storlek omkring 5 0 X 4 0 ein. Den sten, vartill fragmentet har hört, har liknat runstenen Sö 134 i Ludgo kyrka. Sannolikt har den varit den andra av de »stenar», som omtalas i denna inskrift.

Inskrift:

es- i : stain II kaRl! kia-la 358 SÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER.

–  –  –

Då fragmentet Sö 370 våren 1935 framtogs ur grunden till Ludgo kyrka, påträffades därinvid ett fragment av en ornerad kalksten. Det förvaras i kyrkan.

Storlek omkring 8 0 X 5 0 cm. Orneriugen tyder på att fragmentet har varit del av en gravkistehäll, av samma typ som Sö 356.

–  –  –

Burens omtalar tre runstenar vid Landshammar. Två av dem (»Sudromannia» n:r 15 och

17) äro tydlig-en identiska med de båda kända stenarna Sö 167 och Sö 168. Den tredje är däremot icke omtalad i någon annan källa. Det finns emellertid ingen anledning' att betvivla Bureus' uppgift, ehuru han tyvärr ej meddelar någon avbildning av stenen. Den stod Widh byen sammastedes», och inskriften uppges ha varit: riiitrasþisi :aikititsifr. Möjligen kunna dessa runföljder tolkas som... rœispi stœin at Kœtil..., d. v. s. »... reste stenen efter Kättil...»

374. Tystberga, Tystberga sn, Rönö hd.

PL 212.

Vid en besiktning sommaren 1936 av runstenen Sö 173 i T}stberga hage, observerade fil.

lic. I. Schnell ett några meter Ö om runstenen i åkern liggande stenblock. Detta vändes, och det visade sig då, att den undre ytan bar runinskrift. Då båda stenarna voro hindersamma för jordbruket, begärde markägaren, att de skulle flyttas. Sedan platsen blivit noggrant undersökt och kartlagd, medgav Riksantikvarien, att runstenarna skulle få resas på en plats ungefär 60 m.

N om den ursprungliga, utanför åkern i sydkanten av skogshagen, invid norra sidan av vägen från Tystberga kyrka till Ekensholm och Alghammar.

I Lucas Gadds relation 1667 i Ransakningarna (se ovan sid. 133) finnes endast en runsten omtalad i Tystberga hage (»een flaat steen liggiandes, med Runaskrift rijtadh, men mossa påwäxt, at den inthet stort skönias kan»), men därjämte två andra stenar (»een annan stoor flaat och slät sten som står på sned» och »een fyrakantig stor steen»). Peringskiöld fann vid sitt besök kort därefter endast en runsten, Sö 173. Tydligen har redan då So 374 legat kullfallen med inskriften dold i marken. Säkerligen är det den som åsyftas med relationens »een fyrakantig stor steen». I närheten av de båda runstenarna fann man 1936 två stora hällar utan inskrift. Av de i relationen omtalade »stenraderna» fanns ingenting kvar.

Höjd 2,15 m., bredd (över mitten) 1,15 m. Toppen av stenen med en del av ristningen är avslagen. Den hade hösten 1936 icke kunnat återfinnas. Y t a n är mycket skrovlig och ojämn.

Ristningen, som aldrig synes ha varit djupt huggen, är grund och hårt vittrad, delvis synnerligen svårläst. Bäst bevarade äro runorna utefter v. sidan. I mitten ett kors av S:t Georgstyp.

Inskrift:

... —l-tr-isa stain -ftiR mana muskuruþur-tufialtr risti runan.. f--koþan f-þ...

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 00

–  –  –

Till läsningen : Före 4 I kan endast tre raka staplar spåras. Namnet på den som rest stenen är sålunda förlorat. Av runan 5 finns endast nedre delen av en hst i behåll, av 8 likaså en hst.

17—21 äro mycket svaga. F. o. m. 22 m t. o. m. 37 u äro alla runorna fullt säkra; särskilt tydliga äro 30—37 uruburtu. F. o. m. 38 f stå runorna tätare, mera sammanträngda än i den egentliga minnesskriften. De äro svagare, men torde alla vara fullt säkra.

Framför 31—35 ruþur saknas uppenbarligen ett b. Möjligen har ristaren, som varit mindre runkunnig, använt en förskrift, exempelvis på en träskiva, och därvid förvillats av likheten melSÖDERMANLANDS RUNINSKRIFTER.

lan runorna b och r. Mera förvånande är, att samma fel tycks återkomma i början av följande ord, namnet på ristaren själv. Detta måste vara Styfialdr, förut känt från en sörmländsk runinskrift (Sö 3), en östgötsk (Ög 66) och en uppländsk (L 189). Något namn *Tyfialdr eller *Dyfialdr är däremot icke känt.

Stenen är rest över mana (ack.), broder till musku (gen.). Båda dessa personer äro kända från den andra Tystberga-stenen (Sö 173), som är rest av mus : kia : auk mani. Sö 374 är sålunda yngre än Sö 173, som ju är en av Ingvar-stenarna. Härmed stämmer också, att Sö 173 uteslutande använder u-runan som tecken för o-ljud (o-runan saknas); Sö 374 har visserligen u i rubur, men också o i kojjan. mani (nom.), mana (ack.) kan, såsom Brate framhåller, återge såväl Mannt som Mani. Den nyfunna stenen ger det tredje belägget för det mystiska namnet mus : kia (nom.), musku (ack.); dessutom Sö 13 Gatstugan muskia (nom.). Av Ad. Noreen och Brate har det tolkats som ett kvinnonamn Müs-Gea, där tillägget mus har öknamnskaraktär. Brate förmodar, att Sö 13 och 173 avser samma person.

375. Lagnö, Aspö sn, Selebo hd. PL 216.

I skrivelse till Riksantikvarien 16/6 34 anmälde kontoristen E. Kjellén i Grillby, att han vid Lagnö i Aspö sn tillvaratagit ett runstensfragment, enligt uppgift av gårdens ägare funnet för några år sedan i en terrassmur mellan mangårdsbyggnaden och en flygelbyggnad. Fragmentet har överlämnats till Statens Historiska Museum, där det har inventarienummer 20.749.

Rödbrun sandsten. Storlek 16X24 cm. Brottytorna äro icke färska. Endast ett par runor äro synliga: at-a.

376. Östa, Ytterselö sn, Selebo hd.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |


Similar works:

«CANCER SUPPORT SERVICES in Ireland DIRECTORY Leinster Irish Cancer Society DIRECTORY OF SERVICES Welcome Welcome to the Fourth Edition of the Directory of Cancer Support Services Affiliated to the Irish Cancer Society. More people are getting cancer in Ireland. It is estimated that one in three of us will be diagnosed with the disease during our lifetime. Cancer is however increasingly viewed as a condition from which people survive. Evidence shows that when people experiencing cancer receive...»

«Begin Reading Table of Contents Copyright Page In accordance with the U.S. Copyright Act of 1976, the scanning, uploading, and electronic sharing of any part of this book without the permission of the publisher constitute unlawful piracy and theft of the author’s intellectual property. If you would like to use material from the book (other than for review purposes), prior written permission must be obtained by contacting the publisher at permissions@hbgusa.com. Thank you for your support of...»

«Seeing Your First Child with PANDAS/PANS Margo Thienemann, MD and The PANDAS Physicians Network Diagnostics and Therapeutics Committee Seeing Your First Child with PANDAS/PANS I. What Is PANS? The term Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) describes the clinical presentation of a subset of pediatric onset Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). PANS may also be a subset of Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID). While the criteria for diagnosing PANS do not specify a...»

«Making sense of antipsychotics making sense antipsychotics Making sense of antipsychotics This booklet is for anyone who wants to know more about antipsychotic medication. It explains what antipsychotics are, how they work, possible side effects and information about withdrawal. Contents What are antipsychotics? 4 Could antipsychotics help me? 11 What are the safety issues? 16 What dosage should I be on? 23 What if I'm pregnant or breastfeeding? 26 What side effects can they cause? 29 What's a...»

«Public Broadcasters, the Internet, and Democracy Comparing Policy and Exploring Public Service Media Online Hallvard Moe Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) University of Bergen Public Broadcasters, the Internet, and Democracy Comparing Policy and Exploring Public Service Media Online Bergen, 2008. Copyright: Hallvard Moe (Part I, and Part II, Article 1); Sage Publications (Part II, Article 2, 4, and 5); Intellect Books (Part II, Article 3). Public Broadcasters, the Internet,...»

«Fools Die Mario Puzo Book I Chapter 1 “Listen to me. I will tell you the truth about a man’s life. I will tell you the truth about his love for women. That he never hates them. Already you think I’m on the wrong track. Stay with me. Really—I’m a master of magic. “Do you believe a man can truly love a woman and constantly betray her? Never mind physically, but betray her in his mind, in the very ‘poetry of his soul.’ Well, it’s not easy, but men do it all the time. “Do you...»

«What Indoor Cats Need To enrich the lives of indoor cats, we have developed this resource checklist; and some suggestions for making changes. Informed Owners As an owner, one of the most important things you can do for you cat is to educate yourself about feline idiosyncrasies. These resources will help you do just that. Books From the Cat's Point of View answers nearly every question the new cat owner could have and gives the experienced cat owner a look at life from the other side of the...»

«COGNITIVE SCIENCE 8, 1-26 (1984) Discrimination Nets as Psychological Models* LAWRENCE BARSALOU W. Emory University GORDONH. BOWER Stanford University Simulations of human cognitive processes often employ discrimination nets to model the access of permanent memory. We consider two types of dixrimina. ~ tion nets-EPAM and positive-proper&only nets-and argue that they have insufficient psychologi&l validity. ~hei;deficiencies arise from negative properties, insufficient sensitivity to the...»

«TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie Bioindication tools for measuring the success of stream restoration Joachim Wolfgang Pander Vollständiger Abdruck der von der Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt der Technischen Universität München zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften genehmigten Dissertation. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. A. Melzer Prüfer der Dissertation: 1....»

«*** Free EBOOK*** Your Journey of Personal Transformation Begins HERE: An Introduction to Understanding Your Human Design Chart by Evelyn Levenson, MBA Certified Human Design Specialist Your Success By Design Coach Your Journey Begins HERE www.HumanDesignforSuccess.com This Report is for your personal use. You MAY SHARE it, in its entirety with all author and contact information. However, You May NOT Trade, Sell or Resell This Intellectual Property in Any Way. You may not reprint any part of it...»

«Diffusion: the UCLan Journal of Undergraduate Research Volume 4 Issue 2 (December 2011) The role of religion in social transformation within Poland since1970 Paul Ryder (Religion, Culture and Society) The political and social structure of the state At the close of the Second World War in 1945, Poland was consumed by the totalitarian, communist regime of Joseph Stalin’s Soviet Union. The ideology of Stalinism was heavily based on the work of Karl Marx and what later became known as Marxism....»

«1 Sociocultural Issues in Learning English for Women in Northwest Pakistan Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors Englische Philologie am Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin vorgelegt von Sabina Shah Berlin, February, 2015 2 Erstgutachter/in: Prof. Dr. Gerhard Leitner (Institut für Englische Philologie) Zweitgutachter/in: Prof. Dr. Ferdinand von Mengden (Institut für Englische Philologie) Tag der Disputation: 14. Juli 2015 3 Contents...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.